ירמיהו

ירמיהו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2511 מקורות עבור ירמיהו. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מב

 חביבים עליו כבניו וכיון שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות התחילו צווחים ווי, ויהי בימי אחז, ויהי בימי יהויקים, ומה צרה היתה שם (ירמיה ד) ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו, משל לשר ששלח פרסטגמא שלו במדינה מה עשו לה בני המדינה נטלו אותה וקרעו אותה ושרפו אותה באש שנאמר (שם /ירמיהו/ לו) ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה תלת ארבע פסוקי, כיון שהגיע לפסוק (איכה א) היו צריה לראש קרעה בתער הסופר והשלך אל האש עד תום כל המגלה על האש אשר על האח כיון שראו הכל כן התחילו הכל צווחים ווי, ויהי בימי יהויקים, (רות א) ויהי בימי שפוט

92

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו

 דלא יזרוק ההוא דיגער ביה אבן ויפסלנו מן הקרבן, ויבן שם אברהם את המזבח וגו' ויעקד את יצחק בנו, רבי חפני בר יצחק אמר כל מה שהיה אבינו אברהם עוקד את יצחק בנו מלמטן היה הקב"ה כובש שריהם של עובדי כוכבים מלמעלן, ולא עשה, אלא כיון שהפליגו ישראל עצמן בימי ירמיהו אמר להם הקב"ה מה אתם סבורים דאלין כפתיא קיימין שנא' (נחום א) כי עד סירים סבוכים וכסבאם סבואים כי עד שרים סבוכים אלא כסבאם סבואים אשתרון יתהון כפתיא, דכתיב (שם /נחום א'/) אכלו כקש יבש מלא, בשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו, בכו

93

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג

 קולו היתה מוספת לו אהבה על אהבתו.יא [כה, כט] ויזד יעקב נזיד, אמר לו מה טיבו של נזיד זה אמר לו שמת אותו זקן אמר באותו הזקן פגעה מדת הדין אמר לו הין, אמר אם כן לא מתן שכר ולא תחיית המתים, ורוח הקדש צווחת (שם /ירמיהו/ כב) אל תבכו למת ואל תנידו לו, זה אברהם, בכו תבכה להולך זה עשו.יב ויבא עשו מן השדה, רבי יודן בשם רבי אייבו ורבי פנחס בשם רבי לוי ורבנן בשם רבי סימון, את מוצא אברהם חיה קע"ה שנה ויצחק ק"פ אלא אותן ה' שנים שמנע הקב"ה מחייו מפני שעבר עשו שתי

94

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סד

 איוב ג) יאבד יום אולד בו והלילה אמר וגו', א"ר מרינוס בר הושעיה אמר איוב הלואי היתה אמי נדה בשעה שבא להזדקק לה שתאמר לו הורה גבר אין עכשיו עת הריון מגבר, ירמיה מקלל יום לידתו ויום עיבורו שנאמר (ירמיה כ) ארור היום אשר יולדתי בו, זה יום לידה, (שם /ירמיהו כ'/) יום אשר ילדתני אמי, זה יום העיבור, אפשר חלקיהו אדם צדיק והיה משמש מטתו ביום אלא לפי שהיתה איזבל הורגת הנביאים בא ושמש מטתו ביום וברח.ו [כו, יב] ויזרע יצחק בארץ ההיא, א"ר חלבו בארץ ההיא, בשנה ההיא, הארץ קשה והשנה קשה ואלו היתה יפה על אחת

95

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

 קו) ויעמוד פנחס ויפלל, יצחק תקן תפלת מנחה, שנאמר (בראשית כד) ויצא יצחק לשוח בשדה, ואין שיחה אלא תפלה שנאמר (תהלים קמב) אשפוך לפניו שיחי, יעקב תקן תפלת ערבית, שנאמר ויפגע במקום, ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר (ירמיה ז) ואל תשא בעדם וגו' ואל תפגע בי, וכן הוא אומר (שם /ירמיהו/ כז) ואם נביאים הם ואם יש דבר ה' אתם יפגעו נא בה' צבאות, א"ר שמואל בר נחמן כנגד ג' פעמים שהיום משתנה, בערבית צריך אדם לומר יה"ר מלפניך ה' אלהי שתוציאני מאפילה לאורה, בשחרית צ"ל מודה אני לפניך ה' אלהי שהוצאתני מאפילה לאורה, במנחה צריך אדם לומר יהי רצון

