כרובים

כרובים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 565 מקורות עבור כרובים. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת פקודי פרק לח

 ויעש אלהים את שני המאורות וגו' (שם שם ט"ז), וכנגדן עשינו לך מנורה, שנאמר ושבעה נירותיה עליה (זכריה ד' ב'), כנגד שבעה מזלות שהעולם מתנהג בהם, והם חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתאי, צדק, מאדים. ביום החמישי בראת העופות, שנאמר ישרצו המים שרץ נפש חיה (בראשית א' כ'), וכנגדם עשינו לך כרובים שיש להם כנפים כעופות, שנאמר והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה (שמות כ"ה כ'). ביום הששי בראת אדם, והתקנתו והכנסתו לגן עדן, וכנגדו עשינו והתקנו לפניך את אהרן כהן גדול, ונכנס לאוהל מועד, וגדולת אהרן יותר גדולה מגדולת אדם הראשון, שאדם [הראשון] כיון שעבר עבירה, שהיא הגזרה שגזרת ואמרת שלא

32

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כט

 ומביא מגילה ודיו, (ודר) [וצר] חדר בפני עצמו, ועלייה בפני עצמה, ובית הכסא בפני עצמו, ואחר כך בונה, אבל מעשה שמים וארץ כולם נבראו בבת אחת, שנאמר קורא אני אליהם יעמדו יחדו (ישעיה מ"ח י"ג), כאי זה צד, ישב הקב"ה וברא את עולמו שתי שיטות, שיטה ראשונה, שני אלפים רבבות כרובים, שני אלפים רבבות אופנים, שני אלפים רבבות מלאכי שרת, וכסא כבוד למעלה מהן, וספיר למעלה מהן, והקב"ה יושב בשמי השמים העליונים, ואילמלי דבר כתוב אי אפשר לאומרו, וממעל לרקיע אשר על ראשם [וגו'] (יחזקאל א' כ"ו).ששה דברים נבראו קודם, תורה, גיהינם, וגן עדן, וכסא כבוד, ושמו של משיח,

33

משנת רבי אליעזר פרשה ח

 שאחז בכסא הכבוד, שנ' מאחז פני כסא פרשז עליו עננו. הקב"ה האחיז בו. נתן לו רשות ונתן לו בינה לצור צורת המרכבה שראה אותה יחזקאל, ציירה במשכן, אלו הכרובים. ומנ' שהכרובים דמות המרכבה העליונה שראה יחזקאל, [עמוד 151] שנ' היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואידע כי כרובים המה. וכן דוד אומ' ולתבנית המרכבה הכרובים זהב. ראיה לדבר, שלא פירש בכתב מעשה הכרובים. ראה עד היכן [גדלו הקב"ה], עד שנתן עליו הוד שהיו מלאכי השרת יראין מפניו, שנ' ויהי ברדת משה [מהר סיני וגו']. ומנ' שהיו מלאכי השרת יראין מפניו, שנ' ובבא משה לפני ייי, יסיר את

34

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ג

 מקום רוח מזרחית קולטות, אדם הראשון, שנא' וישכן מקדם לגן עדן. קין, וישב בארץ נוד קדמת עדן (בראשית ד טז). רוצח, אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש (דברים ד מא): את הכרובים. אלו המלאכים, שנא' כי היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה (יחזקאל י כ), מלמד ששם מלאכים לשמור את הגן: ואת להט החרב. אלו המלאכים וכן הוא אומר משרתיו אש לוהט (תהלים קד ד): המתהפכת. שמתהפכין לכל ענין פעמים אנשים ופעמים מלאכים ופעמים רוחות: ד"א וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים. לפי שהגן למזרח העדן הוא, שנאמר ויטע ה'

35

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת יתרו פרק כ

 סימן דד) לא תעשה לך פסל. יכול אין לי אלא לא יעשה, העשוי כבר מנין שלא יקיים, ת"ל לא יהיה לך אלהים אחרים: פסל. אין לי אלא פסל שלא יעשה, מנין שאפילו אטומה, ת"ל כל תמונה: אשר בשמים ממעל. לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות: ממעל. לרבות דמות כרובים ואופנים ומלאכי השרת: ואשר בארץ. לרבות דמות אדם בהמה וחיה ועופות ודגים וחגבים: מתחת. לרבות שלשול קטן, כל כך רודף הכתוב אחר יצר הרע שלא ליתן לו פתיחת היתר: ואשר במים מתחת לארץ. להביא את הבוביא:סימן הה) לא תשתחוה להם ולא תעבדם. לחייב על ההשתחויה בפני עצמה, ועל העבודה

