כרובים

כרובים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 565 מקורות עבור כרובים. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ילקוט שמעוני תורה פרשת תרומה

 שבהן היו נותנין את הבדים ולא היו יורדין משם לעולם שנאמר בטבעות הארון יהיו הבדים וגו', אע"פ שעשה שלמה תבנית כל הכלים תבנית הארון לא עשה שנאמר ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את הארון, הארון היה נתון בתוך הבית ויחלק את הבית עשר אמות מכאן ועשר אמות מכאן. ושני כרובים של זהב היו עומדין על רגליהן בארץ. מכותל לכרוב חמש אמות. ומכרוב לארון חמש אמות. ומנין אתה אומר שבשעה שהכניסו הכהנים את הארון האריכו הבדים והגיעו לפרוכת ונגעו בפתח לפיכך לא ננעלו דלתי בית קדש הקדשים לעולם שנאמר ויאריכו הבדים ויראו וגו', אי אפשר לומר ויראו שכבר נאמר לא

42

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תשא

 תוכן אחד יהיה ואומר עשרת הבתים חומר תנם עשרת בתים לכל כור וכור הרי מאתים כור, צא מהם חמשים כור תנם חמשים על חמשים הרי מאה וחמשים מקוה טהרה שכל מקוה ומקוה מחזיק ארבעים סאה. ומנין שמחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה אם תאמר כלי מרובע מחזיק הוא יתר על כן כרובים ותמורים ופטורי ציצים ומנין שעגול טפח מלמעלה שנאמר ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס הא למדת שעגול מלמעלה, ומנין שהיה (עגול) [מרובע] מלמטה שנאמר עומד על שני עשר בקר, ומה תלמוד לומר פונים פונים ארבעה פעמים, אלא מלמד נכנס להיכל פונה לימין לעזרה פונה לימין להר הבית פונה לימין

43

ילקוט שמעוני תורה פרשת וילך

 בגופו של משה מאה ועשרים שנה שלא נראה בו מעולם רמה ותולעה ולא היה בו צרעת מעולם בשביל כך אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו ועכשיו יש גוף טהור מגופו של משה, א"ל הקב"ה צאי ואל תאחרי ואני מעלה אותך לשמי שמים העליונים ואני מושיבך תחת כסא כבודי אצל כרובים ושרפים וגדודים, אמרה לפניו רבש"ע מאצל שכינתך ממרום ירדו שני מלאכים עוזא ועזאל וחמדו בנות הארץ והשחיתו את דרכם על הארץ עד שתלית אותם בין הארץ לרקיע, אבל בן עמרם מיום שנגלית עליו בסנה לא בא אל אשתו שנאמר ותדבר מרים ואהרן במשה, בבקשה ממך תניחני בגופו של משה.

44

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 דקא מתקני להאי עשב ארץ, דפולחנא דלהון למאריהון לספקא על ידיהון מההיא ארץ טרפי ומזוני להאי עלמא ולאתברכא בני נשא מברכן דלעיל, עץ פרי עושה פרי דרגא על דרגא דכר ונוקבא (בראשית ל"ג ע"א) כמה דעץ פרי אפיק חילא דעץ עושה פרי, אוף הכא אפיק איהו ומאן איהו אלין אנון כרובים ותמרות מאי תמרות אלין אנון דסלקי בתננא דקרבנא, ומתתקני בהדיה ואקמן (נ"א ואקרון) תמרות עשן וכלהו קיימין בתקונייהו לעבודת האדם, מה דלא קיימא כן חציר דהא אתעתד למיכל דכתיב (איוב מ') הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל, עץ פרי עושה פרי דיוקנא דכר ונוקבא ודמות פניהם

45

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 ר' אלעזר אמר כיון דבריך יעקב ואתכוון מתתא לעילא כדין אמשיך מעילא לתתא דכתיב האלהים הרועה אותי כיון דאיהו נטיל יהיב ברכאן להאי אתר כיון דאמטי ברכאן להאי אתר כדין פתח ואמר המלאך הגואל וגו', פתח ואמר (מלכים א' ח') כי הכרובים פורשי כנפים אל מקום הארון וגו' תא חזי כרובים באת ובניסא הוו קיימי תלת זמנין ביומא הוו פרשי גדפיהון וסככי על ארונא לתתא דכתיב פורשי כנפים פרושי לא כתיב אלא פורשי, ות"ח קודשא בריך הוא עביד לתתא כגוונא דלעילא כרובים דיוקנא דלהון כחיזו רביין וקיימין תחות האי אתר מימינא ומשמאלא ואלין אתברכן בקדמיתא מהנהו ברכאן דנגדן מעילא ומהכא

