ישתבח

ישתבח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 944 מקורות עבור ישתבח. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 הזאת י"ג חודש, גוזר את עמנו והוא אומר להם מה שדעתכם אף אני עמכם באותה שעה יצא אור מבית המדרש ובא לפניהם והיו יודעים שנתרצה להם האלהים שנא' (תהלים קיב) זרח בחשך אור לישרים, מה שהן גוזרין הקב"ה מסכים עמהם שנאמר (שם /תהלים/ נז) אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי, ישתבח שמו של הקב"ה שהבריות גוזרין והוא מסכים שנאמר (ש"ב =שמואל ב'= כג) צדיק מושל ביראת אלהים ומנין להתועד בי' זקנים שנא' (קהלת ז) החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר, וכן בימי שלמה כשהיה שלמה מעבר את השנה היה מכניס שבעה זקנים לפניו שנאמר (משלי כו) חכם עצל

2

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא

 של מוציאי מעשרות שהם הופכים דבר ארורה לברכה שנאמר השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך, אמר ר' נחמיה אפילו בשעה שאנו מביטים במעשינו יש לנו בושת פנים כיצד הוא הדבר אלא בנוהג שבעולם אדם נותן שדהו לאריסות והוא נותן זרע ונותן פעולה והוא חולק עמו בשוה אבל הקב"ה ישתבח שמו ויתעלה זכרו אינו כן אלא העולם וכל אשר בו שלו כד"א (תהלים כד) לה' הארץ ומלואה הארץ שלו הפירות שלו והוא מוריד גשמים ומפריח טללים כדי לגדלם והוא משמרם והוא עושה כל דבר, אמר להם הקב"ה לא אמרתי לך שתתן לי אלא אחד מעשרה מעשר, אחד מחמשים תרומה

3

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

 אחד להרחיצו וא' להלבישו, ונזקק להניקו ולהסך אותו, שנא' ויניקהו דבש מסלע +דברים ל"ב י"ג+, וכה"א וארחצך במים ואלבישך רקמה +יחזקאל ט"ז י'+. א"ר חייא הגדול לא המלאכים היו עושין כן, אלא הקב"ה בכבודו, שנא' וארחצך, אילו נאמר וארחיצך, הייתי אומר שמא ע"י מלאך, אלא כתי' וארחצך ולא ע"י מלאך, ישתבח שמו של הב"ה, הוא בכבודו היה עושה להם כך. והיו התינוקות גדלים בשדה כצמחים הללו, והיו מתגדלין ונכנסין בעדרים לבתיהם, הוא שיחזקאל אומ' רבבה כצמח השדה נתתיך. והיאך היו מכירין לילך אצל אבותיהם, אלא הקב"ה היה נכנס עמהם והיה מראה לכל א' וא' בית אביו, ואומ' לו קרא לאביך

4

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישלח פרק לה

 עולים ויורדים בו (שם כח יב), ופירשו כדמתרגמינן איתגליא ליה מלאכיא: ד"א כי שם נגלו אליו האלהים. זה הקב"ה, והיינו דא"ר יוחנן כל מקום שפקרו המינין תשובתן בצידן, וזה אחד מהם כי שם נגלו אליו בלשון רבים, תשובתן בצידן לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי, ולמה הוציאו בלשון רבים, ישתבח שמו וסנקלוטין עמו:סימן חח) ותמת דבורה. שאילה מהיכן נמצאת דבורה עם יעקב והכתיב כי במקלי עברתי (שם לב יא), אלא מלמד ששלחה רבקה אמנו להביא את יעקב, וכה"א עד שוב אף אחיך ממך ושלחתי ולקחתיך משם (שם כז מה): מינקת רבקה. לבאר לנו כי היתה דבורה, כי

5

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויגש - ויחי פרק מז

 עמו פרעה, וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב, וירכב אותו במרכבת המשנה, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים (בראשית מא מב ומג), הרי חמש:סימן כזכז) וישב ישראל בארץ מצרים [וגו'] ויאחזו בה. לקחו אחוזה בה: ויפרו וירבו מאד. ישתבח אלהינו שהוא מבטיח לצדיקיו ועושה עמהם כל טוב, שכן הוא אומר אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם:סליק פרשת ויגשפרשת ויחיסימן כחפרשת ויחי כח) ויחי יעקב. כתוב טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח (קהלת ד ו), טוב היה לאבינו יעקב, אלו שבע עשרה שנה במצרים, שנא'

