ישעיהו

ישעיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3259 מקורות עבור ישעיהו. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ

 אמר ר' אבהו זה אחד מה' דברים שהן סימן יפה לחולה ואילו הן עיטוש וזיעה שינה וחלום וקירי, עיטוש עטישותיו תהל אור (איוב מא י), זיעה בזעת אפך תאכל לחם, שינה ישנתי אז ינוח לי (איוב ג יג), חלום ותחלימני והחייני (ישעיה לח טז), קירי יראה זרע יאריך ימים (שם /ישעיהו/ נג י), רבנין דקיסרי אמ' אף הילוך מיעים כדרך הארץ מה טעם מהר צועה להפתח ולא ימות (שם /ישעיהו/ נא יד), ר' חגי בשם ר' יצחק בלבד בל יחסר לחמו (שם שם /ישעיהו נ"א/).עד שובך אל האדמה [כי ממנה לקחת] אמר לו קומץ עפר שלאדמה שנבראתה ממנו לא

122

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כב

 את יצרו בנערותו סופו להיות מנון עליו בזקנותו מה טעם מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון (שם /משלי/ כט כא). ר' חנינא אמר אם בא יצרך להסחיקך רומיהו בדברי תורה יצר סמוך תצור (ישעיה כו ג), ואם עשיתה כן אני מעלה עליך כילו בראת את השלום תצור שלום (שם שם /ישעיהו כ"ו/) אין כת' תנצור אלא תצור, ואם תאמר שאינו ברשותך תלמוד לומר כי בך בטוח (שם שם /ישעיהו כ"ו/), וכבר כתבתי לך בתורה ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו, ר' סימון אמר אם בא יצרך להסחיקך שמחהו בתורה יצר סמוך, ואם עשית כן מעלה אני עליך כאילו בראת ב' עולמות

123

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כד

 וגו' (ישעיה כט טו) אמר ר' לוי לארכון טיקטונון שבנה המדינה חדרים וביבים ומערות, לאחר ימים היה גביי והיו בני המדינה נטמנים בפניו באותם החדרים והמערות, אמר להם אני הוא שבניתי כל אילו החדרים והמערות ומפני מה אתם נטמנים כך הוי המעמיקים וגו' אתמהא והיה במחשך מעשיהם וגו' (שם שם /ישעיהו כ"ט/), הפככם אם כחומר היוצר יחשב (שם שם /ישעיהו כ"ט/ טז) מדמים צורה ליוצרה נטיעה לנוטעה כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני וגו', הלא עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל (שם שם /ישעיהו כ"ט/ יז) לבית מלכות, והכרמל ליער יחשב (שם שם /ישעיהו כ"ט/) לחורשין דבני נש, ושמעו ביום

124

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כו

 ראוי לעונשים. אמר ר' חנינא אין מיתה לעתיד לבוא אלא בבני נח בלבד, ר' יהושע בן לוי אמר לא בישראל ולא באומות ומחה י"י אלהים דמעה מעל כל פנים (ישעיה כה ח), מה עבד ליה ר' חנינא, מעל כל פנים שלישראל, והא כת' כי הנער בן מאה שנים ימות (שם /ישעיהו/ סה כ) ודא מסייעא לר' חנינא, מה עבד ליה ר' יהושע, ראוי ליכלל עונשים, והא כת' כצאן לשאול שתו מות ירעם (תהלים מט טו) ודא מסייעא לר' חנינא, מה עבד ליה ר' יהושע, לפי שבעולם הזה פרעה בשעתו סיסרא בשעתו אבל לעתיד לבוא עושה מלאך המות סטטיונר שלהם הה"ד

125

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לו

 לד כד) הרעו אנשי דור המבול במעשיהם הרעים, לא חקר אין חקר למעשיהם הרעים, ויעמד אחרים תחתם (שם שם /איוב ל"ד/) אלו בני נח ויהיו בני נח וגו'.גם מיום אני הוא ואין מידי מציל (ישעיה מג יג) אין מידי מציל מאומות העולם, אפעל ומי ישיבנה (שם שם /ישעיהו מ"ג/) כל פעולות ומחשבות שפעלתי עם דור המבול מי אמר לי לא עשיתה כשורה, אבל נח נכנס בשלום ויצא בשלום ויהיו בני נח וגו'.וחם הוא אבי כנען אבוי דפחתה.(יט) [שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ] לרנה גדולה דנפצת עוברה ומלאת ארעא.(כ) [ויחל נח איש] נתחלל ונעשה

