כסף משנה הלכות דעות פרק א

כסף משנה הלכות דעות פרק א

  


הלכה ד
[ד] לפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד וכו'. בפ"ק דסוטה (דף ה'):
הלכה ו
[ו] כך למדו בפירוש מצוה זו מה הוא נקרא חנון וכו'. (שבת קל"ג:) (ספ"ק דסוטה):