יתר הבז הלכות ביכורים פרק ד

יתר הבז הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] כתב הרמב"ם בהלכות בכורים פ"ד שנראה לכאורה שהוא סותר דידיה אדידיה שכאן כתב שגר מביא וקורא. ובהל' מעשר [שני] דין אחרון כתב דגרים אינן מתודים משום שאינם יכולים לומר אשר נשבעת לאבותינו והא גבי בכורים ג"כ כתיב אשר נשבעת לאבותינו. ונראה לענ"ד דהא דאמר מביא וקורא בבכורים משום דהא דכתיב אשר נשבעת לאבותינו הוא בפסוק הגדתי היום לה' אלהיך שהוא קודם התפלה וזו היא דרך הודאה ועל זה אע"פ שאינו יכול לומר אשר נשבעת לאבותינו זהו דוקא דרך תפלה מפני שבתפלה אינו ירא לשקר אבל בהודאה אע"פ שאינו י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.