ירמיהו

ירמיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2511 מקורות עבור ירמיהו. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פח

 פרעה, ואתן את הכוס, ונתת כוס פרעה בידו, ר' לוי אמ' כנגד ד' מלכיות, ר' יהושע בן לוי אמ' כנגד ד' כוסות שלתרעלה שהקב"ה משקה את אומות העולם הה"ד כי כה אמר י"י אלהי ישראל קח את כוס היין וגו' (ירמיה כה טו), כוס זהב בבל ביד י"י וגו' (שם /ירמיהו/ נא ז), כי כוס ביד י"י וגו' (תהלים עה ט), ורוח זלעפות מנת כוסם (שם /תהלים/ יא ו), וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל ד' כוסות שלישועה לעתיד לבוא י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי (שם /תהלים/ טז ה), תערך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה

112

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צו

 אין בידו, קבורה שכן מכפרת על מיתה שלהלן. רבי בר קוריאי ור' לעזר הוון יתבין לעיין באוריתא בהדה אילסיס דטיברייה, ראו ארונות באים מחוץ לארץ, אמ' ליה ר' בר קורייא לר' לעזר אני קורא על אילו בחייכם ונחלתי שמתם לתועבה (ירמיה ב ז), ובמותיכם ותבאו ותטמאו את ארצי (שם שם /ירמיהו ב'/) אמ' לה לא כיון שהן מגיעים לארץ ישראל הן נותנין עליהם גוש עפר ומכפר עליהם ומה טע' וכפר אדמתו עמו (דברים לב מג).ושכבתי עם אבתי וגו' [ויאמר אנכי אעשה כדברך] אמ' ר' יצחק העבד עשה כעבדותו ובן חורים עשה כחירותו, העבד עשה כעבדותו וישם העבד את ידו

113

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 נמשל בזאב בנימין זאב יטרוף וגומ', וזו נמשלה בזאב וארו חיוה אחרי תנינא דמיה לדוב (שם שם /דניאל ז'/ ה), רבי חנינה אמר לדב כתיב, דב היה שמה, היא דעתיה דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן על כן הכם אריה מיער (ירמיה ה ו) זו בבל, זאב ערבות ישדדם (שם שם /ירמיהו ה'/) זו מדי, ביד מי מלכות מדי נופלת, ביד מרדכי שהוא בא משל בנימין, לוי כנגד מלכות יון, זה שבט שלישי, וזו מלכות שלישית, זה אותיותיו משולשין, וזו אותיותיה משולשין, אלו תוקעי קרנים, ואלו תוקעי סולפירים, אלו לובשי קובעים, ואלו לובשי קיסים, אלו לובשי מכנסים, ואלו לובשי פמלליא, אלו

114

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טז

 י) אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטב אין אותם, וכן אתה מוצא שירמיהו אומר לדורו הריני נכנס עם עבודת כוכבים לדין ואומר מעשיה ומעשה אלהים ויודע מה בין הקב"ה לעבודת כוכבים אתה מוצא ד' פעמים בדף אחד הראה ירמיה גנותה של עבודת כוכבים ושבחו של אלהים שנאמר (שם /ירמיהו י'/) כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו כי חקות העמים הבל הוא, (שם /ירמיהו י'/) בכסף ובזהב ייפהו כתמר מקשה המה, שמעתם גנותה של עבודת כוכבים בואו ושמעו שבחו של הקב"ה שנאמר (שם /ירמיהו י'/) מאין כמוך ה', (שם /ירמיהו י'/) מי לא ייראך מלך הגוים, שמעתם

115

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ

 לא היה בידם אלא הבזה לבדה דיים שנאמר (שמות יב) וגם ערב רב עלה אתם ולא עוד אלא שכמה עשירים היו בהם כמה חכמים וכמה בעלי אומניות שנאמר (שיר /השירים/ ד) שלחיך פרדס רמונים כמה אנשים ונשים וטף היו שנאמר (ירמיה נ) וכל שוביהם החזיקו בם, מה כתיב אחריו (שם /ירמיהו נ'/) גואלם חזק ה' צבאות שמו, באותה שעה התחיל קורא ווי ווי ויהי בשלח.ג ד"א ויהי בשלח, הה"ד (תהלים קמז) השולח אמרתו ארץ אוי להם לרשעים שהם רמה ותולעה ובטלים מן העולם ומבקשים לבטל דברו של הקב"ה, אמר להם אתם אמרתם וגם את ישראל לא אשלח ואני אמרתי

