ישעיהו

ישעיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3259 מקורות עבור ישעיהו. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צה

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צהמו (כח) [ואת יהודה שלח לפניו] וגו' זהו שא' הכת' זאב וטלה ירעו כאחד (ישעיה סה כה) בוא וראה שכל מה שהכה הקב"ה בעולם הזה הוא מרפא אותו לעתיד לבוא, העיורים מתרפאים שנ' אז תפקחנה עיני עורים (שם /ישעיהו/ לה ה), הפסחין מתרפאין שנ' אז ידלג כאיל פסח (שם שם /ישעיהו ל"ה/ ו), האילמים מתרפאים שנ' ותרון לשון אלם (שם שם /ישעיהו ל"ה/), הכל מתרפאין אלא כשם שאדם הולך כך הוא בא חי, הולך עוור ובא עיור, הולך חרש ובא חרש, הולך אלם ובא אלם, הולך פסח ובא פסח, כשם שהוא הולך

142

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צו

 שיטה חדשה].מט (א) [ויקרא יעקב אל בניו] לא היה צריך קרא לומר אלא ויקרא עשו אל בניו, למה שהוא גדול, אלא אמ' הכת' כי לא שאול תודך מות יהללך (ישעיה לח יח), ומי מודה, מי שהוא חי ומשתחוה לחי שנ' חי חי הוא יודך כמוני (שם שם /ישעיהו ל"ח/ יט), אמ' ר' חנינא בנוהג שבעולם אין לודר עושה דייתיקי, ומי עושה דייתיקי, בני חורין, כך עשו הרשע מת ואינו עושה דייתיקי, לא מת עשו על מיטתו, ומי עשה דייתיקי יעקב שנ' חי חי הוא יודך, לפיכך ויקרא יעקב אל בניו.[ויקרא יעקב אל בניו] זהו שאמ' הכת' מסיר שפה

143

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 שלזבולון, שכתחילה גלתה לה סנהדרי וישבה לה ביבנה, ומיבנה לאושה, ומאושה לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לציפורי, וציפורי היה בחלקו שלזבולן, ואחרכך גלתה לטיבריה, וכן ישעיה א' לה ישפילנה ישפילה עד ארץ (ישעיה כו ה), אמ' ר' יוחנן טבריה היא משלמת למשיח שנ' תרמסנה רגל רגלי עני (שם שם /ישעיהו כ"ו/ ו), מה כת' אחריו והוכן בחסד כסא (שם /ישעיהו/ טז ה), באותה שעה יפרע הקב"ה מאומות העולם פורענות גדולה שאין לה הפסק ואין לה קץ ומורידן לגיהינם ונידונין בה לדורי דורות שנ' ויצאו וראו בפגרי האנשים (שם /ישעיהו/ סו כד), וכל כך למה שנתן להן הקב"ה קץ לאיסוריהן

144

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צט

 כב).את אשר יקרא אתכם באחרית הימים רבי סימון אמר מפלת גוג הראה להם היך מד"א באחרית הימים (יחזקאל לח טז) הנה על אדום תרד וגו' (ישעיה לד ה), רבי יהודה אמר בנין בית המקדש הראה להם היך מד"א והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית י"י (שם /ישעיהו/ ב ב), רבנן אמרי בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו, ר' יהודה בשם ר' אלעזר בר אבינא שני בני אדם נגלה להן הקץ וחזר ונתכסה מהם, ואלו הם יעקב ודניאל, דניאל, ואתה דניאל סתום [הדברים] וחתום (דניאל יב ד), יעקב, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ראובן בכורי אתה (בראשית

145

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 בני גבירות תחלה ובני השפחות אחרונה, ללמדך שלא היו גדולים אלו מאלו, ד"א למה הקדים אלו לאלו לפי שהם תקרת העולם, זה שמתקן תקרה כראוי נותן עביה של תקרה זו בצד ראשה של אחרת שאינה שוה, לפיכך מקדים אלו לאלו, ומנין שהם תקרתו של עולם, שכן ישעיה הנביא אומר (שם /ישעיהו/ מח) שמע אלי יעקב וישראל מקוראי.ז [א, ה] ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב וגו', עם יוסף שהיה במצרים היו ע', ד"א ויוסף היה במצרים, אע"פ שזכה יוסף למלכות, לא נתגאה על אחיו ועל בית אביו, כשם שהיה קטן בעיניו מתחלה שהיה עבד במצרים, כך היה קטן בעיניו

