ירמיהו

ירמיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2511 מקורות עבור ירמיהו. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 דבר אחר: וראיתן על האבנים - ר' יהודה ב"ס אמר: שהקב"ה עושה איבריה של אשה קשים כאבנים בשעה שיושבת על המשבר, שאלולא כן מתה. ור' פנחס החבר בשם ר' יונה מסייע לר' יהודה ב"ס: אין אבנים אלא סדן, שהוא דבר קשה, שנאמר: וארד בית היוצר והנה הוא עשה מלאכה על האבנים (ירמיהו יח). אמר ר' חנין: סימן גדול מסר להם. אמר להם: מה היוצר הזה ירך מכאן וירך מכאן וסדן באמצע, אף אשה ירך מכאן וירך מכאן וולד באמצע. ואית דאמרי: בשעה שיושבת לילד, ירכותיה מצטננות כאבנים.א, יד אם בן הוא והמתן אתו [ואם בת היא וחיה] (/שמות/ א'). אמר

122

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ב

 ד). ור"ל אמר: אמר לו הקב"ה למשה: סימן זה לך - במדבר אתה מניחן ומן המדבר אתה עתיד להחזירן לעתיד לבוא, שנאמר: לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר (הושע ב). דבר אחר: למה היה רודף למדבר? שצפה שעתיד להחריב כרכי אומות העולם, כמה דאת אמר: הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה (ירמיהו נ). דבר אחר: וינהג את הצאן [אחר המדבר] - בשרו שישראל הקרויה צאן ימותו במדבר, וכן בשעה שתבע משה צרכיהן של ישראל ואומר להקב"ה: הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה (שה"ש =שיר השירים= א), כמה חיות בהם, כמה מעוברות בהם. כמה מיניקות התקנת לתינוקות? כמה ריביכין התקנת למעוברות? השיבו הקב"ה:

123

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ג

 אחד מן המלאכים שהוא אחד משלישו של עולם פושט ידו מן השמים ומגעת לארץ, שנאמר: וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי (שם /יחזקאל/ ח), וכשבקשתי - שלש מהם עשיתים יושבים תחת האילן, שנאמר: והשענו תחת העץ (/בראשית/ יח). כשאני מבקש - כבודי מלא עולם, שנאמר: הלא את השמים ואת הארץ אני מלא (ירמיהו כג), וכשבקשתי - [ויען ה'] את איוב מן הסערה (איוב לח), וכשאני מבקש - מתוך הסנה (/שמות/ ג').ג, ז ה' אלהי אבתיכם [אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם] (/שמות/ ג'). לך אמור להם בשמי, שהוא מדת רחמים. בו אני מתנהג עמהם בזכות אבותיהם, ותדע אבות שהם אברהם יצחק

124

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ד

 בכח ימינך ה' [תרעץ אויב] (/שמות/ ט"ו), ומה תלמוד לומר מימינו ומשמאלו? אלא אלו מימינים ואלו משמאלים, אלו מכריעין לכף זכות ואלו מכריעין לכף חובה. ר' יוחנן בשם ר' אחא מייתי לה מן הדא: ואמת הדבר וצבא גדול (דניאל י). אימתי אמת הדבר? כשנעשה צבא גדול, דכתיב: וה' אלהים אמת (ירמיהו י). מהו אמת? אמר ר' אבין: הוא אלהים חיים ומלך עולם (שם /ירמיהו י'/). אמר ר' אלעזר: כל מקום שנאמר וה' כביכול הוא ובית דינו, ובנין אב שבכלן: וה' דבר עליך רעה (מל"א =מלכים א'= כב) - זה בנין אב. ומה מקיים ר' אלעזר להדין קרייה דר' פפייס: והוא באחד [

125

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ה

 רבי? אמרו לו: רבך, לאו כהן הוא? אמר להם: הן. אמרו לו: שוטה, מי נתן כהן בבית הקברות? כך אמרו משה ואהרן לפרעה: שוטה שבעולם, דרכן של מתים לתובען בין החיים, שמא החיים אצל המתים? אלהינו חי הוא ואלו שאתה אומר מתים הם, אבל אלהינו - הוא אלהים חיים ומלך עולם (ירמיהו י). אמר להם: בחור הוא או זקן? כמה שנותיו? כמה עיירות לכד? כמה מדינות כבש? כמה שנים יש לו מיום שעלה למלכות? אמרו לו: אלהינו כחו וגבורתו מלא עולם. הוא היה עד שלא נברא העולם והוא יהיה בסוף העולמים, והוא יצרך ונתן בך רוח חיים. אמר להם: ומה מעשיו?

