ישעיהו

ישעיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3259 מקורות עבור ישעיהו. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נא

 זהב העגל אמר הקב"ה לישראל בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך, עכשיו שעשיתם המשכן באלה אני מתרצה לכם הוי אלה פקודי המשכן, אמר הקב"ה לישראל בעוה"ז באלה נתרציתי לכם וכן לעתיד לבא שנאמר (ישעיה מט) הנה אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים, ואומר (שם /ישעיהו/ ס) מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבותיהם.

162

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 שהאכילם, שנאמר: והמן כזרע גד (במדבר יא). אשר על שהיו מאשרים אותם כל שומעי גאולתן וגדולתן, שנאמר: ואשרו אתכם כל הגוים (מלאכי ג). יוסף על שם שעתיד להוסיף ולגאול אותם מכל המלכיות, כשם שגאל אותם ממצרים, כמה דאת אמר: והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו [לקנות את שאר עמו] (ישעיהו יא) וכל הענין.א, ו הוא שפירש ר' יהושע דסכנין בשר"ל: למה אין שמותם של שבטים שוים בכל מקום אלא שזה מקדים לזה וזה מקדים לזה? שלא יאמרו בני גבירות תחלה ובני שפחות אחרונה. ללמדך, שלא היו גדולים אלו מאלו. דבר אחר: למה הקדים אלו לאלו? לפי שהם תקרתו

163

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ב

 הר בשן - שכל מה שאוכל אדם בשניו בשביל התורה שניתנה בהר. וכן הוא אומר: אם בחקתי תלכו (ויקרא כו) - ונתתי גשמיכם בעתם (שם /ויקרא כ"ו/). הר גבנונים - נקיה מכל מום. הר חורב - שממנה נטלה סנהדרין רשות להרוג בחרב. ור' שמואל אומר: שמשם נטלו אומות העולם אפופסין, שנאמר: והגוים חרב יחרבו (ישעיהו ס) - מחורב יחרבו. הר סיני - שמשם ירדה שנאה לאומות העולם עליו.ב, ה וירא מלאך ה' אליו (/שמות/ ג'). הדא הוא דכתיב: אני ישנה ולבי ער (שה"ש =שיר השירים= ה), ישנה מן המצות, ולבי ער לעשותן, עד: תמתי (שם /שיר השירים ה'/) בסיני - שנתממו עמי בסיני ואמרו: כל אשר

164

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ג

 לא קבלו על מה שעשו?ג, ב [ויאמר ה'] ראה ראיתי את עני עמי (/שמות/ ג'). הדא הוא דכתיב: כי הוא ידע מתי שוא (איוב יא). ידע הקב"ה העם המתים על השוא להעשותו. דבר אחר: ידע הקב"ה העם העתידים לעשות שוא ומתהרגים, כמה דאת אמר: מתיך בחרב יפלו (ישעיהו ג). אלא: וירא און ולא יתבונן (איוב, שם /י"א/). כיצד? אתה מוצא בשעה שיצאה הגר מביתו של אברהם היא ובנה, מה כתיב - ויכלו המים מן החמת [...] ותלך ותשב לה מנגד [הרחק כמטחוי קשת] (בראשית כא). אמר ר' ברכיה: החלה מטחת דברים כלפי מעלה. אמרה: רבון העולמים, אתמול אמרת לי: הרבה ארבה

165

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ד

 פפייס: לפי שהוא יחיד בעולמו, דן יחידי לכל באי עולם ואין להשיב על דבריו. אמר לו ר' עקיבא: דייך פפייס! מה את מקיים והוא באחד ומי ישיבנו? שלא ישיב על דבר מי שאמר והיה העולם, לפי שהכל בדין והכל באמת, שכן כתיב: ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא (ישעיהו ו). אמר ר' סימון: כסא שהוא מפריש בין מיתה לחיים. וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו (מל"א =מלכים א'= כב), וכי יש שמאל למעלה? והלא הכל ימין, שנאמר: ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' [תרעץ אויב] (/שמות/ ט"ו), ומה תלמוד לומר מימינו ומשמאלו? אלא אלו מימינים ואלו משמאלים,

