כסף משנה הלכות גירושין פרק ט

כסף משנה הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ג
[ג] הלכה והניחתו בצדי רשות הרבים וכו'. בפ' הכותב כתב הר"ן לא ירדתי לסוף דעת הרמב"ם שכתב בהלכות גירושין פ"ט דבלא מעכשיו מגורשת ובמשוך פרה זו כתב בפ"כ מהלכות מכירה דבלא א"ל מעכשיו לא קנה עכ"ל, ובמ"ש ה"ה נתיישב זה, אלא שיש לגמגם במ"ש ה"ה אבל הגט בכתב היא (מגורשת) [מתגרשת] והכתב עדיין הוא קיים ביום שלשים דהא גם בגט אינה מגורשת אלא בנתינה שיתן לה הבעל הגט ולאחר שלשים יום כבר כלתה נתינתו כשם שאתה אומר בפרה לאחר שלשים יום כבר כלתה משיכתו, וצ"ל דבגט אע"ג דלא אמר מעכשיו אילו הניחתו ברשו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.