126

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ח

 דברים ז), ועל כל זאת - ולבב אנש יהיב לה (דניאל ז), דכתיב: ולקצת יומיא אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב (שם /דניאל/ ד). פרעה עשה עצמו אלוה, דכתיב: לי יארי ואני עשיתני (יחזקאל כט). מסרו הקב"ה ביד אויביו, שנאמר: הנני נתן את פרעה חפרע מלך [מצרים ביד איביו] (ירמיהו מד). מאי חפרע? כענין שנאמר: ופרע את ראש האשה (במדבר ה), וכתיב: ביום ההוא יהיה מצרים כנשים (ישעיהו יט). יואש מנין שעשה עצמו אלוה? כדכתיב: ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם (דה"ב =דברי הימים ב'= כד). מהו וישתחוו למלך? שעשו ממנו אלוה. אמרו

127

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ט

 שנאמר: קח את מטך.ט, ג [קח את מטך] והשלך לפני פרעה יהי לתנין (/שמות/ ז'). תנן: העומד להתפלל - אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מה ראו חכמים להקיש כריכת נחש למלכות? אמר ר' יהודה בן פזי, דכתיב: קולה כנחש ילך (ירמיהו מו). מה הנחש מלחש והורג, אף המלכות מלחשת והורגת את האדם: הוא נתון בבית האסורים - מלחשת עליו והורגו. דבר אחר: מה ראה להקיש מלכות לנחש? מה נחש מעוקם - כך מלכות פרעה מעוקמת דרכיה. לפיכך אמר לו הקב"ה למשה: כשם שהנחש מעוקם, כך פרעה מעוקם. כשיבא ליעקם אמור לו לאהרן ותלה את

128

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ב

 ש"א =שמואל א'= א') בן תוחו בן צוף אפרתי (שם /שמואל א'/ יז) ודוד בן איש אפרתי מבית לחם יהודה, (ירמיה לא) הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים איזהו ילד שעשועים בן שתים בן שלש שנים, ר' אחא בשם ר' לוי ב"ר סיסי בן ד' בן ה' שנים, (שם /ירמיהו ל"א/) כי מדי דברי בו, א"ר יודן בשם ר' אבא בר כהנא די דיבורי שנתתי בו א"ר יהודה ב"ר סימון אפי' בשעה שאני מדבר עמו איני יכול לסבול בו כי מדי דברי בו, כי בודאי דיבורי בו.ד דבר אל בני ישראל, רבי יודן בשם ר' ישמעאל בר נחמן

129

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה י

 ג רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא פתר קריא באהרן בשעה שעשו ישראל אותו מעשה בתחלה הלכו אצל חור אמרו לו (שמות לב) קום עשה לנו אלהים כיון שלא שמע להן עמדו עליו והרגוהו הה"ד (ירמיה ב) גם בכנפיך נמצאו דם וגו' וזהו דמו של חור (שם /ירמיהו ב'/) לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה על אשר עשו אלה אלהיך ישראל ואח"כ הלכו אצל אהרן אמרו לו קום עשה לנו אלהים כיון ששמע אהרן כן מיד נתיירא הה"ד (שמות לב) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו נתיירא מהזבוח לפניו אמר אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא

130

ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יא

 ח'/) הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה' וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מכאן לתלמידו של אדם שנקרא בנו כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות וב"מ =ובתי מדרשות= התחילו הכל צווחין ווי ווי ויהי בימי אחז, (ירמיה א) ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מה צרה היתה שם (שם /ירמיהו/ ד) ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו משל לכתבין של מלך שנכנסו למדינה וכל מדינה ומדינה שהיו כתבין מגיעין היו בני המדינה עומדין על רגליהן ופרעין את ראשיהן וקוראי' אותם באימה ביראה ברתת בזיע וכיון שנכנסו למדינתו של מלך עמדו וקרעו אותן ושרפו אותן אמרו אוי לנו כשירגיש המלך

1234567891011121314151617181920