כוונה

כוונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7755 מקורות עבור כוונה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

אלשיך בראשית פרשת נח פרק ט

 כ - כב):(כ) ויחל נח איש האדמה כו'. אמר כי הכל הולך אחר כונת הפועל, והוא כי הנה ביין יש בחינת שמים, והוא לשמח אלהים בקידוש והבדלה וכיוצא, ויש בחינת גבורים לשתות יין ולמסוך שכר, שהוא התחלת כל דבר רע כנודע. אמר כי נח גם כי לא יבצר ממנו כוונה לטובה עם כל זה תחלת מחשבתו לא היתה רק על בחינה חומרית, וזהו ויחל נח איש האדמה, כי כל התחלתו בראשית ענין מחשבתו היה על בחינת היותו איש האדמה חומרי, ועל זה נטע הכרם:(כא) ועל כן וישת מן היין וישכר, שלא היה העיקר עבוד את ה' כמקדשים עליו או

92

אלשיך בראשית פרשת נח פרק יא

 השם אל העדר הניפוץ. ועוד האם כל כך הוא עשות עיר ומגדל, שעל ידי כן יהיה להם שם. ועוד מה להם אם יפוצו על פני כל הארץ. ועוד אומרו וירד ה' לראות כו', שאם כל רעתם לא היתה רק ענין בנין העיר ומגדל מה איכפת לו יתברך, ואם הוא על כוונה רעה למה תולה הדבר בעיר ומגדל. ועוד אומרו הן עם אחד כו' ולא יבצר מהם כו', האם מבלעדי ה' לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. ועוד מה הוא העונש הזה לבלבל שפתם ולהפיצם. ועוד אומרו על כן קרא שמה בבל כו' האם כל כך דבר רשום הוא לקרא

93

אלשיך בראשית פרשת וירא פרק יט

 ועל מה שאמרתי ואיש אין בארץ וכו' אמרה ונשכבה עמו, ולא לחיבת תשמיש כי לא נתמיד, רק ונחיה מאבינו זרע מציאות זרע, ודי לנו ולא יוסיף עוד לדעתנו:או יאמר אל תאמרי אולי לא נתעבר ונעשה נבלה לבלתי הועיל, לזה אמרה ואיש אין בארץ כו' ועל ידי עשותנו על כוונה זו על קיום העולם, ודאי נצליח ונחיה מאבינו זרע:והנה לפי מה שנראה שחשבו שלא היו בני אדם זולת הן ואביהן בעולם. ראוי לשית לב למה עשו בערמה ולא אמרו לאביהן נחיה ממך זרע, כי אין זולתך לקיים העולם על ידו והוא יעשה. אך אפשר שאם כך יאמרו יקח אחת

94

אלשיך בראשית פרשת חיי שרה - תולדות פרק כה

 נפקותא, אך אומרו למה וכו' היא תלונה ולא נפקותא:אמנם הנה לבל יתחמץ לבב אנוש באמור מה זה היה ליצחק הוליד עשו הוא אדום. ועוד שנית כי הוצרכו תפלות הרבה כעתר כמו שאמרו ז"ל (ילקוט שמעוני תולדות רמז קי) ומה חטא יצחק להמנע הולדתו עד הרבות תפלה. על כן כוונה תורתנו הקדושה להזכיר עתה ייחוסה, אשר היא בת בתואל הארמי אחות לבן הארמי, כי להיותה בת בתואל, לא היתה זוכה להתעבר ולהבנות מיצחק עד הרבו להתפלל. ולהיותה אחות לבן יצא עשו דומה לאחי האם:והנה טרם גלות תורתינו הקדושה ענין זה, הקדימה להסיר פתחון פה מאיש שוגה ומפתי בל יאמר

95

אלשיך בראשית פרשת תולדות פרק כז

 בדבריה מה שרבקה אמרה ולא הוא, והוא אומרה לפני ה'. וגם אומרה לפני מותי, כי הוא אמר בטרם אמות, והוא, כי אחרי שאמרה לפני ה', חששה פן יאמר יעקב, הנה אבי יודע כי אין לעשו חלק ונחלה בעולם הבא ואיך יברכני בטובותיו, והן לו יהיה כדברך שכך אמר לו תהיה כוונה לחזק בטחון הברכה שיסכים הוא יתברך בה ולא שתהיה רוחניות. לכן שינתה עוד ואמרה לפני מותי כלומר גם כי גשמיות תהיינה לא תגעל נפשך בם, בבוטחך כי הנה ימים באים ויברכך גם אתה בברכת העולם הבא, כי הנה אמר לפני מותי שיורה שהוא סמוך למיתתו, ושמא לא יפנה לברכך.

