ירמיהו

ירמיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2511 מקורות עבור ירמיהו. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כ

 ונחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה, ומפני שלא היה מנשה כשר, לא נקראו על שמו, וכן הוא אומר וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו, ויבא [ה'] עליהם את שרי הצבא וגו' (שם /דברי הימים ב'/ לג), דבר ה' [אשר] היה אל צפניה בן כושי וגו' (צפניה א א), דברי ירמיהו בן חלקיהו וגו', אשר היה דבר ה' אליו וגו' (ירמיה א), וגם איש היה מתנבא בשם ה' וגו' (שם /ירמיהו/ כו כ), היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי וגו' (יחזקאל א ג) כולם נתנבאו סמוך לחרבן, ברוך בן נריה ושריה בן מחסיה ודניאל איש חמודות כולם [נתנבאו]

82

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כד

 ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקדש וגו' (דברי הימים ב לה ג), בימיו עלה פרעה נכה מלך מצרים וגו' (מלכים ב כג כט), וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך וגו', ולא הסב יאשיהו וגו', וירו הירים למלך יאשיהו וגו', ויעבירהו עבדיו וגו' (דברי הימים ב לה), ועליו קונן ירמיהו רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם וגו' (איכה ד כ), ויקח (כל העם) [עם הארץ] וגו', בן עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם (מלכים ב כג), ויאסרהו מלך מצרים, וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו וגו', בן עשרים וחמש שנה [יהויקים] במלכו ואחת עשרה שנה מלך

83

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כה

 אלי חנניה בן עזור הנביא וגו', כה אמר ה' צבאות [אלהי ישראל] לאמר שברתי את על מלך בבל, בעוד שנתים ימים אני משיב וגו' (ירמיה כח), מי הטעה את חנניה, נבואה שנתנבא ירמיה הנביא על עילם לעיניו, שאמר כה אמר ה' [צבאות] הנני שבר את קשת עילם ראשית גבורתם (שם /ירמיהו/ מט לה), וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחדש השביעי (שם /ירמיהו/ כח יז), ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלם וגו', כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל לכל הגולה וגו', בנו בתים ושבו וגו', קחו נשים והולידו בנים ובנות וגו', ודרשו את שלום העיר וגו' (שם /ירמיהו/ כט)

84

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כו

 לאמר, בן אדם דבר (אל) [את] זקני ישראל (לאמר) [ואמרת וגו'] הלדרש אתי וגו', התשפט אתם וגו' (שם /יחזקאל/ כ), באותה שעה כרת צדקיהו ברית את כל העם וגו', לשלח איש את עבדו וגו', וישובו אחרי כן וישיבו וגו' (ירמיה לד), ואומר העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו (שם /ירמיהו/ לד יח), למרוד במקום, שתמצא אומר אלו ואלו מתוך מרד, באותה שעה מרד צדקיהו במלך בבל, והלך וסמך על מלכי מצרים, כשתמצא לומר אלו נסמכו על מלכי מצרים, ואלו נסמכו על מלכי מצרים, אלו גלו שלש גליות, ואלו גלו שלש גליות, אלו עשו ג' שנים במצורה, ואלו עשו ג'

85

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כז

 כל עשרים ושמונה יום, היה מקרקר [קר] ושוע אל ההר (ישעיה כב ה), וכן הוא אומר ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך בבל (מלכים ב כה ח), ובמקום אחר הוא אומר בעשור לחדש (ירמיה נב יב), ואומר בשנת שמונה עשרה (למלך נבוכדנצר) [לנבוכדראצר] (שם /ירמיהו/ נב כט), מה תלמוד לומר תשע עשרה, ומה תלמוד לומר שמונה עשרה, אלא תשע עשרה משמלך, ושמונה עשרה לכבוש יהויקים, מה תלמוד לומר בשבעה לחדש, ומה תלמוד לומר בעשור לחדש, ואם נאמר בעשור, למה נאמר בשבעה, אמור מעתה בשבעה נכנסו גוים להיכל, ונטלו את הים ואת המכונות ואת העמודים,

