כסף משנה הלכות אישות פרק כג

כסף משנה הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] ואם כתב לה אחר הנישואין צריך לקנות מידו. מדקדוק דברי רבינו נ"ל דלא לענין שיועיל הקנין אחר שנשאת לענין הפירות אע"פ שלא כתב לה אלא דין ודברים אין לי בנכסייך קאמר וכדמשמע מדברי ה"ה דא"כ אין בין ארוסה לנשואה כלום אלא לענין שיהיה מכרה ונתינתה קיים ע"י שיאמר לה דין ודברים אין לי בנכסייך דאע"ג דבכותב לה ועודה ארוסה א"צ לקנות מידו לשיהיה מכרה ומתנתה קיים ואם קנו מידו אינו מועיל +בב"י סי' צב מועיל אף לפירות אם לא כתב לה אלא עד אחר שנשאה+ אפילו למכרה ומתנתה ואם קנו מידו [אחר הנישואין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.