116

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כה

 אבל היא משחקת מן הכל, כך ישראל כנף רננים נעלסה, כנף (יחזקאל טז) ואפרוש כנפי עליך, רננים (תהלים לג) רננו צדיקים בה', נעלסה (משלי ז) נתעלסה באהבים, אם אברה (תהלים נה) ואומר מי יתן לי אבר כיונה, חסידה (ירמיה ח) גם חסידה בשמים ידעה מועדיה, כי תעזוב לארץ ביציה, (שם /ירמיהו/ יב) עזבתי את ביתי, ועל עפר תחמם (תהלים מד) כי שחה לעפר נפשנו, ותשכח כי רגל תזוריה, (ישעיה נא) ותשכח ה' עושך, וחית השדה תדושיה, אלו עובדי כוכבים שנא' (מ"ב =מלכים ב'= יג) וישימם כעפר לדוש, הקשיח בניה ללא לה (ירמיה ד) בנים סכלים המה, (שם /איוב ל"ט/) לריק

117

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כט

 ט ד"א אנכי ה' אלהיך, הה"ד (עמוס ג) אריה שאג מי לא יירא וזהו דכתיב (ירמיה י) מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה, אמרו הנביאים לירמיהו מה ראית לומר מלך הגוים, כל הנביאים קורין אותו מלך ישראל, ואתה קורא אותו מלך הגוים, אמר להן שמעתי ממנו (שם /ירמיהו/ א) נביא לגוים נתתיך, ואני אמרתי מלך הגוים, לומר אם על בניו ועל בני ביתו לא חס על אחרים הוא חס, שנא' (תהלים סח) נורא אלהים ממקדשיך, מי לא ייראך מלך הגוים מי לא יתיירא ממך, משל לדניסטוס שמלא כיסו זהובים והיה עומד וצווח מי שהוא מבקש יבא וישאל, והיו

118

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 הזה נצרף ונעשה כלי ושוב נצרף ונעשה כלי וכן פעמים הרבה ובאחרונה האדם פורכו בידו ואינו נעשה עוד למלאכה כן ישראל היו אומרים שאין להם תקומה שמאסן הקב"ה שנאמר כסף נמאס קראו להם, כיון ששמע ירמיה זה בא לו אצל הקב"ה א"ל רבון העולם אמת שמאסת את בניך, הה"ד (שם /ירמיהו/ יד) המאוס מאסת את יהודה ואם בציון געלה נפשך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא, משל לאחד שהיה מכה לאשתו אמר לו שושבינה עד מתי אתה מכה אותה, אם לגרשה אתה רוצה הכה אותה עד שתמות ואם אין אתה רוצה אותה למה אתה מכה אותה, א"ל אפי' כל פלטין שלי

119

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לב

 פירותיה קלין לאכול, ורבנין אמרי מה צבי זה רגליו קלין יותר מכל בהמה ומן החיה כך א"י ממהרת לבשל פירותיה יותר מכל הארצות, וכל כך למה אמר להם הקב"ה לישראל כדי שיהא שמי מיוחד עליכם (ירמיה ג) ואומר אבי תקראי לי ומאחרי לא תשובי, אתם לא עשיתם כן אלא (שם /ירמיהו ג'/) אכן בגדה אשה מרעה, רבנן אמרי מאישה אין כתיב כאן אלא מרעה מה אשה זו אינה יכולה למרוד בבעלה אלא ברעה היא יכולה לכפור בו, למה שאין ביניהן גמיסקין, כך אמר הקב"ה לישראל לא עשיתוני כבעל אלא כרע כשם שהאשה בוגדה ברעה כך בגדתם בי בית ישראל, א"ר

120

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מה

 וילנא) פרשת כי תשא פרשה מהא [לג, יב] ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי, הה"ד (ירמיה יח) רגע אדבר על גוי ועל ממלכה ונחמתי על הרעה, מה רגע אדבר, כהרף עין אני גוזר על האדם שימות והוא עושה תשובה ואני מתנחם עליו, שנאמר (שם /ירמיהו יח/) ושב הגוי ההוא מרעתו, ומי הם אלו אנשי נינוה, מה כתיב בהם (יונה א) קום לך אל נינוה העיר הגדולה, למה כי עלתה רעתם לפני, ואומר (שם /יונה ג'/) ויחל יונה לבא בעיר מהלך יום אחד, מה כתיב שם (שם /יונה/ ג) ויאמינו אנשי נינוה באלהים וילבשו שקים האדם והבהמה, אמרו

1234567891011121314151617181920