46

זוהר כרך ב (שמות) פרשת וארא

 דצפון, השתא אשתכח דרומי"ת מזרחי"ת, מזרחי"ת צפוני"ת, צפוני"ת מערבי"ת, מערבי"ת דרומי"ת וכלהו כלילן דא בדא לאשתלשלא חד בחד, כגוונא דא צפון עביד דהבא דמסטרא דתוקפא דאשא אתעביד דהבא והיינו דכתיב (איוב לז) מצפון זהב יאתה, דאש אתאחיד בעפר ואתעביד דהבא והיינו דכתיב (שם כח) ועפרות זהב לו ורזא דא שנים כרובים זהב, מים אתאחיד בעפר וקרירותא בלחותא עביד כסף השתא הא עפר אתאחיד בתרין סטרין בזהב ובכסף ואתייהיב בינייהו, רוחא אחיד למים ואחיד [דף כד עמוד ב] לאש ואפיק תרין כחד דאיהו (יחזקאל א) עין נחשת קלל, ועפר דקאמרן כד איהו בלחודוי ביבישו וקרירו דיליה נפיק ברזל וסימניך (קהלת י)

47

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 אבל לא שמש ושמואל ביומי דעלי שמש, ומשה זמנא חדא כל אינון ז' ימי מלואים, שמואל זכה לנער דכתיב (שמואל א א) והנער נער (שם ב) ושמואל משרת ובגין דקיימא בהאי דרגא ודאי איהו כמשה ואהרן, מאן דנטיל להאי נער וזכי ביה זכי באינון דרגין עלאין דקיימן בהו משה ואהרן, כרובים אינון זהב כמה דאוקמוה בגין דנפקי מסטרא דזהב ולא אתערב בהו כסף ולא גוון אחרא ודא איהו גוון זהב ירקרק, במשכן מתערבין גוונין זהב וכסף למיהך כחדא למהוי רזא דלעילא בחד, תו נחשת למהוי בהדייהו ולמיזל בינייהו כל סטרין לאשתכחא שלימו בכלא כחדא דכתיב זהב וכסף ונחשת, ד"א זהב

48

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 בגווה ועאלי אתוון ונפקי אתוון ברזא דאלין תשע אתוון, ואלין אתמסרו לקדישי עליונין [דף רס עמוד ב] למיהך בארחא דרזא דאתון לצרפא יחודא דשמהן דאתוון כמה דהוה ידע כהנא לצרפא שמהן באתוון רשימין, (יחזקאל א) וידי אדם מתחת כנפיהם, כלהו ידי אדם הא אוקימנא דאינון (נ"א שרפים) רוחין וחיון ואופנים, (כרובים וחיות ואופנים) כלהו בגדפין וידין תחות גדפייהו לקבלא צלותין ולקבלא מארי דתיובתא, ידי אדם אתרין ודוכתין לקבלא בני נשא בצלותהון ובעותהון ולאפתחא פתחין לקבלא לון ליחדא ולקשרא קשרין ולמעבד רעותיהון ואלין אתרין ודוכתין דאקרון ידי אדם דקיימי לבני נשא אלין אינון שמהן קדישין דשליטין בכל דרגא ודרגא (בגין) דבהון

49

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 במישרים וכתיב (במדבר ז) וישמע את הקול מדבר אליו, מבין שני הכרובים וידבר אליו, ר' יצחק אמר מכאן אוליפנא דבכל אתר דלא אשתכח דכר ונוקבא לאו כדאי למחמי אפי שכינתא הדא הוא דכתיב (תהלים קמ) ישבו ישרים את פניך, ותנינן כתיב (דברים לב) צדיק וישר הוא דכר ונוקבא אוף הכא כרובים דכר ונוקבא ועלייהו כתיב (תהלים צט) אתה כוננת מישרים, ועמים במישרים, ובגיני כך (שמות כה) ופניהם איש אל אחיו והא אוקימנא:[דף נט עמוד ב] תניא א"ר יוסי זמנא חדא הוה צריכא עלמא למטרא אתו לקמיה (ס"א אזלו לגביה) דר"ש ר' ייסא ור' חזקיה ושאר חברייא, אשכחוהו דהוה אזיל

50

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 ואינון תלתא, וכד הוו תלתא אינון חד, אמר לון אלין תרין שמהן דשמע ישראל דאינון יי' יי', אלהינו אשתתף בהו ואיהו חותמא דגושפנקא, אמת, וכדומתחברן כחדא אינון חד ביחודא חדא, תו אמר תרין אינון וחד אתהדר, כד שליט טאס על גדפי רוחא ושאט במאתן אלף ואתטמר, אמר לון אלין תרין כרובים דהוה רכיב בהו קודשא בריך הוא, ומן יומא דאגניז יוסף מאחוי אגניז איהו (ס"א חד) ואשתאר חד לגבי בנימין הדא הוא דכתיב (תהלים יח) וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח, ואגניז במאתן אלף עלמין ואתטמר ההוא דרכיב עליה דאינון מאתן אלף גניזין אינון דיליה בריך הוא פוקו

1234567891011121314151617181920