ירמיהו

ירמיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2511 מקורות עבור ירמיהו. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יג

 כל מעשה בראשית מה טע' עושה גדולות עד אין חקר (איוב ה ט) במה בנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות (שם שם /איוב ה'/ י), ר' אחא מייתי לה מן הכא עושה ארץ בכוחו וגו' (ירמיה י יב) לקול תתו המון מים בשמים וגו' (שם שם /ירמיהו י'/ יג) ואין קול אלא גשמים היך מה דאת אמר תהום אל תהום קורא לקול צנוריך (תהלים מב ח), ר' יצחק [אמר] מרצה בקורבנות רצית י"י ארצך (שם /תהלים/ פה ב), ר' סימון אמר מכנסת את הגליות שבתה שבות יעקב (שם שם /תהלים פ"ה/), ר' יוחנן אמר אוספת העברה

102

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לח

 דור המבול מדור אנוש דור הפלגה מדור המבול [שנתים אחר המבול (שם /בראשית/ יא י) ויהי כל הארץ שפה אחת וגו'].ר' עזריה פתח רפאנו את בבל ולא נרפאתה וגו' (ירמיה נא ט), רפאנו את בבל בדור אנוש, ולא נרפאתה בדור המבול, עזבוה ונלך איש לארצו (שם שם /ירמיהו נ"א/) ויהי כל הארץ שפה אחת וגו'.[ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים] ר' לעזר אמר ודברים אחדים מעשה דור המבול נתפרש מעשה דור הפלגה לא נתפרש. ודברים אחדים שאמרו דברים על שני אחדים, על אחד היה אברהם (יחזקאל לג כד) ועל י"י אלהינו י"י אחד (דברים ו ד), אמרו

103

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 והחכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים (קהלת ז יט) [זה אברהם], מעשרה דורות שמנח עד אברהם מכולם לא דברתי אלא עמך ויאמר י"י אל אברם.[ר' עזריה פתח רפאנו את בבל ולא נרפאתה וגו' (ירמיה נא ט) רפאנו את בבל בדור אנוש, ולא נרפאתה בדור המבול, עזבוה (שם שם /ירמיהו נ"א/) בדור הפלגה, ונלך איש לארצו (שם שם /ירמיהו נ"א/) ויאמר י"י אל אברם לך לך].ר' עזריה מש' ר' אחא פתח אהבת צדק ותשנא רשע וגו' (תהלים מה ח) [ר' עזריה מש' ר' אחא] פתר קרייה באבינו אברהם, בשעה שעמד אבינו אברהם לבקש רחמים על סדומים מה כת' תמן חלילה

104

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 איקונין שלחוה, ברם הכא כי יפה היא מאד מאיקונין שלחוה.(טו) [ויראו אותה שרי פרעה ויהללו אותה] ר' יוחנן אמר מתעלה והולכת, ההן אמר אנא יהב מאה דינרין ועלל עימה, וההן אמר אנא יהב דינרין מאתן ועלל עימה, אין לי אלא בעלייתן, בירידתן מניין תלמוד לומר ויקחו את ירמיהו (ירמיה לח ו) מעלים אתו, אין לי אלא בעולם הזה, לעתיד לבוא מניין תלמוד לומר ולקחום עמים והביאום אל מקומם (ישעיה יד ב).(טז) [ולאברהם היטיב] וגו' [ויצו עליו פרעה אנשים] וגו' ר' פינחס מש' ר' הושעיה אמר הקב"ה לאבינו אברהם צא וכבש את הדרך לפני בניך, ואת מוצא כל מה

105

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מא

 נתן לי י"י לאותות ולמופתים (ישעיה שם /ח'/ יח), וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו, אלא מלמד שהיו חביבין עליו והיה קורא אותן בניו, וכיון שאחז בתי כניסיות ובתי מדרשות התחילו הכל צווחין ווי ויהי בימי אחז. ויהי בימי יהויקים (ירמיה א ג), ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו (שם /ירמיהו/ ד כג), למלך ששלח פרוסטיגמא שלו למדינה, מה עשו לה בני המדינה, נטלוה וקרעוה ושרפוה באש, ויהי כקרא יהודי שלש דלתות [וארבעה] יקרעה בתער הסופר והשלך אל האש (שם /ירמיהו/ לו כג), כיון שראו כך התחילו הכל צווחין ווי ויהי בימי יהויקים. ויהי בימי שפט השופטים (רות א א)

