יש סדר למשנה מסכת כלאים פרק א

יש סדר למשנה מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
תי"ט ד"ה אינם כלאים כתבו הר"ב והא דאמרינן במנחות (פרק עשירי מ"ז) והכוסמין כו' הני מילי לענין חלה כו' ע"ש בפי' הר"ב וכן עיין בפ"ד ממסכת חלה עכ"ל וכו' ע"ש לא יאמן כי יסביר מד"ז הגאון תי"ט דמ"ש הר"ב דהא דאמרינן במנחות היינו במשנה ז' פ"י אלא תלמיד אחד כתבו והכותב ההוא טעה בדבר משנה כי לא נמצא דבר זה דהכוסמין מין חיטים ושיפון מין שעורים בשום משנה אלא ברייתא הביא הש"ס בגמרא מנחות ע' ופסחים ל"ה וגם מלת והכוסמין טעות דלא שייך הכא בהעתקת לשון הר"ב אלא מלת הכוסמין. אשר ע"כ להישר דברי מד" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.