ישעיהו

ישעיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3259 מקורות עבור ישעיהו. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

 אוכלו כקש יבש (שם שם /נחום א'/), ובשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו בכו מלאכי שרת הה"ד הן אראלם צעקו חוצה וגו' (ישעיה לג ז) מהו חוצה, ר' עזריה אמר חיצה, חיצה היא בידיה למיכס ית בריה, ומה היו א' נשמו מסילות (שם שם /ישעיהו ל"ג/ ח) אין אברהם מקבל את העוברים ואת השבים, שבת עובר אורח (שם שם /ישעיהו ל"ג/) היך דאת אמר חדל להיות לשרה ארח כנשים (בראשית יח יא), היפר ברית (ישעיה שם /ל"ג/) ואת בריתי אקים את יצחק (בראשית יז כא), מאס ערים (ישעיה שם /ל"ג/) וישב בין קדש ובין

132

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה נט

 טו), דוד רוען שלישראל שנ' אתה תרעה את עמי (ש"ב =שמואל ב'= ה ב), מי הוא רועו שלדוד, הקב"ה י"י רועי לא אחסר (תהלים כג א), ירושלם אור העולם שנ' והלכו גוים לאורך (ישעיה ס ג), מי הוא אורה שלירושלם, הקב"ה שנ' והיה לך י"י לאור עולם וגו' (שם שם /ישעיהו ס'/ יט).ואברהם זקן זה קנה שני עולמות, אמר ר' אחא יש לך שהוא בזקנה ואינו בימים, בימים ואינו בזקנה אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה בא בימים, ר' יודן בשם ר' יהודה בר סימון בא בדיפלון, ר' ברכיה בשם ר' אבא בפילון מפולש לחיי העולם הבא,

133

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה ס

 אלבק) פרשת חיי שרה פרשה סכד (יב) [ויאמר י"י אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום] וגו' כת' מי בכם ירא י"י שומע בקול עבדו וגו' (ישעיה נ י) מי בכם ירא י"י זה אברהם, שומע בקול עבדו [שומע בקול הקב"ה לעבדו], אשר הלך חשיכים (שם שם /ישעיהו נ'/) ממספוטמיה ומחברותיה, ואין נוגה לו (שם שם /ישעיהו נ'/) ומי היה מאיר לו, הקב"ה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך, יבטח בשם י"י וישען באלהיו (שם שם /ישעיהו נ'/) ומצאת את לבבו נאמן לפניך (נחמיה ט ח), ד"א מי בכם ירא י"י זה אליעזר, שומע בקול עבדו שהיה עבדו שלאברהם,

134

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 לו פה, אבל אסור לדבר, מה עדשה זו יש בה אבל ויש בה שמחה כך אבל שלאבינו אברהם שמחה שנטל יעקב את הבכורה.ויאכל וישת הכניס עמו כת שלפריצים, אמ' ניכול דידיה וניחוך עליה ורוח הקודש אמ' ערוך השלחן (ישעיה כא ח), סדר פתורא, צפה הצפית (שם שם /ישעיהו כ"א/) סדר מנרתא, אמר ר' אבא בר כהנא אית אתרין דקריין למנרתא צפיתא, קומו השרים (שם שם /ישעיהו כ"א/) זה מיכאל וגבריאל, משחו מגן (שם שם /ישעיהו כ"א/) כתבו בכורה ליעקב, תני בר קפרא ולפי שהיו משחקים, ומנין שהקב"ה מסכים עמהם שנ' כה אמר י"י בני בכורי ישראל (שמות ד כב)

135

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 בבית לפיכך ליצחק תחילה, אמר ר' יהושע בן לוי הורו לסלק ממנו רוח הקדש.כז (א) [ויהי כי זקן יצחק] וגו'. ר' יצחק פתח מצדיקי רשע עקב שחד וגו' (ישעיה ה כג) אמר ר' יצחק כל הנוטל שחד ומצדיק את הרשע בעקב וצדקת צדיקים יסורו ממנו (שם שם /ישעיהו ה'/) צדקת צדיקים זה משה, יסורו ממנו זה יצחק על ידי שהצדיק את הרשע עיניו כהות שנ' ויהי כי זקן יצחק ותכהין וגו'.מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת י"י גם שניהם (משלי יז טו), אמר ר' יהושע בן לוי לא ממה שהיתה רבקה אוהבת את יעקב יותר מעשו עשת את הדבר