126

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מא

 עינו שלעולם, עין שעשת מידת הדין בעולם הן מבקשין לסמותה, היא קדש (שם שם /בראשית י"ד/) אמר ר' אחא הוא כתב הוא שקידש שמו שלהקב"ה בכבשן האש, וכיון שבאו ברבריים להזדויג לו התחילו הכל צווחים ווי ויהי בימי אמרפל. ויהי בימי אחז (ישעיה ז א), ארם מקדם ופלשתים מאחור (שם /ישעיהו/ ט יא), לבן מלכים שנזדווג לו פידגוגו להמיתו אמר אם אהרוג אותו עכשיו אני מתחייב מיתה למלך אלא הריני מושך יונקתו ממנו ומעצמו ימות, כך אמר אחז אם אין גדיים אין תיישים אם אין תיישים אין צאן אם אין צאן אין רועה אם אין רועה אין עולם, כך היה

127

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מב

 ישעיה מא ב) חי עולמים שהיה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך, אמר ר' ברכיה מזל צדק היה מאיר לו, אמר ר' ראובן צדקה היתה צווחת ואומרת אם אין אברהם עושה אותי אין מי שיעשה אותי. הה"ד יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו (שם שם /ישעיהו מ"א/) ר' יהודה ור' נחמיה חד אמר אברהם היה משליך עליהם עפר ונעשה חרבות, קש ונעשה חצים, וחרנה אמר יתן עפר אין כת' אלא כעפר הן היו משליכין חרבות על אברהם והן נעשות עפר, חיצים ונעשות קש. הה"ד ירדפם יעבר שלום (שם שם /ישעיהו מ"א/ ג) ר' לוי ור'

128

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 שלשקר, וזורע צדקה זה אברהם ושמרו דרך י"י לעשות צדקה ומשפט (בראשית יח יט), שכר אמת, אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד].ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי אשר החזקתיך מקצות הארץ (ישעיה מא ח ט), ממספוטמיה ומחברותיה, ומאציליה קראתיך (שם שם /ישעיהו מ"א/) ממפולשים שבה זימנתיך, בחרתיך ולא מאסתיך (שם שם /ישעיהו מ"א/) בחרתיך באברם ולא מאסתיך באברהם, אל תירא כי אתך אני אל תשתע כי אני אלהיך (שם שם /ישעיהו מ"א/ י) אמר ר' הושעיא בשעה שאמר יצחק ליעקב גשה נא ואמשך (בראשית כז כא) נשפכו מים על שוקיו ורפה לבו כשעוה

129

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מח

 היה מתפחד אי זה דין המלך דן אותו, כך לעתיד ישראל מתפחדים ופחדו אל י"י ואל טובו (הושע ג ה) ואומות העולם מתפחדים פחדו בציון חטאים, אמר ר' יודה למה קורא אותם מוקדי עולם (ישעיה שם שם /ל"ג י"ד/) שאילו נתן להם רשות היו מוקידים עולם, הולך צדקות (שם שם /ישעיהו ל"ג/ טו) זה אברהם ושמרו דרך י"י לעשות צדקה (בראשית יח יט), ודובר מישרים (ישעיה שם שם /ל"ג ט"ו/) מישרים אהבוך (שה"ש =שיר השירים= א ד), מואס בבצע מעשקות (ישעיה שם שם /ל"ג ט"ו/) אם מחוט ועד שרוך נעל (בראשית יד כג), נוער כפיו מתמוך בשחד (ישעיה שם שם /

130

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 אלא ואני בי"י אעלוזה אגילה באלהי ישעי (חבקוק שם /ג'/ יח), אמר לה הקב"ה את לא אובדת סבריך אף אנא לית אנה מובד סבריך אלא וי"י פקד את שרה וגו'.יבש חציר נבל ציץ (ישעיה מ ח) יבש חצירו שלאבימלך ונבל ציצו ודבר אלהינו יקום לעולם (שם שם /ישעיהו מ'/) וי"י פקד את שרה.לעולם י"י דברך נצב בשמים (תהלים קיט פט) הא בארץ לא, אלא מה שאמרת לאברהם בשמים למועד אשוב אליך וגו' (בראשית יח יד) [וי"י פקד את שרה].ר' מנחמה ור' נחמן דמן יפו בשם ר' יעקב דקיסרין פתח אלהים צבאות שוב נא (תהלים פ טו) שוב

1234567891011121314151617181920