6

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 מן האש, שהיתה מעוברת תאומים והיא בת ג' חדשים, וכבר נגמרה צורות הוולדות במעיה, ואומר הוציאוה ותשרף (שם לח כד), לולא שהודה יהודה היתה נשרפת היא ושני בניה, לפיכך הציל הקב"ה את דניאל מגוב האריות, תחת יוסף שהציל מן הבור, ונוצלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, תחת תמר ופרץ וזרח, ישתבח שם אלהינו שאינו מקפח שכר, נוצר חסד לאלפים, וזרובבל בן שאלתיאל ייסד בית שני, לכך נאמר יהודה אתה יודוך אחיך, וגם לעתיד לבא ויצא חטר מגזע ישי (ישעיה יא א), אשר עומד לנס עמים אליו גוים ידרושו (ישעיה יא י), זה מלך המשיח, ואומר והקימותי לדוד צמח צדיק (ירמיה

7

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת וארא פרק ט

 יגאלנו כאשר הבטיחנו על יד נביאו, כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו (ירמיה לא י): סליק פרשת ואראפרשת בא:כתיב טוב ליראי האלהים שיראו מלפניו (קהלת ח יב), וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלהים (שם שם יג), ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים, שמשלם שכר טוב ליראי שמו, שנאמר ליראי האלהים שיראו מלפניו, שהרי אברהם אבינו כתוב בו, כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כב יב), וכרות עמו הברית, שנאמר על ידי עזרא, אתה הוא האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים וגו' וכרות עמו הברית וגו'

8

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא פרק יא

 ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך (שמות ג יט), זה הפסוק מוקדם ומאוחר, וכן הוא אומר ומשה ואהרן עשו את כל המופתים האלה, ולאחר שיצא משה מעם פרעה קודם מכת בכורות אמר לו פרשת בכורות, ופרשת חוקת הפסח, ופרשת קדש לי, ופרשת פטר רחם, כדי לחנכם במצות, ישתבח שמו של אלהינו שהביא המכות על פרעה ועמו כטכסיס מלכים, בתחלה סכר להם אמת המים, שנאמר ויהפוך לדם יאוריהם ונוזליהם בל ישתיון (תהלים עח מד), כיון שלא חזרו הביא עליהם קלנים, אלו הצפרדעים, כיון שלא חזרו ירה בהם חצים אלו הכנים, שנאמר ותהי הכנם באדם ובבהמה (שמות ח יג)

9

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בשלח פרק טו

 תהלים יח יא), וכתיב וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו (ישעיה נט יז), וכתיב לנוגה ברק חניתך (חבקוק ג יא), וכתיב וישלח חציו ויפיצם (תהלים יח טו), וכתיב צנה וסוחרה אמתו (שם צא ד), החזק מגן וצנה (שם לה ב), למה נפרטו כל אלו וכאלה רבות, להראות לאומות העולם שהוא ישתבח שמו נלחם לישראל, אוי להם לאומות העולם מה הם שומעים שמי שאמר והיה העולם עתיד להלחם עמהם: ד"א ה' איש מלחמה. למה נאמר איש, לפי שנגלה על הים כגבור עושה מלחמות, נגלה בסיני כזקן מלא רחמים, שנאמר ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר (שמות כד י)

10

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת יתרו פרק כ

 ולא תעלה במעלות על מזבחי, וסמוך ליה ואלה המשפטים, מיכן לדיין שישא ויתן בדין ויצדיק אותו ואח"כ יחתוך הדין, שנאמר צדק צדק תרדוף (דברים טז כ): סליק פרשת יתרופרשת משפטים:כתיב שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן ה' צבאות שארית יוסף (עמוס ה טו), ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, שברא את עולמו במשפט, ומעמיד יסודו של עולם על המשפט, וכונן כסאו במשפט, והוא שופט הכל, ודן יחידי, כדתנן אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, שנאמר כי אלהים שופט הוא סלה (תהלים נ ו), ובמשפט יעמיד ארץ, שנאמר מלך במשפט יעמיד ארץ

1234567891011121314151617181920