136

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 לך פיתה אפייה, ר' יוחנן אמר הרף [ממני שפורניתו אפויה לפניו בכל מקום, ר' שמעון בן לקיש אמר הרף] ממני שאף וחימה מסורין לו. ר' שמלאי ואמ' לה מש' ר' אבהו אמר לו הקב"ה כך הייתה אומר ולך איפוא, אמר לו יוחן (ישעיה כו י), אמר לו רשע (שם שם /ישעיהו כ"ו/) הוא, אמר לו בל למד צדק (שם שם /ישעיהו כ"ו/) לא כיבד את הוריו, אמר לו בארץ נכוחות יעול (שם שם /ישעיהו כ"ו/) עתיד הוא לפשט ידו בבית המקדש, אמר לו אם כן השפע לו שלוה בעולם הזה ובל יראה גאות י"י (שם שם /ישעיהו כ"ו/) לעתיד לבוא.

137

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה ע

 אמר לו הקב"ה ליעקב אתה אמרת והיה י"י לי לאלהים חייך כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך איני נותנן אלא בלשון הזה והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם (זכריה יד ח), והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר (ישעיה ז כא), והיה ביום ההוא יוסיף י"י שנית (שם /ישעיהו/ יא יא), והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס (יואל ד יח), והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול (ישעיה כז יג).(כב) [והאבן הזאת] וגו' [[וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך]] חד אמם שאל לר' מאיר פטר חמור במה הוא נפדה, אמר לו בשה דכת' ופטר חמור תפדה בשה

138

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פ

 עומד ערום אותו מקום מכוסה, ועל כל אבר ואבר שהיה בורא היה אומר לה אשה צנועה אשה צנועה, אפעלפיכן ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם, לא בראתי אותה מן הראש והרי היא מיקלת ראשה ותלכנה נטויות גרון (ישעיה ג טז), ולא מן העין והרי היא סוקרנית ומסקרות עינים (שם שם /ישעיהו ג'/), ולא מן האוזן והרי היא ציתנית ושרה שומעת פתח האהל (בראשית יח י), ולא מן הלב והרי היא קונתנית ותקנא רחל (שם /בראשית/ ל א), ולא מן היד והרי היא ממשמשנית ותגנוב רחל את התרפים (שם /בראשית/ לא יט) ולא מן הרגל והרי היא פרסנית ותצא דינה].(א

139

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פג

 את הקש ושורפו ואת התבן ומפזרו והחיטים מעמידן כרי, והתחילו הכל מנשקין אותן, כך ישראל ואומות העולם מדיינין, אילו אומ' בשבילנו נברא העולם ואילו א' בשבילנו, אומ' ישראל תבוא השעה ואתם רואים [לעתיד לבוא] תזרם ורוח תשאם (ישעיה מא טז), אבל ישראל ואתה תגיל בי"י בקדוש ישראל תתהלל (שם שם /ישעיהו מ"א/).

140

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פדלז (א) [וישב יעקב בארץ מגורי אביו] וגו' בזעקך יצילוך קיבוציך וגו' (ישעיה נז יג) תני כינוסו וכינוס בניו הצילוהו מיד עשו, ואת כלם ישא רוח יקח הבל (שם שם /ישעיהו נ"ז/) זה עשו, והחוסה בי ינחל ארץ וירש הר קדשי (שם שם /ישעיהו נ"ז/) זה יעקב וישב יעקב וגו'.נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח (משלי כח א) ערק רשיעא דלא רדפין וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו (בראשית לו ו) ר' לעזר אמר מפני שטר חוב, ר' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה, וצדיקים ככפיר יבטח, וישב יעקב בארץ

1234567891011121314151617181920