96

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פב

 לצדיקים דבריהם הן זכרוניהם למדנו שנקראו ישראל על שם רחל שנא' (ירמיה לא) הבן יקיר לי אפרים, ד"א ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת, מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת אלא צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים, הה"ד (שם /ירמיהו ל"א/) קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה.יא [לה, כב - כג] ויהי בשכון ישראל א"ר יהודה בר סימון קשה היא שלשלת יוחסין לפני הקב"ה שתעקר ממקומה, הה"ד ויהי בשכון ישראל וכתיב ויהיו בני יעקב שנים עשר וגו', בני ראובן בכור ישראל, אמור מעתה בכורת ממון

97

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פח

 כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן, וכוס פרעה בידי וגו', ונתת כוס פרעה וגו', רבי לוי אמר כנגד ד' מלכיות, רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ד' כוסות של תרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים, הה"ד (ירמיה כה) כי כה אמר ה' אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החמה, (שם /ירמיהו/ נא) כוס זהב בבל ביד ה' וגו', (תהלים יא) ימטר על רשעים וגו', וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל ד' כוסות של ישועה לעתיד לבא, שנאמר (שם /תהלים/ טז) ה' מנת חלקי וגו', (שם /תהלים/ קטז) כוס ישועות אשא, (שם /תהלים/ כג) תערוך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי

98

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צב

 בני ישראל לא שמעו אלי וק"ו ואיך ישמעני פרעה, (במדבר יב) ויאמר ה' אל משה ואביה ירוק ירק בפניה, ק"ו לשכינה י"ד יום, (דברים לא) הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם, ק"ו ואף כי אחרי מותי, (ירמיה יב) כי את רגלים רצתה וילאוך, ק"ו ואיך תתחרה את הסוסים, (שם /ירמיהו י"ב/) ובארץ שלום אתה בוטח וק"ו ואיך תעשה בגאון הירדן, (שמואל א כג) הנה אנחנו פה ביהודה יראים וק"ו ואף כי נלך קעילה, (משלי יא) הן צדיק בארץ ישולם ק"ו ואף כי רשע וחוטא, (אסתר ט) ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה וגו', וק"ו בשאר מדינות המלך מה עשו,

99

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ה

 אמר ר' ברכיה לא פרשו המים העליונים מן התחתונים אלא בבכי ה"ה מבכי נהרות חיבש (איוב כח יא), ר' תנחומ' מייתי לה מהכא עושה ארץ בכחו וגו' [לקול תתו המון מים וגו'] (ירמיה י יב יג) ואין קול אלא בכי היך דאת אמר קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים (שם /ירמיהו/ לא יד). אמר ר' יונתן תנאין היתנה הקב"ה עם הים שיקרע לפני ישראל ה"ה וישב הים לפנות בקר לאיתנו (שמות יד כז) לתנאו, אמר ר' ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקב"ה אלא עם כל שנברא בששת ימי בראשית ה"ה אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי

100

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ט

 בן לקיש הנה טוב מאד זה העולם הזה והנה זה העולם הבא, העולם הזה והעולם הבא הביט בהם הקב"ה ראיה אחת. ריש לקיש בשם ר' לעזר בן עזריה אהה י"י אלהים הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ (ירמיה לב יז) מאותה השעה לא יפלא ממך כל דבר (שם שם /ירמיהו ל"ב/), ר' חגי בשם ר' יצחק ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש י"י וכל יצר מחשבות מבין (דה"א =דברי הימים א'= כח ט) קודם עד שלא נוצרה מחשבה בלבו שלאדם כבר היא גלויה לפניך, ר' יודן בשם ר' יצחק

1234567891011121314151617181920