כבוד יום טוב הלכות אישות פרק כג

כבוד יום טוב הלכות אישות פרק כג

  

הלכה יג
[יג] איש ואשה וכו'. כתב הרב שער המלך ז"ל נראה דאין ראיה כלל דאפשר לומר דמתני' איירי בכתב לה וכו' ואדרבה לישנא דתלמודא מוכח טפי לפי זה דקאמר בשטרי פסיקתא וכו' דאי באמירה בעלמא מהני למאי אצטריך לומר בשטרי פסיקתא ושטרי מאן דכר שמיה וכו' ע"כ, ולענ"ד הא לאו מילתא היא אחר המחילה רבה דכלפי מאי דבעי למימר ר' יוחנן דמאי לאו כה"ג שכתב בשטר ולא חתם ואהא דקאמר לא בשטר כדקאמרת, אלא דהוי שטרי פסיקתא וראיה לזה דבגמרא אמרו בתר הכי מאי כותבין אומרים.
כתב עוד ומן האמור בזה אתה תחזה שמ"ש הג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.