כסף משנה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

כסף משנה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  


הלכה ד
[ד] גזל בהמה והזקינה וכו' אבל אם גזל בהמות וכחשו וכו' או עבדים והזקינו וכו' אומר לו הרי שלך לפניך ומחזיר הגזילה בעצמה. הטור כתב וז"ל ובגוזל עבדים וכחשו כחשא דלא הדר כתב רב אלפס דמשלם כשעת הגזילה דעבדי כמטלטלי דמו וכ"כ הרמב"ם עכ"ל. ונוסחא משובשת נזדמנה לו בדברי רבינו: