ישעיהו

ישעיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3259 מקורות עבור ישעיהו. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מג

 צדק יקראהו לרגלו, מי הוא זה שהעיר לבם של מזרחיים שיבואו ויפלו ביד אברהם, צדק יקראהו לרגלו חי העולמים שהיה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך, אמר רבי ברכיה מזל צדק היה מאיר לו, אמר ר' ראובן צדקה היתה צווחת ואומרת אם אין אברהם אין מי יעשה אותי, הה"ד (שם /ישעיהו מ"א/) יתן לפניו גוים ומלכים ירד, רבי יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אמר אברהם היה משליך עליהם עפר והוא נעשה חרבות, קש ונעשה חצים, ורבי נחמיה אמר יתן עפר לא נאמר אלא כעפר הן היו משליכים חרבות על אברהם ונעשין עפר, חצים והן נעשים קש, הה"ד (שם /ישעיהו/ מא)

102

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 היו אברהם ושם מסויימים בעולם וייראו, זה נתיירא מזה וזה נתיירא מזה, זה נתיירא מזה לומר שמא תאמר שם שיש בלבו עלי שהרגתי את בניו, וזה נתיירא מזה לומר שמא תאמר אברהם שיש בלבו עלי שהעמדתי רשעים, קצות הארץ, זה שרוי בקיצו של עולם, וזה שרוי בקיצו של עולם, (שם /ישעיהו מ"א/) קרבו ויאתיון, זה קרב אצל זה, וזה קרב אצל זה, (שם /ישעיהו מ"א/) איש את רעהו יעזורו, זה עוזר לזה בברכות, וזה עוזר לזה במתנות, זה עוזר לזה בברכות, ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון וגו' וזה עוזר לזה במתנות, ויתן לו מעשר מכל, (שם /ישעיהו מ"א/) ויחזק

103

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 כך לעתיד לבא ישראל מתפחדים ועובדי כוכבים מתפחדים ישראל מתפחדים (הושע ג) ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים, ועובדי כוכבים מתפחדים (ישעיה לג) פחדו בציון חטאים, אר"י ב"ר סימון למה הוא קורא אותן מוקדי עולם שאילו ניתן להם רשות היו מוקדים כל העולם כולו על יושביו לשעה קלה, (שם /ישעיהו ל"ג/) הולך צדקות זה אברהם, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, (שם /ישעיהו ל"ג/) דובר מישרים, מישרים אהבוך, (שם /ישעיהו ל"ג/) מואס בבצע מעשקות שנאמר אם מחוט ועד שרוך נעל, (שם /ישעיהו ל"ג/) נוער כפיו מתמוך בשוחד, הרימותי ידי אל ה' אל עליון, הוא מרומים ישכון ר"י בר רבי

104

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ

 ה) וצבתה בטנה ונפלה יריכה, אבר שהתחיל בעבירה תחלה ממנו התחילה הפורענות, דכוותה (דברים יג) הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, מי שהתחיל בעבירה תחלה ממנו התחילה הפורענות, וילאו למצא הפתח, אלאון, היך מה דאת אמר (ישעיה טז) והיה כי נראה כי נלאה מואב, אינסון, היך מד"א (שם /ישעיהו/ א) נלאיתי נשוא, אישתטון, היך מה דאת אמר (ירמיה ד) כי אויל עמי.ט [יט, יג] כי משחיתים אנחנו, ר' לוי בשם רב נחמן מלאכי השרת על ידי שגילו מסטורין של הקב"ה נדחו ממחיצתן מאה ושלשים ושמונה שנה, ורבי תנחומא הוה מפיק לישנא קלה, א"ר חמא בר חנינא על

105

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו

 סבואים אשתרון יתהון כפתיא, דכתיב (שם /נחום א'/) אכלו כקש יבש מלא, בשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו, בכו מלאכי השרת הה"ד (ישעיה לג) הן אראלם צעקו חוצה, מהו חוצה רבי עזריה אמר חוצה חיצה הוא בריה למיכס ית בריה, ומה היו אומרים (שם /ישעיהו ל"ג/) נשמו מסלות אין אברהם מקבל את העוברים ואת השבים, שבת עובר אורח, היך מה דאת אמר חדל להיות לשרה, הפר ברית, ואת בריתי אקים את יצחק, מאס ערים, וישב בין קדש, לא חשב אנוש, לא עמדה זכות לאברהם, אתמהא ומי יאמר לך שאין הפסוק מדבר אלא במלאכי השרת

