ירמיהו

ירמיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2511 מקורות עבור ירמיהו. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא

 תחות כל שמיא וגו', (משלי ג) וכסילים מרים קלון אלו אדומים כמה דתימא (עובדיה א) והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו, ואומר (ירמיה מט) האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם מהו מרים קלון שהם ירימו בחלקם קלון שסופם ילכו לאש ואין קלון אלא שריפה כמה דתימא (שם /ירמיהו/ כט) אשר קלם מלך בבל באש ואומר אביב קלוי באש וכה"א ובית יוסף להבה וגו' ואומר (דניאל ז) חזי הוית עד דקטילה חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדא וגו' הוי וכסילים מרום קלון, ד"א אל תקנא באיש מדבר בנואף שהוא בעת ששוכב עם אשת חבירו והיא מתעברה ממנו הוא גוזל

152

במדבר רבה (וילנא) פרשת בהעלותך פרשה טו

 עושים לך כשם שעמדנו על חור והרגנוהו כך אנו עושים לך כיון שראה אהרן מה שעשו לזקנים ולחור נתיירא מהן שנאמר (שמות לב) וירא אהרן ויבן מזבח הבין ממי שזבוח לפניו ומנין שהרגו לזקנים ולחור שכן ירמיה מוכיח את ישראל (ירמיה ב) גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים (שם /ירמיהו ב'/) לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה מהו על כל אלה בשביל אלה אלהיך מה פרע מהם (שמות לב) ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אחר זמן כשסלח להם אמר למשה אספה לי שבעים תחת אבותם שבעים שנהרגו על קדושת שמי הוא שכתוב ירוע כבירים

153

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 ממלכות הגוים (שם /חגי ב'/) ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי (נאם ה') ושמתיך כחותם על לבי ובטל מה שאמר לאביו (ירמיה כב) חי אני נאם ה' כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משם אתקנך, וכן באנשי ענתות (שם /ירמיהו/ יא) ושארית לא תהיה להם, כיון שעשו תשובה קיימן דכתיב (נחמיה ז) אנשי ענתות מאה, לא הביט און ביעקב אמר בלעם אינו מסתכל בעבירות שבידם ואינו מסתכל אלא בגאות שלהן, ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו אמרת לי לכה נא ארה לי יעקב פרדס שיש לו שומר אין הגנב

154

דברים רבה (וילנא) פרשת ואתחנן פרשה ב

 יש בן מתבייש לחזור אצל אביו ואם אתה חוזר לא אצל אביך אתה חוזר כך הקב"ה משלח ירמיה לישראל בשעה שחטאו ואמר לו לך אמור לבני חזרו בכם מנין שנא' (ירמיה ג) הלוך וקראת את הדברים האלה וגו' והיו ישראל אומרים לירמיה באלו הפנים אנו חוזרים להקב"ה מנין שנא' (שם /ירמיהו ג'/) נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו וגו' והיה הקב"ה משלח ואומר להם בני אם חוזרים אתם לא אצל אביכם אתם חוזרים מנין (שם /ירמיהו/ לא) כי הייתי לישראל לאב וגו' א"ר עזריה א"ל הקב"ה לירמיהו לך אמור להם לישראל חייכם אני כופר בכם אתם אמרתם לי בסיני ומעי המו עליו

155

דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה

 רבנן אמרי אמר הקב"ה לישראל בני כך חשבתי שתהיו חורין מן המלכות [פי' מלך ישראל] מנין שנאמר (ירמיה ב) פרא למוד מדבר כשם שהפרא גדל במדבר ואין אימת אדם עליו כך חשבתי שלא תהא אימת מלכות עליכם [כלומר שלא תשימו עליכם מלך ישראל] אבל אתם לא בקשתם כן אלא (שם /ירמיהו ב'/) באות נפשה שאפה רוח ואין רוח אלא מלכיות מנין שנא' (דניאל ז) וארו ארבע רוחי שמיא מגיחין לימא רבא, אמר הקב"ה ואם תאמרו שאיני יודע שסופכם לעזבני כבר הזהרתי ע"י משה ואמרתי לו הואיל וסופן לבקש להן מלך ב"ו =בשר ודם= מהן ימליכו עליהן לא מלך נכרי מנין

