כרובים

כרובים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 565 מקורות עבור כרובים. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר ב' עשרה הרוגי מלכות

 סגי, ווי לדא, ווי לעוותא דא.[אות קט] מאן חמא גו גנתא דעדן, בשעתא דאתמסר דינא לעילא. עשר מרגלאן שפיראן, נהירו דכל גנתא, בין כל אינון אילנין. מתפשטין ונפקין כלהו לבר. וכל אינון אילנין דגנתא דעדן, צווחין ואמרין, ווי דהתעוותו אנשי החיל. ונטורי תרעא דגנתא דעדן מזדעזען, אינון כרובים, (דף צ"ג ט"ג) סלקין ונחתין, ולא יהבי דוכתא לאפקא אלין נהורין.[אות קי] כד אתפשטו מגו נהורין דלבושיהון. ועילאין ותתאין צווחין לקדמותהון, ואינון נטורי חומות לעילא מזדעזעין, וכל חיילי רום שמייא בכאן ומייללן. מאן חמא לאימנא געת ומייללא. נחתת לגבי כרובים, נטורי תרעין דבגנתא, ואינון מזדעזעין. סלקת אימנא, וחד כרוב בהדה.

92

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר הניצנים

 בעת גדלות, כי לא היו לה כלים במה לקבלם.[אות ו] ומאן מקיים עלמא וכו': ומי הוא המקיים את העולם וגורם לאבות שיתגלו. היינו קול הילדים העוסקים בתורה, ובשביל ילדי עולם אלו, העולם ניצל. כנגדם כתוב, תורי זהב נעשה לך. אלו הם ילדים, נערים, עלמים, שכתוב, ועשית שנים כרובים זהב.ביאור הדברים, רביין דעלמא הם בחי' מוחין דאחור הנ"ל בדיבור הסמוך, הנקרא אפי זוטרי, וכן רביין דעלמא וכן ינוקי רביין עולמין ובחי' הזווג שלהם במצב זה, נקרא קל ינוקי דלעאן באורייתא. וה"ס תורי זהב וה"ס ב' הכרובים, דאינון אפי זוטרי, אשר אלו המוחין דחיה הנמשכים בסוד התכללות ימינא בשמאלא, לא

93

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר תדשא הארץ דשא

 אשא, שליטת השמאל מכונה אש. שהם המלאכים הנ"ל, והנוקבא בהארת השמאל שלה, מכונית ג"כ אש, ובעת שמבטלת המלאכים הנ"ל, נבחנת לאש אוכלה אש.[אות עז] ועשב לעבודת האדם, דא אלין אופנים וחיות וכרובים הכתוב ועשב, יורה על אופנים וחיות וכרובים: אופנים הם מלאכים שבעשיה. חיות הם המלאכים שביצירה. כרובים הם המלאכים שבבריאה. אשר אלו המלאכים כולם נמשכים מבחינת ו"ק של המוחין דע"ב הנ"ל, וע"כ הם בני קיימא, ולא כאותם המכונים חציר, הנמשכים מבחי' ג"ר דע"ב, שהם שולטים רק לשעתם ותיכף נשרפים, כנ"ל בדיבור הסמוך. עש"ה. דכלהו מתתקנן גו תיקונייהו וקיימין לאתתקנא בשעתא דבני נשא אתיין לפולחנא דמאריהון בקרבניהון ובצלותא אשר

94

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי מארת

 המוחין דגדלות לבנים, דהיינו בי"ג שנה, אז נפטרו או"א מהם, כי אז משיגים הבנים מוחין משל עצמם, בדומה לזו"ן, שהמוחין דגדלות נחשבים בהם כמוחין משל עצמם כנ"ל, שאז אם הקליפות נאחזות בהם, אין או"א סובלים עוד.ואיהי אזלא משטטא בעלמא, והיא הולכת ומשוטטת בעולם. קריבת לתרעי ג"ע דארעא, וחמת כרובים נטרי תרעי דג"ע, ויתבא תמן לגבי ההוא להט החרב, קרבה לשערי גן עדן הארץ, וראתה הכרובים שומרי שערי גן עדן, וישבה שם אצל להט החרב. בגין דהיא נפקת מסטרא דההוא להט, משום שהיא יוצאת מצד אותו הלהט. כלומר, לפיכך הלכה הקליפה לשערי ג"ע ונתישבה אצל להט החרב המתהפכת, משום שכחה

95

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר מיין אעדו ואולידו חשוכא

 בסוד החשך וקפאון, וע"כ מרומזים במלה ע"ב של עבי"ם. ונודע שאין המוחין אלו מקובלים אלא לנוקבא דז"א בלבדה, הנקראת אז בשם י"ם. וע"כ מסמיך הכתוב מוחין אלו אל המלה י"ם. שהוא שם הנוקבא בעת שמקבלת המוחין הללו משמאל.המהלך על כנפי רוח דא רוחא דמקדשא עלאה, ורזא דא שנים כרובים זהב. המהלך על כנפי רוח, היא הרוח של מקדש העליון, וזה סוד, שנים כרובים זהב. פירוש, הכ' המהלך על כנפי רוח יורה על קומת החסדים, היוצאת על המסך דנקודת החירק, המיחדת ב' הנקודות חולם ושורק זה בזה. כי כנפי, ה"ס המסך, רוח, הוא מדת האור היוצא על מסך הזה, דהיינו