86

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כח

 שנה אחת לבבל, עמד דריוש והשלימה, בשנת אחת לדריוש בן אחשורוש מזרע מדי וגו' (שם /דניאל/ ט א), אי אתה מוצא שנה למדי בכתובים אלא זו בלבד, וכן ירמיה אמר להם לישראל ופן ירך לבבכם ותיראו (וגו') בשמועה הנשמעת בארץ (ירמיה נא מו), זו של בלשאצר, ובא בשנה השמועה (שם /ירמיהו נ"א מ"ו/), זו של דריוש, ואחריו בשנה השמועה (שם /ירמיהו נ"א מ"ו/), והיתה בבל צבי ממלכות וגו' (ישעיה יג יט), וחמס בארץ (ירמיה נא מו), על (ירושלם) [כשדים], משל (שם /ירמיהו נ"א מ"ו/), זה כורש הפרסי, ואני בשנת אחת לדריוש המדי עמדי למחזיק ולמעוז לו, ועתה אמת אגיד לך

87

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ל

 ידע מה בחשוכא (שם /דניאל/ ב כב), זו מתן פורענותן של רשעים בגיהנם, ונהורא עמה שרא (שם /דניאל ב' כ"ב/), זה מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, דבר אחר יהב חכמתא לחכימין, זה יהושע בן נון, שנאמר ויהושע בן נון מלא רוח חכמה (דברים לד ט), ומנדעא לידעי בינה, זה ירמיהו, שנאמר בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו' (ירמיה א ה), יכול בעתו, תלמוד לומר זה ספר תולדת אדם (בראשית ה א), ללמד שהראהו הקב"ה לאדם הראשון, דור דור ומנהיגיו, דור דור ונביאיו, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, [דור דור] ופרנסיו, דור דור ושופטיו, חכמי דור דור. נביאי דור דור,

88

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ה

 רבי שמואל ברבי חנא בשם רבי אחא אמר ארבע אמות לכל אחד, ואמה מכל צד כדי שלא יהא אדם שומע תפלתו של חבירו, ואף לעתיד לבא כן שנאמר (ירמיה ג) בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' וגו', רבי יוחנן סליק למישאל שלמיה דר' חנינא אשכחיה דיתיב ודריש בהדין פסוק (שם /ירמיהו ג'/) בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה', א"ל רבי וכי מחזקת היא ירושלים כסא ה', א"ל הקב"ה אמר לה האריכי הרחיבי קבלי אוכלוסיך, הה"ד (ישעיה נד) הרחיבי מקום אהלך למה כי ימין ושמאל תפרוצי וגו'.ח [א, י] ויקרא אלהים ליבשה ארץ, למה נקרא שמה ארץ, שרצתה לעשות רצון

89

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יג

 הושעיא קשה היא גבורות גשמים שהיא שקולה כנגד כל מעשה בראשית, מ"ט (איוב ה) עושה גדולות ואין חקר וגו', במה (שם /איוב ה'/) הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות, רבי אחא מייתי לה מהכא (ירמיה י) עושה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו, מה כתיב בתריה (שם /ירמיהו י'/) לקול תתו המון מים בשמים, ואין קול אלא גשמים שנאמר (תהלים מב) תהום אל תהום קורא לקול צנוריך.ה א"ר יצחק שהיא מרצה כקרבנות שנא' (שם /תהלים/ פה) רצית ה' ארצך, ולהלן הוא אומר (ישעיה נו) יעלו לרצון על מזבחי, רבי סימון אמר אף מכנסת הגליות שנאמר (תהלים

90

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ

 עד איקונין של חוה ברם הכא כי יפה היא מאד, מאד מאיקונין של חוה, ויראו אותה שרי פרעה, רבי יוחנן אמר מתעלה והולכת חד אמר אנא יהיב מאה דינרין ואיעלל עמה, וחד אמר אנא יהיב מאתן ואיעלל עמה, אין לי אלא בעליתן בירידתן מניין, תלמוד לומר (ירמיה לח) וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור, מעלין אותו, אין לי אלא בעולם הזה, בעולם הבא מנין, תלמוד לומר (ישעיה יד) ולקחום עמים והביאום אל מקומם.ו [יב, טז - כ] ולאברם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וגו' ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו, ר' פנחס בשם רבי הושעיא רבה אמר,

1234567891011121314151617181920