106

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 עד לא עשה ארץ וחוצות (משלי ח כו), ר' יודה בר' סימון בשם ר' יוחנן (אמר) העלהו למעלה מכיפת הרקיע הוא דאמר ליה הבט [נא השמימה אין הבט] אלא מלמעלה למטה, רבנין אמ' נביא אתה ואין את אסטרולוגוס שנ' ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא (בראשית כ ז). בימי ירמיהו בקשו ישראל לבוא לידי מידה זו ולא הניחם הקב"ה הה"ד כה אמר י"י אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו וגו' (ירמיה י ב) כבר אברהם אביכם ביקש לבוא לזו המידה ולא הנחתיו. אמר ר' לוי עד סנדלא בריגלך דרוס כובה, מי שנתון למטה מהם מתיירא מהם,

107

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נא

 אמר ר' אחא התגלעו אין כת' אלא התגלע האנשים נתרחקו והנשים נתקרבו. הה"ד אני ידעתי נאם י"י עברתו לא כן (ירמיה מח ל) ר' חננא בר פפא ור' סימון ר' חננא בר פפא אמר מתחילת עיבורו שלמואב לא היה לשם זנות אלא לשם שמים, בדיו לא כן עשו (שם שם /ירמיהו מ"ח/) אלא לשום זנות וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב (במדבר כה א), ר' סימון אמר מתחילת עיבורו שלמואב לא היה לשום שמים אלא לשום זנות, בדיו לא כן עשו אלא לשם שמים ותרד הגרן ותעש ככל אשר צותה חמותה (רות ג ו), אמר ר' לוי

108

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

 היה, אמר ר' לוי נטלו והצניעו, אמר דלא יזרק ההוא דייגער ביה אבן ויפסלנו מן הקרבן.ויעקד את יצחק בנו וגו' ר' חננה בר יצחק אמר כל מה שהיה אברהם עוקד את בנו מלמטה היה הקב"ה כופת שרי האומות מלמעלה ולא עשו, אלא כיון שהפליגו ישראל עצמן בימי ירמיהו אמר להם הקב"ה מה אתם סבורין דיתהון כפתייה קימין כי עד סירים סבוכים (נחום א י) כי עד שרים סבוכים, אלא כסבאם סבואים (שם שם /נחום א'/) אישתריון יתהון כפתייה אוכלו כקש יבש (שם שם /נחום א'/), ובשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו בכו מלאכי

109

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 יעקב נזיד] אמר לו מה טיבו שלתבשיל הזה, אמר לו שמת אותו הזקן, אמר באותו הזקן נגעה מידת הדין, אין כאן לא מתן שכר ולא תחיית המתים, ורוח הקודש אומרת אל תבכו למת ואל תנודו לו וגו' (ירמיה כב י) אל תבכו למת זה אברהם, בכו בכה להלך (שם שם /ירמיהו כ"ב/) זה עשו.ויבא עשו מן השדה וגו' ר' פינחס [בשם ר' לוי ורבנן] מש' ר' סימון את מוצא אברהם חי קע"ה יצחק חי ק"פ, אלא אותן חמש שנים שמנע הקב"ה מחייו שלאברהם מפני שבא עשו על נערה מאורסה והרג את הנפש הה"ד ויבא עשו מן השדה שבא על

110

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סח

 א יב) ויפגע במקום, עד אפס מקום (ישעיה ה ח), וילן שם כי בא השמש, אומללה יולדת השבעה נפחה נפשה באה שמשה (ירמיה טו ט), ויקח מאבני המקום, תשתפכנה אבני קודש (איכה ד א), וישם מראשותיו שנ' כי ירד מראשותיכם (ירמיה יג יח), וישכב במקום ההוא שנ' נשכבה בבשתנו (שם /ירמיהו/ ג כה), ויחלם זה חלום נבוכדנצר, והנה סולם זה צלמו שלנבוכדנצר הוא סמל הוא סלם, מצב ארצה, הקימה בבקעת דורא (דניאל ג א), וראשו מגיע השמימה, רומיה אמין שיתין (שם שם /דניאל ג'/), והנה מלאכי אלהים זה חנניה מישאל ועזריה, עולים ויורדים בו מעלים בו ומורידים בו אופזים בו

1234567891011121314151617181920