כוונה

כוונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7755 מקורות עבור כוונה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

אלשיך שמות פרשת תרומה - תצוה פרק כז

 במטה אשר לה ארבע טבעות לארבע הפאות, ושני בדי עץ ארוכים עוברים אחד בכל שתי טבעות לשאת אותו ארבע אנשים בארבע קצות הבדים מלמטה מגופו. וזהו ועשית על הרשת, שעל מחשבת הרשת יצייר עוד ענין השתי טבעות לארבע קצותיו והשני בדים אשר הם לשאת אותו. על ידי כוונה זו, יהיו עצי שטים שיובל לארץ חיים ולא לגיהנם כי (עצי) שטים בגימטריא ארץ חיים. ועל ענין הרשת לא יחשוב שהוא כרשת פרושה לחייו, אלא מלמטה שהוא בענייני העולם התחתון. אך לעבודת ה' יחשוב כי אורך ימים לו לבלתי יבהל בעבודה, באופן שוהיתה הרשת עד חצי המזבח שהוא בנוגע אל

102

אלשיך שמות פרשת כי תשא פרק לא

 מה שאנו אוכלים לשם קדושת שבת מלבד מה שהיא מתקיימת בנו על ידי האוכל, כענין הלל שהיה אומר שהיה גומל חסד עם נפשו באכול ושתה (ויקרא רבה לד ג), גם על ידי הכוונה לכבוד שבת העליון הוא כאלו את השבת עצמו אנו מכבדים ומענגים, שאור הכוונה עולה למעלה ראש. ועל כוונה זאת אחשוב שהנביא דבר באומרו (ישעיה נח יג) וקראת לשבת ענג, לומר אל תקרא לאכילה ושתיה ענג כי אם לשבת תקרא ענג, שתשמח ותגיל בלבך כאלו הוא עצמו הענג שתתענג בו בכוונתך:ובזה נבא אל ביאור הכתובים. אמר הוא יתברך הלא צויתי לעשות משכן לשכני בתוכו. אך בזאת ש

103

אלשיך שמות פרשת ויקהל פרק לו

 את הכל, וזהו יביאה את תרומת ה'. ומה היא התרומה שאני מעלה כאילו כל נדיב לבו יביאה את כלה, הלא היא זהב וכסף ונחשת וכו' ואבני שהם וכו'. מה שאין כן בפרשת תרומה שאומר (לעיל כה ו - ז) שמן למאור בשמים וכו' אבני שהם וכו' בלי וי"ו שנזכרו שם על כוונה אחרת:את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו. את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך. את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים (לה יא - יג):ואמר שאחר כך על ידי הכנת ישראל בכונת נדבתם ימשך

104

אלשיך ויקרא פרשת אמור פרק כג

 משם רוח הקודש כי אז היתה השראת שכינה ביותר. נמצא שהוא חג ה' כאלו הוא יתברך חוגג, ואנו חוגגים חגו ושמחים בשמחתו שבעת ימים. כי הוא על כי על ידי סבת השמחה שהוא כשרון ישראל מתקיים העולם שנברא בשבעת ימים, כי ויכל אלהים ביום השביעי וכו' (בראשית ב ב). וגם כוונה שנית על שנות האדם ימי חייו שבעה עשיריות, שעל כן ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון כמדובר:ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים. (מ):ולכן להביא כונתו יתברך אל הפועל להתכשר בתורה ומצות עד התנהג

105

אלשיך ויקרא פרשת בהר - בחקותי פרק כו

 תעשו את כל המצות האלה. ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי. (יד - טו):ראוי לשים לב. א. אל אומרו העדר עשיית המצות זה פעמיים, ולא תעשו את כל המצות האלה, לבלתי עשות את כל מצותי. ואם הפעם השנית היא כוונה להפר ברית כאומרו להפרכם את בריתי, אם כן הם חמשה דברים ואיך יאמר שבע כחטאתיכם (פסוק כא); ואם להפרכם כו' הוא ענין בפני עצמו, מלבד מה שהקשינו יקשה למה הפריד בין אומרו למעלה ולא תעשו את כל המצות האלה אל אומרו לבלתי עשות כו', בין שעניינם אחד. ב. וגם אומרו