36

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת תרומה פרק כה

 ואמה וחצי רחבה. הכפרת מדת ארכה ורחבה נאמרה [ומדת עוביה לא נאמרה], וכשהוא אומר על פני הכפרת קדמה (ויקרא טז יד), למדנו עוביה טפח, כתיב הכא פני, וכתיב התם מאת פני יצחק אביו (בראשית כז ל), ואין פני אדם פחות מטפח:סימן יחיח) ועשית שנים כרובים זהב. כשאמר משה רבינו לא תעשה לך פסל וכל תמונה (שמות כ ד), נאמר לו ועשית שנים כרובים זהב, וכן כיוצא באלו, כמו פרשת יבום, וערות אביך, לא תלבש שעטנז (דברים כב יא), גדילים תעשה לך (שם שם יב), מחלליה מות יומת (שמות לא יד), וביום השבת שני כבשים בני שנה (במדבר כח

37

בראשית רבתי פרשת בראשית

 כד וישכן מקדם לגן עדן. רב אמר בכל מקום רוח מזרחית קולטת, אדה"ר מקדם לג"ע, קין שנאמר ויצא קין וגו' וישב בארץ [נוד] קדמת עדן (ה' ט"ז). רוצח שנאמר אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש (דברים ד' מ"א). את הכרובים, קודם לג"ע נבראו הכרובים שנאמר ואדע כי כרובים המה (יחזקאל י' כ').ב, ט ועץ הדעת טוב ורע. ארפב"י העץ הזה קודם שאכל ממנו אדה"ר לא נקרא שמו אלא עץ בלבד, אבל משאכל ממנו ועבר [עמוד 53] על גזרתו של הב"ה נקרא עץ הדעת טוב ורע, ומשה החסיד קדם וקראו עץ הדעת טוב ורע על שם סופו,

38

פתרון תורה פרשת ויקרא

 האמנם יש' אל' את האדם ג'. ד' א' מאהל מועד, יכול היה מכל הבית, תלמ' לומ' ודברתי אתך מעל הכפרת, יכול מכל הכפרת תל' לו' מבין שני הכרובים וג', בשעה שהיתה שכינה שרויה על שני הכרובים היתה הרוח נכנסת בכרובים ומפרפרים בכנפיהם והקול נשמע עד החצר החיצונה, שנ' קול כנפי כרובים נשמעים עד חצר החיצונה, יכול שהיה קול נמוך, מצאנו כל מקום שנ' בו קול זה קול גבורה הוא, שנ' קול ה' על המים, אם כן למה נאמ' עד חצר החיצונה כיון שהיה מגיע על חצר החיצונה היה נפסק, וכל כך למה, גנאי הוא למלך להיות חילותיו שומעים דברו, אילא

39

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 כד"א ויגרס בחצץ שני למגרשה של גן עדן טרדו והושיב עליו שומרים שישמרו אותו, מקדם רב אמר בכל מקום רוח מזרחית קולטת, קין וישב בארץ נוד קדמת עדן, רוצח אז יבדיל משה שלש ערים וגו' מזרחה שמש, ד"א מקדם לגן עדן נבראו המלאכים הה"ד היא החיה אשר ראיתי ואדע כי כרובים המה, ואת להט החרב [ג, כ"ד] על שם משרתיו אש לוהט, המתהפכת שהן מתהפכין פעמים אנשים פעמים נשים פעמים רוחות פעמים מלאכים, ד"א מקדם לגן עדן נברא גיהנם. גיהנם נברא בשני וגן עדן בשלישי, ואת להט החרב על שם ולהט אותם היום הבא, המתהפכת שהיא מתהפכת על האדם ומלהטתו

40

ילקוט שמעוני תורה פרשת יתרו

 אבל יעשה לו דמות דגים וחגבים שקצים ורמשים ת"ל תבנית כל רומש באדמה תבנית כל דגה אשר במים, יכול לא יעשה לו דמות כל אלה אבל יעשה לו דמות חמה ולבנה כוכבים ומזלות ת"ל ופן תשא עיניך השמימה וגו'. יכול לא יעשה לו דמות כל אלה אבל יעשה דמות מלאכים כרובים ואופנים ת"ל אשר בשמים [כ, ב]. אי אשר בשמים יכול יעשה דמות חמה ולבנה וכוכבים ת"ל ממעל [כ, ב] לא דמות מלאכים ולא דמות כוכבים ולא דמות חמה ולבנה. יכול לא יעשה דמות כל אלה אבל יעשה תהום חשך ת"ל ואשר במים מתחת לארץ [כ, ב] להביא את הבבואה

1234567891011121314151617181920