166

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ה

 בסנה, דכתיב: לך ואספת את זקני ישראל (/שמות/ ג'). בסיני, דכתיב: ואל משה אמר עלה אל ה' [אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל] (/שמות/ כ"ד). באהל מועד, דכתיב: קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל (ויקרא ט). לעתיד לבא, דכתיב - [כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים] ונגד זקניו כבוד (ישעיהו כד). ר' אבין אמר: עתיד הקב"ה להושיב את זקני ישראל כגורן והוא יושב בראש כלם כאב בית - דין, ודנין את האומות, שנאמר: ה' במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו (שם /ישעיהו/ ג). על זקני אין כתיב כאן אלא עם זקני, יושב עמהם ודנין לאומות העולם. ומהו אומר להם: ואתם

167

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ח

 יהודה. חירם מנין? שנאמר: בן אדם אמר לנגיד צר [... יען גבה לבך] ותאמר אל אני (יחזקאל כח). ומנין ששיחת לנפשו? שנאמר: גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך (שם /יחזקאל כ"ח/). נבוכדנאצר עשה עצמו אלוה, כדכתיב: [אעלה] על במתי עב אדמה לעליון (ישעיהו יד). אמר לו הקב"ה: רשע, אך אל שאול תורד אל ירכתי בור (שם /ישעיהו י"ד/). מה עשה לו הקב"ה? הגלהו למדבר עד שהוא במלכותו והאכילהו עשב כבהמות, שנאמר: עשבא כתורין לך יטעמון (דניאל ד). והיו הבהמות והחיות רואין אותו כדמות נקבה, שנאמר: ושד בהמות יחיתן (חבקוק ב), כענין שנאמר:

168

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ט

 שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה טט, א פרשת' ט. כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת (/שמות/ ז'). ר' פינחס הכהן בר חמא פתח: מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה (ישעיהו מו). הקב"ה מגיד מראש מה יהא בסוף, שכן אמר למשה: [הנך שכב עם אבתיך] וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ (דברים לא), מה שעתיד לעשות לאחר מיתתו של יהושע: ועזבני והפר את בריתי (שם /דברים ל"א/) - ויעזבו את ה' ולא עבדוהו (שופטים י). הוי: מגיד מראשית אחרית. אמר ר' פנחס הכהן בר חמא: כל הקורא פסוק זה

169

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה יא

 עליו.יא, ב ושמתי פדת בין עמי [ובין עמך] (/שמות/ ח'). מלמד שהיו ישראל ראויין ללקות בזו המכה ונתן הקב"ה פדיונם המצריים. ואף לעתיד לבא הקב"ה מביא אומות העולם ומשליכן לתוך גהינם תחת ישראל, שנאמר: כי אני ה' אלהיך קדוש ישראל מושיעך, נתתי כפרך מצרים [כוש וסבא תחתיך] (ישעיהו מג).יא, ג ויעש ה' כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה [ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים] (/שמות/ ח'). הוא לקה תחלה, שהוא התחיל בעצה רעה עליהם, שנאמר: ויצו פרעה [לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו] (/שמות/ א'), ואחר כך: ובית עבדיו [ובכל ארץ מצרים].יא, ג ויאמר משה לא

170

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה יב

 כחי בכל הארץ. הדא הוא דכתיב: ואולם בעבור זאת העמדתיך [בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ] (/שמות/ ט').יב, א עודך מסתולל בעמי [לבלתי שלחם] (/שמות/ ט'). שהיה עושה אותם כמסילה שהכל דשין עליה, כמה דאת אמר: אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה [ותשימי כארץ גוך] (ישעיהו נא).יב, ב הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד (/שמות/ ט'). זבדי בן לוי אמר: שרט לו שריטה על הכותל. אמר לו: כשתגיע השמש לכאן מחר - יורד הברד.יב, ב אשר לא היה כמהו במצרים. אינו אומר אשר לא היה במצרים כמהו אלא: אשר לא היה כמהו במצרים, לומר לך

1234567891011121314151617181920