156

דברים רבה (וילנא) פרשת האזינו פרשה י

 אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך, ד"א למה לשמים ולארץ שבהן העיד הקב"ה על ישראל ובהן חטאו ובהן לקו ובהן הן מתנחמין בהן העיד מנין דכתיב (דברים ד) העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ ובהן חטאו דכתיב (ירמיה ז) לעשות כונים למלכת השמים ובהן לקו מניין דכתיב (שם /ירמיהו/ ד) ואל השמים ואין אורם בארץ מנין דכתיב (שם) ואת הארץ וחטאו בארץ דכתיב (הושע יב) וגם מזבחותם כגלים על תלמי שדי ולקו בארץ דכתיב (ירמיה ד) ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, ובשמים ובארץ הן מתנחמים דכתיב (ישעיה סו) כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה וגו'.

157

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

 בקדש ששיתף שמו בהם, מיכאל גבריאל, אלולי כן לא היו יכולין לעמוד, לכך הם אומרי' לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד +תהלים קט"ו א'+, ועשה עמנו. וכן את מוצא ביהושע כשנפלו בעי ואמ' ומה תעשה לשמך הגדול +יהושע ז' ט'+, וכן ירמיה אומר אם עונינו ענו בנו +ירמיהו י"ד ז'+, וכה"א ואתה בקרבינו ה' +ירמיהו י"ד ט'+, הוי אלולי ששיתף הקב"ה שמו עמהם לא היו יכולין לעמוד, למלך שה"ל דיפלומיטרין והיה לו מפתח קטן, מה עשה המלך, עשה שלשלת של זהב ונתנה בו כדי שלא יאבד, כך אמ' הקב"ה ישראל מעט הם, שנא' כי אתם המעט +דברים

158

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 שם /מלכים א'/ יט) כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם, הוי כרמי שלי לא נטרתי, דבר אחר בני אמי זה צדקיהו המלך, נחרו בי נתגרו בי מלאו הדיין חרון אף עלי, שמוני נוטרה את הכרמים שהיה מפטם לפשחור בן מלכיה וחביריו ונביא אחד של אמת היה לי זה ירמיהו וכתב בו (ירמיה לז) ונתון לו ככר לחם ליום מחוץ לאופים, מהו מחוץ לאופים, אמר רבי יצחק זו פת קיבר שנמכרת חוץ לפלטיא שהיא שחורה מסובים של שעורים הוי כרמי שלי לא נטרתי על שכרמי שלי לא נטרתי.ה ר' חייא בשם ר' יוחנן אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש

159

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ה

 מהו זה, לפי ששינת העצרת עריבה והלילה קצרה, א"ר יודן אף פורטענא לא עקצה בהם, רחצתי את רגלי, מטינוף של עבודת כוכבים יודעת הייתי שאבק של אותו המקום משיאני לעבודת כוכבים אעפ"כ דודי שלח ידו מן החור, א"ר אמי כעני שמבקש צדקה אעפ"כ ומעי המו עלי, והוא אמר לי (שם /ירמיהו/ ל"א) המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה'.א [ה] קמתי אני לפתוח לדודי, קמתי אני ולא אומות העולם, תרגם רבי יעקב בר אבונה קמי ר' יצחק כתיב (עזרא א') ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימן והכהנים והלוים וגו', ליהודה שהוא מלך, ובנימן שבית המקדש בחלקו, לכהנים מפני העבודה, וללוים

160

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ח

 אתקנך, א"ר חנינא בר יצחק משם אני נותק מלכות בית דוד, ד"א אנתקתך אין כתיב כאן, אלא אתקנך, אתקנך בתשובה ממקום שנתיקתך שם תהיה תקנתך, א"ר זעירא אנא שמעית קליה דרבי יצחק יתיב דריש הדא מילה ולית אנא ידעה מה היא, אמר ליה רבי אחא אריכא תימר הדא ה"ד (שם /ירמיהו כ"ב/) כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו, בימיו אינו מצליח אבל בימי בנו מצליח, דכתיב (חגי ב') ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם וגו', ר' אחא בר רבי אבון בר בנימין בשם ר' אחא בריה דרב פפי אמרין

1234567891011121314151617181920