כותים

כותים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2382 מקורות עבור כותים. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

 ולא אשתו ובניו) ואידך [האי הוא] עד שיהא במכותו מתחלתו ועד סופו, ויחזרו בהקדש ק"ו מב"ח =מבעל חוב= מה בע"ח שאין מסדרין מחזירין הקדש שמסדרין אינו דין שמחזירין, א"ק ולך תהיה צדקה מי שצריך צדקה, יצא הקדש שאין צריך צדקה, אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דהוה קאי בבית הקברות של כותים, א"ל מנין שמסדרין לב"ח, א"ל גמר מיכה מיכה מערכין, א"ל מנין לערום שלא יתרום, א"ל דכתיב ולא יראה בך ערות דבר, א"ל ולאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברות, א"ל לא מתני מר סדר טהרות דתנן רבי שמעון בן יוחאי אומר קברי כותים אין מטמאין שנאמר

42

ילקוט שמעוני תורה פרשת נשא

 מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה אמר רבא שאני הכא דאמר קרא לאסור אסר על נפשו במי שנפשו קנויה לו יצא עבד שאין נפשו קנויה לו [והואיל ואין נפשו קנויה לו] אימא גבי נזיר נמי לא קמ"ל, (ואמרת) דבר אל בני ישראל ולא לכותים וכל היכא דכתיב בני ישראל כותים לא והא גבי ערכין דכתיב דבר אל בני ישראל ותניא בני ישראל מעריכין ואין הכותים מעריכין, יכול לא יהו נערכין, תלמוד לומר איש, שאני הכא דאמר קרא לאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו אב יצא כותי שאין לו אב, למאי אילימא לענין ירושה האמר ר"י כותי יורש את

43

ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח

 אלעזר בן עזריה אומר כאדם שאומר לחברו גדפת את הקערה ולא חסרת, קסבר מגדף היינו עובד ע"א, תניא אידך את ה' הוא מגדף רבי אלעזר אומר באדם העובד ע"א הכתוב מדבר, וחכ"א לא בא הכתוב אלא ליתן כרת למברך [השם], תניא אמר רבי אלעזר ברבי יוסי בדבר הזה זייפתי ספרי כותים שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה [אמרתי להם] הרי הוא אומר הכרת תכרת וגו' בעולם הזה, עונה בה לעולם הבא, ולימא להו תרווייהו מהכרת תכרת דברה תורה כלשון בני אדם, כתנאי הכרת בעוה"ז תכרת לעולם הבא דברי רבי עקיבא, אמר ליה רבי (אלעזר בן עזריה) [ישמעאל] והלא כבר

44

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 פרשז עליו עננו. אמר רבי תנחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו רבש"ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה [אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמר להם כלום למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם, שוב מה כתיב בה] לא יהיה לך וגו' בין כותים אתם שעובדין אלילים, שוב מה כתיב בה [זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות, שוב מה כתיב בה] לא תשא כלום משא מתן יש ביניכם, שוב מה כתיב בה כבד את אביך ואת אמך כלום אב ואם יש לכם, שוב מה כתיב בה לא

45

ילקוט שמעוני תורה פרשת מטות

 משלשים, ת"ל וכל תרומות שיהו כל התרומות שוות, שמואל אמר תן ששית ששיתם ונמצא תורם אחד מארבעים, בינונית מנין, א"ר לוי כתיב וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים כל מה שאתה אוחז ממקום אחד מחמשים והרעה אחד מששים דכתיב וששיתם האיפה מחומר השעורים, ר"ש בן יוחאי אומר קברי כותים אינן מטמאין [באהל] שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם וכו', מיתיבי ונפש אדם ששה עשר אלף, משום בהמה, ת"ש אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם, התם נמי משום בהמה, ת"ש כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו, דילמא איקטיל חד מישראל, ורבנן, לא נפקד ממנו איש,

