יתר הבז הלכות גזלה ואבדה פרק א

יתר הבז הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ט
[ט] כל החומד עבדו ואמתו או ביתו וכו' עד והפציר בו עד שלקחו ממנו אע"פ שנתן לו דמים הרי זה עובר בלא תחמוד וכו'. כתב הראב"ד ולא אמר רוצה אני וכתב הרב המגיד דדעת רבינו דהמקח קיים דלא גרע מתלאוה וזבין זביניה זביני ואע"ג דהמקח קיים עובר בלא תחמוד אבל הר"א סובר דאם המקח קיים אינו עובר משום לא תחמוד אלא בדלא אמר רוצה אני ונפלאה לי הפלא ופלא שהרב המגיד נראה מדבריו שאמר דלא גרע מתלאוה וזבין זביניה זביני נראה מדבריו שלא ראה הגמ' דקמא פ' הכונס דף ס"ב וז"ל מה בין גזלן לחמסן גזלן לא יהיב דמי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.