יתר הבז הלכות גירושין פרק יא

יתר הבז הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה י
[י] השנים שממאנת בפניהן צריכין וכו'. עיי"ש במ"מ ועיין במ"ש עליו מרן הלח"מ נ"ב ביאור דבריו דהלח"מ מאי מקשה המ"מ ואע"ג דלשני יוסף וכו' אימא משום דאיכא תרתי שמותיהם שוות ושמות נשותיהם שוות אבל הכא ליכא אלא חדא חיישינן ולעיקר קושיתו נראה דפשט דברי הרב המגיד הוא דהא דקאמר אבל לשם בעלה וכו' לכולי האי לא חיישינן הוא לרבותא אפי' דליתא טעמא דקלא אית להו מ"מ כולי האי לא חיישינן ודוק היטב.