יתר הבז הלכות חובל ומזיק פרק ג

יתר הבז הלכות חובל ומזיק פרק ג

  


הלכה ג
[ג] המבייש את הישן חייב בבושת ואם מת וכו'. כתב הרב המגיד דבעיין לא איפשיטא בגמ' וכו' עיי"ש וכתב עליו הלח"מ ותימא דהא לפי המסקנא וכו' וא"כ איפשיטא בעיין מהך ברייתא וכן כתב הרא"ש בפסקיו וכן כתבו התוס' ז"ל וז"ל דמסיק משום כסופא דידיה משמע דבעיין איפשיטא וכו' עיי"ש נ"ב והתוס' פרק הנחנקין דף פ"ה ע"א כתבו דבעיין לא אפשיטא סותרים לזה וצ"ע ויש ליישב ודוק: