ישעיהו

ישעיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3259 מקורות עבור ישעיהו. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כג

 אותה לחופה, והקב"ה לא עשה כן אלא אמר לכנסת ישראל אתי מלבנון כלה מטיט ולבנים לקחתיך ועשיתיך כלה, למה שני פעמים אתי מלבנון אלא אמר הקב"ה אתי גליתם מבהמ"ק =מבית המקדש= שנקרא לבנון שנא' (ישעיה לז) אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון, ומנין שהלכה שכינה עם ישראל בגולה שנאמר (שם /ישעיהו/ מג) למענכם שלחתי בבלה, ואומר (יחזקאל א) היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן, וכן דניאל אומר (דניאל י) ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל, וכן משה אומר (ויקרא כו) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו', איני יכול להניחם כי אני ה' אלהיהם מפני

152

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כה

 שיצא הכעס עליהם ולא עשה להם כך, אמר הקב"ה הן עשו כמות שהן ואני אעשה כמות שאני, אמור להם בשחרית יהיה המן יורד לכם הוי נדרשתי ללא שאלו נמצאתי ללא בקשוני היה להם שכיון שכלתה העוגה יעמדו ויבקשו רחמים מלפני אלא עמדו ושפכו תרעומות כלפי מעלה, לפיכך אמר הכתוב (שם /ישעיהו ס"ה/) הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי, מהו הנני ב' פעמים אלא הנני על הבאר שנאמר (שמות יז) הנני עומד לפניך שם על הצור, והנני על המן שנאמר הנני ממטיר לכם לחם מן השמים.ה ד"א הנני ממטיר לכם לחם מן השמים הה"ד (קהלת יא) שלח לחמך על

153

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כז

 כד"א (תהלים קכב) למען אחי ורעי, ורע אביך זה אברהם שנא' (ישעיה מא) זרע אברהם אוהבי, אל תעזוב ואם עזבת תן דעתך שלא תכנס לבית אחיך, ביום אידך זה ישמעאל ועשו, אמר רבי יהושע בן לוי כשהגלה נבוכדנצר את ישראל לבבל היו כפותים מאחוריהם, כמו שכתוב במדרש איכה עד (שם /ישעיהו/ כא) כי מפני חרבות נדדו, אביכם שהיה מושלך במדבר פתחתי לו באר מים ואתם עשיתם כך, הוי (משלי כז) טוב שכן קרוב מאח רחוק, ד"א טוב שכן קרוב הוא יתרו שהיה רחוק לישראל מן עשו אחיו של יעקב, ביתרו מה כתיב (ש"א =שמואל א'= טו) ויאמר שאול אל הקיני

154

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כח

 דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי, בימי מלאכי לא נאמר אלא ביד מלאכי שכבר היתה הנבואה בידו מהר סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות, וכן ישעיה אמר (ישעיה מח) מעת היותה שם אני, אמר ישעיה מיום שנתנה תורה בסיני שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת, אלא (שם /ישעיהו מ"ח/) ועתה אלהים שלחני ורוחו, עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבאות, ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את שלו מסיני, וכה"א (דברים ה) את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם, קול גדול ולא יסף, ר'

155

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 אחרי, לכך נאמר כרם חמר ענו לה, (ישעיה כז) אני ה' נוצרה לרגעים אשקנה אני הוא שמשמר אותה להשקותה כוסות הרבה שנאמר לרגעים אשקנה, אם בא אני להביט בהם מכלה אני אותם מן העולם, אלא חמה אין לי כשם שהם מתמלאין חמה על בני, אלא מה אני עושה להם (שם /ישעיהו כ"ז/) אפשעה בה אציתנה יחד, א"ר לוי אמר הקב"ה לעובדי כוכבים ישראל שלי הם, שנאמר (ויקרא כה) כי לי בני ישראל עבדים והחמה שלי שנא' (נחום א) נוקם ה' ובעל חמה ואתם מתמלאים משלי על שלי שנאמר (ישעיה כז) מי יתנני שמיר ושית במלחמה, ורבנן אמרין אמר להם הקב"ה