96

אלשיך בראשית פרשת ויצא פרק ל

 עצמו, הוא זכות הלילה, שהוא ליל רצון של מתן תורה, ועל כן יצא יששכר שכל תורת ישראל היה בשבטו, וזהו אומרו בן חמישי לרמוז אל חמשה חומשי תורה, ועל כן לא תאשם חלילה בצאתה לקראתו כאחת הריקות לומר אלי תבא וששכרה אותו שנראה ח"ו כדאי בזיון. נמצאו כי ארבעה דברים כוונה לאה לעשות במעשה הזה השלשה שהזכרנו והרביעי הזה:(טז) והנה השלשה סיפרה לבעלה, אחד באומרה אלי תבא והוא כעובדא דרבן שמעון בן יוחאי שהזכרנו. והשני שהוא על שכר שנתנה שפחתה לאישה באומרה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי כו'. אמרה כי שכר שכרתיך כי מלת שכר מיותרת אך היא

97

אלשיך בראשית פרשת מקץ פרק מב

 כן התחיל לדבר אתם קשות ומתוך כך לאמר מאין באתם למען יראה כי למען דעת אם רעים וחטאים המה שאל מאין באתם, כלומר אולי ממקום רעים המה, ולא מחמת קורבה. על כן בחשבם כי על כן היתה השאלה לבדוק ברעתם אמרו מארץ כנען לשבור אוכל לשלול כוונה רעה רק לשבור אוכל. שאם לא כן היו נדרשים ללא שאלום באומרם לשבור אוכל. ובראותו תשובתם שאמרו מארץ כנען אז נגמרה הכרתו בעצם על כן אמר (ח) ויכר יוסף כו':ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם. ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו

98

אלשיך שמות פרשת שמות פרק ב

 תקח את זאת, למען תשאב איזו בחינת זוהמא אם יש בך, ואחרי כן אשה ישראלית תקח לך להוליד ממנה בנים קדושים וטהורים. על כן התנה עמו כי הבחינה שהיה לישמעאל ויצחק, עם היותם משתי אמהות, תהיה לילידי צפורה, עם היותם מאם אחת, כעשו ויעקב כמדובר. למען על ידי היות למשה כוונה זו בהולדה, אם בו בחינת זוהמא, יטיל אותה בראשון והשאר יהיו טהורים:ובזה יתכן אומרו, ושם האחד אליעזר (לקמן יח ד), ולא אמר ושם השני, כי הלא לא יחובר עם הראשון לפי תנאם. אך לא דבק ממנו מאומה מן החרם של עבודה זרה, כי טהור היה האב מן הזוהמא.

99

אלשיך שמות פרשת שמות פרק ה

 הנוגשים עושים כך, להחסיר מכל אחד מישראל עשירית מתכונת קצבתו, על דבר כי מלאכת השוטר שעל כל עשרה מישראל תמלא חסרונן, התנחמו על עבודתם ועל משאם. אך הנה ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע, כי גם שעתה יראה שחפצים להכניס בחשבון לבני העם עבודת השוטרים, ראו עתה בעין שכלם רוע כוונה, כי לא כן לב הנוגשים שיהיה מלאכת כל שוטר בכלל מתכונת הלבנים המוטל על כל עשרה למלאת חסרונן על חסרון התבן, רק עדיין היה עם לבבם שלא ינכו, רק כל איש יתן את מתכונת הלבנים בשלמות. ולא היה צר לשוטרים מלאכתם שיעשו מעתה, רק מה שיצטרכו עדיין על פי

100

אלשיך שמות פרשת תרומה פרק כה

 אחר זמן הנשואין ובתחלת זמן הנישואין תכוין להנאך עצמך, כי אם מן הכפורת הוא הזווג מאז תעשו את הכרובים, שמאז יהיה בכונת הבנים הנזכרים שיהיה לשיוליד בנים ושיהיו הגונים יותר צדיקים מהמולידים אותם. וזה על שני קצותיו שיעלו במעלה על אב ואם שהם שני קצות הכפורת:(כ) ועל ידי כוונה זו תזכו כי זכות הבנים תרחף על אביהם ואמם שתרחף זכותם עליהם ובזה לא ימות אחד מהבנים, כי אם תמיד יהיו פניהם איש אל אחיו שלא יחסר אחד מפני אחיו, וגם יחיו אב ואם אתם, באופן שאל הכפורת הוא אב ואם יהיו פני הכרובים ולא יחסרו מילדיהם:(כא) וגם

1234567891011121314151617181920