כבוד יום טוב הלכות גירושין פרק ט

כבוד יום טוב הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה יד
[יד] אמר ה"ז גיטך וכו' ה"ז ספק מגורשת וכו'. הקשה אלי רב אחאי הרב ועצום כמהרמ"א נר"ו למ"ש הרב מהרש"ך ח"ב סי' ק"ע דף ק"ה בגט שחרור דאם אמר בזה הלשון הרי הוא ספק משוחרר ספק בן חורין עיי"ש והביא דבריו מרן החבי"ב ז"ל ביו"ד ס"ס רס"ז בהגהות הטור דאיך מיפשט פשיטא ליה לומר כן מאחר דמצינו בירושלמי בפ' מי שאחזו דמספקא להו אי אמרינן הכי בגט שחרור דקאמר אף בגט שחרור כן הרי גט שיחרורך לאחר ל' יום על דעתיה דרבי הרי זה גט על דעתיה דרבנין אינו גט ופי' הרב שדה יהושע דהוי בלשון שאלה ולא איפשיטא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.