כבוד יום טוב הלכות גירושין פרק יב

כבוד יום טוב הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] אשה שאמרה אשת איש הייתי וכו' נאמנת. וכתב הרב המגיד דהרמ"ך הגיה דדוקא תוך כדי דיבור אבל לאחר כ"ד לא מהני כי היכי דאמרינן בנשביתי וטהורה אני וכו', ואנכי לא ידעתי היכא אמרינן בנשביתי וטהורה אני דלא מהימנת, ואם נאמר דהכונה הוא דהסברא נותנת כן וכמ"ש הרב לח"מ ז"ל דבנשביתי הוי עוקר פורתא דבריו הראשונים מ"מ הא רבינו לא ס"ל הכי מדסתם ג"כ בנשביתי פי"ח מהל' איסורי ביאה ה"א ואפשר לומר מדלא פריך בגמרא אהאי סיפא דמתני' כדפריך בברייתא והא שויא נפשה חתיכה דאיסורא דברישא ל"ק שפיר דההיא הוי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.