ירמיהו

ירמיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2511 מקורות עבור ירמיהו. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יד

 הלכה יגהמתנבא לעקור דבר מדברי תורה חייב ר' שמעון אומ' אם מתנבא לבטל מקצת ולקיים מקצת פטור ובעבודה זרה אפילו מקיימה היום וביטלה למחר חייב: הלכה ידהמתנבא מה שלא שמע כצדקיהו בן כנענה והמתנבא מה שלא נאמר לו כחנניה בן עזור שהיה שומע דברים מפי ירמיהו הנביא שהוא היה מתנבא בשוק העליון וחוזר הוא ומתנבא בשוק התחתון: הלכה טוהכובש את נבואתו כיונה בן אמתי והמוותר על נבואתו כחבירו של מיכה ונביא שעבר על דברי עצמו כעידו והמשנה את נבואתו: הלכה טזזר וטבול יום ומחוסר כיפורים ומחוסר בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגלים ופרועי הראש ושתויי יין ששימשו

62

תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ב

 מאלהים אשר עמדי זה לשון ע"ז ולא הסב יאשיהו פניו ממנו כי להלחם בו התחפס וגו' ויורו היורים למלך יאשיהו ויאמר לעבדיו העבירוני כי החלתי מאד ויעבירוהו עבדיו מן המרכבה וירכיבוהו על רכב המשנה אשר לו ויוליכוהו ירושלם וימת ויקבר בקבר אבותיו וכל יהודה וירושלם מתאבלים על יאשיהו וגו' ויקונן ירמיהו על יאשיהו היכן פירושו של דבר רוח אפינו משיח ה' וגו' הלכה יאועל כולם אין מתריעין עליהן אלא באותה הפרכיא בלבד היה בסוריא אין מתריעין עליה בארץ ישראל בארץ ישראל אין מתריעין עליה בסוריא הלכה יבעיר שהקיפוה גוים או נהר וכן ספינה המטרפת בים וכן יחיד הנרדף

63

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 שבאת ועזבה מלכות בית אביה, ונדבקה בם, אני משלם לה.חירם מלך צור, משום מאי זכה, משום שעשה משכן, כמו שעשאו משה, דכתיב ואת כל הכלים האהל אשר עשה חירם למלך שלמה בית י"י, מאי אהל, זה אהל מועד.ועבד מלך הכושי, דאסקיה לירמיה, דכתיב ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו שים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצילות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן, וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור.ואליעזר, על דפלחיה לאברהם, אימתי, כיון דאמר הקרה נא לפני היום, וכתיב כי הקרה י"י אלהיך לפני; ולהלן מנא לן, דכתיב ויבא לו יין וישת, ואומר ריח בני

64

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ד

 דחכימי קא מסדר, אבל לטיפשי איפכא.אמר ליה רב אחא לרבא, מנין לראשון ראשון ואחרון אחרון מן התורה, מנין, דרבנן הוא, ולטעמיך, דכולהו מנין, אמר ליה אנא אמינא להו: חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, מחושי, דכתיב אתה דבר; ואינו נכנס לתוך דברי חבירו, דכתיב ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי י"י אלהיהם אשר שלחו י"י אלהיהם אליהם את כל הדברים האלה, ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזדים; ואינו נבהל להשיב, שנאמר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים; שואל כענין ומשיב, דכתיב וישאל להם

65

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ה

 הראשונים שהיו חותמין את דבריהן בדברי שבח ובדברי נחמות אמר ר' אלעזר חוץ מירמיהו שחתם בדברי תוכחות אמר לו רבי יוחנן עוד הוא בדברי נחמות חתם ואמר [ירמי' נא סד] ככה תשקע בבל לפי שהיה ירמיה חוזר ומתנבא על בית המקדש יכול בחורבן בית המקדש חתם ת"ל עד הנה דברי ירמיהו במפולת של מחריביו חתם לא חתם בדברי תוכחות והכתיב [ישעי' סו כד] והיו דראון לכל בשר בעכו"ם היא עסיקינן והכתיב [איכה ה כב] כי [דף לז עמוד א] מאוס מאסתנו [איכה ה כא] השיבנו תחת כי מאוס מאסתנו אף אליהו לא נפטר מאלישע אלא מתוך דבר של תורה [מלכים