46

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 זורחת, בארץ הכנעני היושב בערבה אלו הר גרזים והר עיבל שיושבין בהן כותיים, מול הגלגל סמוך לגלגל, אצל אלוני מורה שכם ולהלן הוא אומר ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה מה אלון מורה האמור להלן שכם אף כאן שכם, א"ר אליעזר בר יוסי בדבר זה זייפתי ספרי כותים אמרתי להם זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום שהייתם אומרים אלוני מורה שכם אף אנו מודים בדבר, אנו למדנוה בגזרה שוה אתם במה למדתם, ר' אלעזר אומר הלא המה בעבר הירדן סמוך לירדן דכתיב והיה בעברכם את הירדן, אחרי דרך מבוא השמש מקום שהחמה שוקעת בארץ הכנעני, [והלא] ארץ

47

ילקוט שמעוני תורה פרשת שופטים

 חנינא] הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכלם, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה:+כא+ כי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלהיך נתן לך לרשתה [כא, א] וגו' פרט למצוי, נמצא סמוך לספר או בעיר שרובה כותים לא היו עורפין, חלל ולא חנוק ולא מפרפר, באדמה ולא טמון בגל, נופל ולא תלוי באילן, בשדה ולא צף על פני המים רבי אליעזר אומר בכולן אם היה חלל עורפין, אמר ליה לרבי אליעזר אי אתה מודה שאם היה חנוק ומוטל באשפה שאין עורפין אלמא חלל ולא חנוק, הכא נמי באדמה

48

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 כסף ושטר גומרין בה, ואימא ויבמה דבעל כרחה מיבם לה, אם כן לימא קרא ויבם מאי ויבמה ש"מ תרתי, בחליצה מנלן דכתיב ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל כיון שחלץ בה נעל הותרה לכל ישראל, האי מיבעי ליה לכדתני רב שמואל בישראל בבית דינם של ישראל ולא בבית דינם של כותים, תרי בישראל כתיבי, ואכתי מיבעי ליה לכדתניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני ר' טרפון ובאתה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כלכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל, ההוא מונקרא שמו נפקא. ובמיתת היבם מנלן ק"ו ומה אשת איש שהיא בחנק מיתת הבעל מתירתה, יבמה שהיא בלאו לא כל שכן,

49

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 לרבי חדקא הא תנינן נכרי ועוסק בתורה ככהן גדול [ע"ה] הוי. מ"ט שקלו לכ"ג והכתיב ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל. הקב"ה יהבה לישראל לקבל עליה אגרא לעלמא דאתי ומי שלא קבלוה לא מקבלי עלייהו אגרא בעלמא דאתי. דהכי אמר ר' עקיבא ישראל שעמדו על הר סיני מקבלין עליה שכר. כותים שלא עמדו על הר סיני אין מקבלין עליה שכר. ואת אמרת נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככ"ג. א"ל ככ"ג [ע"ה] תנינא ודאי. דאמר רבי יוסי בר יודא אמר רבי יוחנן מאי דכתיב [משלי יג]. יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה. אפי' ממזר ת"ח עדיף מכ"ג ע"ה המשמש

50

ספר הלכות גדולות סימן ח - הלכות מילה

 לשום שולחן מלכים ולשום עבדי שלמה, אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות ואחד גירי מרדכי ואסתר, הלכה כולם גרים.(שם קב א) גר דן את חבירו, ואם היתה אמו מישראל דן ואפילו ישראל, ולענין חליצה, עד שיהא אביו ואמו מישראל.גר שחזר לסורו, יינו יין נסך פתו פת כותים פירותיו טבלים ספריו ספרי קוסמים ושמנו כיינו ושאר כל דבריו כגוי.(ע"ז סד ב) איזהו גר תושב, כל הכופר בע"ז ואוכל נבילות. ועד כמה נקרא גר תושב, אמר רבי יהושע בן לוי כל שנים עשר חדש, מכאן ואילך אם נתגייר מוטב ואם לאו גוי הוא.(יבמות מו ב) גר שמל ולא

1234567891011121314151617181920