156

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 וכן איוב אמר (איוב יט) חדלו קרובי וגו', ואם היה עשיר הכל נדבקים בו ואוהבים אותו שנאמר (משלי יד) ואוהבי עשיר רבים, אבל הקב"ה אינו כן מי הם עמו העניים, רואה לעני ונדבק בו, רצונך לידע ראה מה כתיב (ישעיה סו) כה אמר ה' השמים כסאי מה כתיב אחריו (שם /ישעיהו ס"ו/) ואל זה אביט אל עני וגו', וכן משה אומר לישראל (דברים ז) לא מרבכם חשק ה' וכתיב כי אתם המעט מכל העמים, וכשיתרצה לציון על מי הוא מרחם תחלה על העניים שנאמר (ישעיה יד) כי ה' יסד ציון ובה יחסו עניי עמו, וכן (שם /ישעיהו/ מט) כי נחם

157

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לג

 וערפל שנאמר (ישעיה סג) וראה מזבול קדשך, ערפל ומשה נגש אל הערפל, וכתיב (איוב כב) הבעד ערפל ישפוט, למטן (מלכים א ח) אז אמר שלמה ה' אמר לשכון בערפל, וכתיב בנה בניתי בית זבול לך, למעלן (ישעיה ו) שרפים עומדים ממעל לו, למטן עצי שטים עומדים, למעלן כרובים שנאמר (שם /ישעיהו/ לז) יושב הכרובים, למטן ויהיו הכרובים, למעלן (יחזקאל א) והאופנים ינשאו לעומתם, למטן ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, וכן (שם /יחזקאל א'/) והנה אופן אחד בארץ, למעלן (תהלים יא) ה' בהיכל קדשו, למטן היכל ה', למעלן (שם /תהלים/ סח) מלכי צבאות ידודון ידודון, למטן (שמות יב) יצאו כל צבאות

158

שמות רבה (וילנא) פרשת תצוה פרשה לח

 כעוף, ד"א עיפתה שהרשעים עייפים בה, ומי ירד לשם א"ר חמא מי שאינו רגיל לעשות תלמודו סדרים סדרים ובועט שנאמר (שם /איוב י'/) צלמות ולא סדרים, ותורה יבקשו מפיהו אם יגע בה אלו לא דיו אלא שהוא נעשה תלמידו של הקב"ה שנאמר (ישעיה נד) וכל בניך למודי ה' וכן (שם /ישעיהו/ ל) ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך.ד ד"א זה הדבר הה"ד (הושע יד) קחו עמכם דברים, זהו שאמר הכתוב (תהלים כו) ארחץ בנקיון כפי לשמיע בקול תודה, יכול אף להקריב פרים ואילים תלמוד לומר לשמיע בקול תודה, לפי שישראל אומרים רבון העולם הנשיאים חוטאים ומביאים

159

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מו

 ממך העבירהו ממנו כדי שנהא עושים רצונך, אמר להם כך אני עושה לע"ל =לעתיד לבוא= שנאמר (מיכה ד) ביום ההוא נאם ה' אוספה הצולעה והנדחה אקבצה ואשר הרעותי מהו אשר הרעותי, זה יצר הרע שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ד"א (ישעיה סד) ועתה ה' אבינו אתה, הה"ד (שם /ישעיהו/ כו) ה' בצר פקדוך, אלא כיון שהם נכנסים לצרה הן מבקשים אותך, שנאמר ה' בצר פקדוך, משל לסנקליטוס שהיו לו בנים נדבקו לבני אדם רעים ויצאו לתרבות רעה הפשיטן והשליכן, כיון שראו עצמם בצרה בקשו מבני אדם גדולים שיבקשו עליהם רחמים, אמר להם אביהם על מה אתם מבקשים אמרו

160

שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה נ

 עשיתם יריעות עזים אני מגין עליכם לעוה"ב בענן, שנאמר (ישעיה ד) וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם, עשיתם כפורת אני מכפר לכם עונותיכם, עשיתם שולחן אני מציל אתכם מן הערוכה ואערוך לפניכם שולחן לעתיד לבא, עשיתם לפני מנורה אני מאיר לכם שבעתים לעוה"ב שנאמר (שם /ישעיהו/ ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים, עשיתם לפני ארון, שהתורה ניתנת בתוכו אתן לכם שכר טוב שאין בו הפסק, שנאמר (תהלים לא) מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.

1234567891011121314151617181920