66

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ב

 קול תחנוני בא"י שומע תפילה ואומר שלש ברכות ראשונות ושלש ברכות אחרונות:הלכה גמתני' ר' יהודה אומר לא היה צריך לומר זכרונות ושופרו' אלא אומר תחתיהם [מלכים א ח לז] רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה וגו' [ירמי' יד א] אשר היה דבר ה' אל ירמיהו על דברי הבצרו' ואומר חותמיהם: גמ' כל הברכו' אחר חיתומיהן ואין אומר אחר ברכה פסוק. התיב רבי יצחק בר' אלעזר קומי ר' יוסה מכיון דו אמר חותמותיהן ויאמר ברכה פסוק אמרין הכן הוא הדין מלייא. [דף י עמוד ב] דהוא סבר מהו אחר חותמותיהן שאם היה עומד בשחרית והזכיר של ערבית וחזר

67

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה א

 אלא כמוסיף על דבריו. ולא עם משה בלבד היה מדבר בזכות ישראל אלא עם הנביאים כולם לא דבר אלא בזכות ישראל שנאמר ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם וכתיב ויהי מקצה שבעת ימים ויהי דבר יי' וגו' (יחזקאל ג טו - טז) וכתיב ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר יי' אל ירמיהו וגו' (ירמיה מב ז). וכן אתה מוצא בברוך בן נריה שהיה מתרעם לפני המקום אמרת אוי נא לי כי יסף יי' יגון על מכאובי (שם /ירמיה/ מה ג) מה נשתניתי אני מכל תלמידי הנביאים. יהושע שמש משה ושרתה עליו רוח הקודש. אלישע שמש אליהו ושרתה עליו רוח הקודש מה

68

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 וגומ' הוא אמ' ושלישים על כלו אף אתה] [באותה מד]ה מדדתה לה[ן ומבחר] שליש[יו הוא העביד את בני יש' בפרך אף אתה] הק[שית עלי]הן מים כטיט והיו משתקעין בו אין [טביעה] אלא בטיט שנא' ויטבע ירמיהו בטיט (ירמ' לח ו) ואומ' טבעתי [ביון] וגומ' (תה' סט ג) אל תשטפני שבולת וגומ' (שם טז) סל' פסו'פסוק ה(ה). תהומות [יכסיומו] וכי תהומות שם אלא מלמד שעלה תהום התחתון ו[היכה] עליהן את הרקיע והקדיר עליהן את המאורות וכן ה[וא אומ'] כל מאורי אור בשמים אקדירם וגומ' והכעסתי לב [עמים] רבים וגומ' (יחז' לב ט)

69

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח

 התורה עאכ"ו וכן אתה מוצא ברחב הזונה מהו אומר ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית אשבע (דה"י =דברי הימים= א' ד כא) עבודת הבוץ שהטמינה את המרגלים בבוץ לבית אשבע שנשבעו לה המרגלים ר' אליעזר אומר זו רחב הזונה שהיתה עסוקה באכסנאי' שמונה כהנים ושמונה נביאים עמדו מרחב הזונה ואלו הם ירמיהו חלקיהו ושריה ומחסיה וברוך ונריה וחנמאל ושלום רבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה היתה מבני בניה של רחב הזונה שנאמ' וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל חלדה הנביאה אשת שלם בן תקוה (מלכים ב' כב יד) ואומר הנה אנחנו באים בארץ את תקות חוט השני הזה תקשרי

70

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פח

 עד כאן אמרו צדיקים אבל רשעים מהם אומרים גם איש היה מתנבא בשם ה' אוריהו בן שמעיהו וגו' וישמע המלך יהויקים וכל גבוריו וכל השרים את דבריו ויבקש המלך להרוג וישלח המלך יהויקים אנשים על מצרים ויוציאו את אוריהו ממצרים ויביאוהו אל המלך יהויקים ויכהו אמרו כשם שאוריה נהרג כך ירמיהו חייב ליהרג אך יד אחיקם בן שפן היתה את ירמיה לבלתי תת אותו ביד העם להמיתו (שם /ירמיה כ"ו/ כ - כג) כיוצא בו חי ה' שכבי עד הבוקר (רות ג יג) לפי שהיה יצר הרע יושב ומצערו כל הלילה ואומר לו אתה פנוי ומבקש אשה והיא פנויה ומבקשת איש

1234567891011121314151617181920