יתר הבז הלכות איסורי מזבח פרק ד

יתר הבז הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה טו
[טו] נתן לה חטים ועשאתן סלת וכו' אבל אם נתן לה עופות אע"פ שאין מוקדשין אתנן חל עליהן ואסורים ומדברי קבלה הוא דבר זה. וכתב הראב"ד לא כן אנו מקובלין שהעופות אם מוקדשין הן וכו' עיי"ש וכתב עליו מרן הכ"מ ואני תמה על הראב"ד היכי שבקיה לרגזנותיה שלא כתב בדרך השגה והיא קושיא חזקה שא"א לומר וכו' עיי"ש מה שהקשה הרב נ"ל דלא רגז הוא שהרי רבינו הרמב"ם לתרץ קושיא זו אמר ומדברי קבלה הוא דבר זה ר"ל שזו הדרשא שדרשו בגמ' לרבויי הוא אינה אלא אסמכתא אע"פ שהוא היפך הסברא מדברי קבלה שהעוף אע"פ שהוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.