106

אלשיך במדבר פרשת בהעלותך פרק ח

 וכו', הוא ענין מקרא שכתוב ולא יכול משה לבא וכו' כשהוקם המשכן (שמות מ לה). והוא בשום לב אל כפל אומרו כי שכן עליו וכו', ואומרו וכבוד ה' מלא וכו':אמנם הם שני דברים. והענין, כי צוה לו הוא יתברך אל משה יעשה משכן וכלים. וגם שיהיה על ידי כוונה ומחשבה במעשה, שיהיה ראוי לייעד לו שם שכינה. אך חשב תשרה בדרך התלבשות, בעננו יתברך ענן ההשתלשלות בעצם. אך בהקמתו לא בלבד בא הענן כאשר חשב, כי אם גם כבוד ה' מלא מהארותיו, שהוא המילוי הרמוז שם באומרו וכבוד ה' מלא את המשכן. על כן ולא יכול משה לבא, כלומר

107

אלשיך במדבר פרשת פינחס פרק כז

 מה שאין כן אני שאיני צריך שאלת כהן. על כן אעשה את שלי, שמה שהיה לי לעשות שתים ביד אחת אעשה בשתים בשתי כוונות. אחת, למען תחול בחינת הקדושה בימין. ובחינת הדר מלכות ביד שמאל. כי חכמה בדרום שהוא הימין. ולתת מהוד מלכות עליו הוא בשמאל, כי מלוכה בצפון כנודע. כוונה שנית, להפליג השפע:(כג) על כן ויסמוך את ידיו, הן שתי הידים, עליו. ועל ידי כן כאשר ויצוהו לנגיד על כלם, הופלג עד גדר שהיה כאשר דבר ה' ביד משה. שהוא, כאשר היה דבר ה' ביד משה, מדבר הוא יתברך לצורך ישראל. כאשר היו ביד משה, כן עתה בהיותם

108

אלשיך דברים פרשת ואתחנן פרק ו

 כי גם שהוא על הקבורת, שהוא כנגד הלב, קרא יתברך למקום ההוא על ידך, למען נשכיל כי עיקר הדבר הוא לקשר המחשבה עם המעשה. על כן, את האות שלפני הלב אמר בו קשירה על היד, להורות כי צריך תמיד לקשר מחשבת הלב עם מעשה היד, ולא תהיה מעשה הטוב בלי כוונה הראויה אל המעשה, ולא מחשבה לבדה בלי מעשה, כי אם יהיו לאחדים, כולם שוים לטובה:ושמא תאמר, ומה נעשה ושאור שבעיסה מעכב וממשיכנו אחר מראה עינינו. עשה זאת איפה בני והנצל, והוא, כי יהיו לטוטפות בין עיניך. והוא, כי אל תביט אל מראה עיניך, רק אל מה שבין עיניך,

109

אלשיך יהושע פרק ב

 קנית חייך במה שעשית, אך לא משפחתך. ולא אמרו הזאת, כי אם הזה. יתכן שרמזו, על כי פסוק שכלל בו חיי משפחתה, שהוא והחייתם את אבי וכו' (פסוק יג), יש בו י"ז תיבות כמנין הזה. ועל כן יהושע שכתב ספרו רמז הדבר במלת הזה. והם גם הם לא יבצר מהם כוונה זו, ועל כן לא אמרו הזאת. ועוד יתכן לזה, כי הלא בחינת הצלתה אינו מסוג הצלת משפחתה, כי זה חיוב וזה חסד כמדובר, ועל כן לרמוז על החסד שהוא זכר אמרו הזה. ואעפ"י כן ינצלו אגבך כי זכותך תעמוד להם, אך הוא בהיותם נאספים אתך, כי לא בלבד יועיל

110

אלשיך תהלים פרק מה

 הודך והדרך הם מיעוט דרך ארץ כמדובר, והנה עוד לך הדר גדול ומפולש מזה, וזהו והדרך צלח רכב כלומר והדרך צלח ועבור להלאה מדרך אנשים שהוא משמעות צלח, כמה דאת אמר (שמואל ב, יט יח) וצלחו הירדן, הלא הוא רכב על דבר אמת כו', והוא כי בהזדווגך תעשה ברוחך טובה כוונה מורכבת משני דברים שהם דבר אמת וענוה צדק, והוא כי תכוין יצאו מביאתך לומדי תורת אמת ובעלי ענוה של צדק שהיא ענוה אמתית, וזהו רכב על דבר אמת וענוה צדק:והנה אז לא בלבד בדבר הזה יהיה לך זכות, כי אם גם לכל הדברים. והוא כי בהיות שהיצר הטוב

1234567891011121314151617181920