106

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סז

 אחיך תעבוד, א"ר הונא אם זכה תעבוד ואם לאו תאבד, והיה כאשר תריד, את יש לך ירידים שווקים והוא יש לו שווקים, את יש לך נימוסות והוא יש לו נימוסות, א"ר יוסי בר חלפתא אם ראית אחיך פורק עולה של תורה מעליו גזור עליו שמדים ואתה שולט בו, הה"ד (שם /ישעיהו/ סג) כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו ויצחק היכן הוא מי שהוא אומר לו גזור עליו שמדים את מתכיפו לאבות.ח [כז, מא] וישטום עשו, אמר ר"א בר יוסי סנטירו ונעשה לו שונא ונוקם ונוטר עד כדין קריין סנטרי' דרומי, ויאמר עשו בלבו, הרשעים ברשות

107

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עה

 לו (בראשית כז) ויתן לך האלהים מטל השמים וגו', והקב"ה ברכו בטל ומטר, שנאמר (מיכה ה) והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל וגו', יצחק אמר לו ומשמני הארץ והקב"ה ברכו בתבואה, שנאמר (ישעיה ל) ונתן מטר זרעך אשר תזרע את האדמה, יצחק אמר יעבדוך עמים, והקב"ה אמר לו (שם /ישעיהו/ מט) והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך, יצחק אמר לו הוה גביר לאחיך, והקב"ה אמר לו על ידי משה (דברים כו) ולתתך עליון על כל הגוים, הא למדת שכל הברכות שברכו יצחק מלמטה ברכו הקדוש ב"ה מלמעלה, ואף רבקה אמו ברכתו כנגדן, שנאמר (תהלים צא) יושב בסתר עליון, וכך אמרה

108

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עח

 אלא ושם ידבר עמנו.ג [לב, כח - כט] ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, (ישעיה מד) מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר משהוא מקיים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, אין אנו יודעים שהוא אומר (שם /ישעיהו מ"ד/) לירושלים תושב ולערי יהודה תבנינה, אלא מלאך אחד שנגלה על אבינו יעקב, הה"ד ויאמרו אליו מה שמך לא יעקב, ועצת מלאכיו ישלים, שנגלה הקב"ה על אבינו יעקב בשביל לקיים גזירתו של אותו מלאך שאמר לו לא יעקב, ואף הקב"ה אמר לו כן הה"ד ויאמר לו אלהים שמך יעקב וגו', לא יעקב

109

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פג

 בלע, א"ר אבהו לבן מלכים שהיה לו דין עם אחד וכלו מזונותיו בא אחד וסיפק לו מזונות, אמר המלך אין לי עסק אלא עם זה שסיפק לו מזונות, כך אמר הקב"ה כבר היתה מלכות עקורה מאדום ובאת בצרה וסיפק להם מלכים, לפיכך אין לי עסק אלא עם בצרה שנאמר (שם /ישעיהו/ לד) כי זבח לה' בבצרה וגו', א"ר ברכיה אעפ"כ טבח גדול בארץ אדום.ד [לו, לט] וימת בעל חנן, ר' לוי ור' סימון, ר' לוי אמר מטיבי אלוהות היו, מהטבאל, שהיו מטיבין עצמן לעבודת כוכבים, בת מטרד, שהיו מעמידין טוריות לעבודת כוכבים, ר' סימון אמר מטיבי נשים היו, מהטבאל,

110

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד

 בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פדפרשת וישב א [לז, א] וישב יעקב, כתיב (שם /ישעיהו/ נז) בזעקך יצילוך קבוציך, תני כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו, ואת כולם ישא רוח יקח הבל זה עשו ואלופיו, והחוסה בי ינחל ארץ, זה יעקב, וישב יעקב.ב (משלי כח) נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח, ערק רשיעא ולא רדיפין ליה דכתיב וילך אל ארץ, רבי אליעזר אמר מפני שטר חוב, ור' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה, וצדיקים ככפיר יבטח, וישב יעקב.ג (איוב ט) אם שוט ימית פתאום, אנטונינוס שאל את רבינו א"ל מהו דכתיב אם שוט ימית פתאום,

1234567891011121314151617181920