146

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה

 ה' וגו', באהל מועד דכתיב (ויקרא ט) קרא משה לאהרן ולבניו וגו', ולעתיד לבא כמו כן שנאמר (ישעיה כד) כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד, ר' אבין אמר עתיד הקב"ה להושיב את זקני ישראל כגורן והוא יושב בראש כולן כאב ב"ד ודנין לעובדי כוכבים שנאמר (שם /ישעיהו/ ג) ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו, על זקני עמו אין כתיב כאן אלא עם זקני עמו הוא יושב עמהן ודנין לעובדי כוכבים ומה הוא אומר להם ואתם בערתם הכרם אלו ישראל דכתיב (ישעיה ה) כי כרם ה' צבאות בית ישראל גזלת העני בבתיכם וכתיב (שם /ישעיהו/ יד)

147

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ח

 שנאמר (שם /יחזקאל/ כח) אמור לנגיד צור וגו' ותאמר אל אני, ומנין ששחת לנפשו שנאמר (שם /יחזקאל כ"ח/) גבה לבך ביופיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך, נבוכדנצר מנין שעשה עצמו אלוה דכתיב (ישעיה יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון, א"ל הקב"ה (שם /ישעיהו י"ד/) אך אל שאול תורד אל ירכתי בור, מה עשה לו הקב"ה הגלהו למדבר עד שהוא במלכותו והאכילו עשב כבהמות שנאמר (דניאל ד) ועשבא כתורין יאכל, והיו הבהמות והחיות רואין אותו בדמות נקבה שנאמר (חבקוק ב) ושוד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וגו' כענין שנאמר (דברים ז)

148

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ט

 יג אמר ר' אלעזר בן פדת כשם שהביא הקב"ה על המצריים, כך הוא עתיד להביא על צור שנאמר (ישעיה כג) כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צור, א"ר אלעזר כל צר שבמקרא חסר במלכות הרשעה הכתוב מדבר, וכל צור מלא בצור המדינה הכתוב מדבר, מצרים לקו בדם אף כאן (שם /ישעיהו/ לד) ונהפכו נחליה לזפת, לילה ויומם לא תכבה לפי שבטלה ישראל מן התורה שכתוב בו (יהושע א) והגית בו יומם ולילה, לפיכך הקב"ה פורע ממנה באש שלא תכבה לעולם ביום ובלילה, ולפי ששרפה ביתו של הקב"ה שכתוב בו (ישעיה ו) והבית ימלא עשן, לפיכך יעלה עשנה, וכה"א (שם /ישעיהו/ סו)

149

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 ד) כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד, וכיון שבאין מה הקב"ה עושה בהם מתיכן והן רואין ומתביישין והם משליכין אותם והולכין ומטמינים עצמן במערות ובסלעים, וכן ישעיה אומר (ישעיה ב) כי יום לה' צבאות על כל גאה ורם אלו, הטיוסין שלהם (שם /ישעיהו ב'/) והאלילים כליל יחלוף, ומה הן עושין הולכין ומטמינים עצמם, שנאמר (שם /ישעיהו ב'/) ובאו במערות צורים ובמחלות עפר, וכתיב (שם /ישעיהו ב'/) ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, אמר להם הקב"ה בורחים אתם ראו מה הכתבתי (עמוס ט) ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש,

150

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא

 בעוה"ז, וכן לע"ל שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה בעוה"ז ולע"ל הם מדברים ואני אשמע ומה הם מדברים אלא שכל א' וא' עומד ומשמיע תלמודו כביכול הוא יושב ומשמיע עמהם שנאמר (מלאכי ג) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו וכתיב (ישעיה ל) והיו עיניך רואות את מוריך, ואומר (שם /ישעיהו/ נד) וכל בניך למודי ה', כך א"ל הקב"ה למשה א"כ מה תצעק אלי והיה טרם יקראו ואני אענה, אמר רבי אלעזר בן פדת ב"ו =בשר ודם= אם שומע דברי אדם עושה דינו, אם לא שמע אינו יכול לכוין דינו, אבל הקב"ה אינו כן עד שלא ידבר אדם הוא יודע

1234567891011121314151617181920