96

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ז' קדש קדשים

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ז' קדש קדשים[אות קלז] היכלא שביעאה: היכלא דא לאו ביה דיוקנא ממש, כלא איהו בסתימו: היכל השביעי: היכל זה אין בו צורה ממש, הכל סתום בו, גו רזא דרזין פרוכתא דפריסא, קיימין כלהו היכלין דלא לאתחזאה תרין כרובים, תוך סוד הסודות בהפרכת שהופרש, עומדים שם כל היכלות, כדי שלא יראו ב' הכרובים שהם זו"ן. כלומר, שכל היכלות שלמטה עלו ונכללו בפרכת הזו, כדי לכסות על הזו"ן בעת הזווג הזה, שמשום זה יפה כחם של היכלות לעלות עד שם. והפרכת הזו היא המבדילה בין הששה היכלות שהם קדשים, ובין היכל השביעי

97

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ג' משמורות

 נקראת שבעה עינים. ולמה נקראת שתיה. הוא משום שממנה נשתל העולם, שתיה הוא אותיות שת - יה. ששם אותה הקב"ה, שהוא בינה הנקראת י"ה, שיתברך ממנה העולם. כי העולם מתברך ממנה.[אות תמט] ות"ח בשעתא דעאל וכו': ובוא וראה, בשעה שבא השמש, דהיינו תכף במשמרה ראשונה של הלילה, אלו כרובים העומדים במקום הזה, דהיינו בקודש הקדשים, העומד בנקודה דאמצעיתא ה"ס אבן שתיה, (כנ"ל אות תמ"ה) והיו יושבים בנס, דהיינו ע"י אורות דבינה שאינם שייכים לה הנבחנים לה לנס, היו מכים בכנפיהם ופורשים אותם, ונשמע קול שירת כנפיהם למעלה. ואז מתחילים לשיר המלאכים האומרים שירה בתחילת הלילה, כדי שיתעלה כבוד הקב"ה ממטה

98

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר יהודה אתה יודוך אחיך

 לאותו האילן שחטא בו, דהיינו לנוקבא כנ"ל, להגרש בסבתו, ולהגרש מחמת חטאי בניו תמיד. זהו שכתוב ויגרש את האדם, את הוא מדויק, כמו שכתוב, ואראה את ה', שפירושו הנוקבא, אף כאן את האדם, פירושו הנוקבא.[אות תקעב] וישכן מקדם לג"ע וגו': זהו למטה. דהיינו למטה מאצילות, וכמו שיש כרובים למעלה, באצילות, שהם זו"ן, כן יש כרובים למטה מאצילות, שהם המלאכים מטטרון וסנדלפון, ואילן הזה, שהוא הנוקבא הנקראת עץ הדעת, (כנ"ל בהקסה"ז אות קכ"ג) שורה עליהם, ואת להט החרב המתהפכת, הם צורות של שלהבת אש הנמשכות מאותו להט החרב, והן שומרות דרך עץ החיים, (כנ"ל ב"ב אות קי"ט) ואין הכונה על

99

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר ד' יסודין ארמ"ע

 מקבל מימין ושמאל דכלים הנקראים צפון ודרום, שהם כלים. כמ"ש (באות מ"א).[אות מב] כגוונא דא צפון וכו': כעין זה, עושה הצפון את הזהב. כי מצד תוקף האש, נעשה הזהב. והיינו שכתוב, מצפון זהב יאתה. כי האש נאחז בעפר ונעשה זהב. והיינו שכתוב, ועפרות זהב לו. וז"ס שנים כרובים זהב.פירוש, כי האש ה"ס הדינים של הקטנות דבינה, וכשמתחברת האש הזו עם העפר יורד המסך ממקום בינה בחזרה למקומו, ומתגלה החכמה בעפר, שה"ס המלכות. וה"ס הזהב. וז"ש מצפון זהב יאתה. כי שם מלובשת האש. כנ"ל. וז"ס שנים כרובים זהב. דהיינו שנמשכו בהם המוחין דחכמה הנק' זהב. אמנם בלי עפר אין

100

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר ג' זהב כסף ונחשת

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר ג' זהב כסף ונחשת[אות תח] כרובים אינון זהב וכו': הכרובים הם זהב, כמו שהעמדנו, משום שיוצא מצד הזהב, (כנ"ל אות ת') שה"ס הפחד שנהפך ליקר ע"ש. ולא נתערב בהם כסף ולא גוון אחר. וזה הוא זהב ירקרק. דהיינו הזהב שבראש המלכות שנקרא כן (כנ"ל אות ת"ג) במשכן מתערבים הגוונים זהב וכסף ללכת יחד, שכסף וזהב הם שם ימין והשמאל נכללים זה בזה, שיהיה סוד העליון באחד. עוד נתערב עמהם נחשת, שהוא ת"ת, שיהיה עמהם וללכת ביניהם בכל הצדדים דהיינו כל ג' קוין, ימין, שמאל, אמצע. שימצא השלמות בכולם כאחד, שכתוב, זהב וכסף

1234567891011121314151617181920