ירח

ירח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1209 מקורות עבור ירח. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

אברבנאל מלכים ב פרק טו

 סותרים זה את זה:והנני מפרש פסוקי הפרשה באופן יותרו השאלות והספקות האלה כלם:(יג) שלום בן יבש וגומר. ספר הכתוב שבשנת שלשים ותשע לעוזיהו מלך יהודה שהוא הנזכר, כי פעמים יקראהו עזריהו ופעם יקראהו עוזיהו, בזמן ההוא מלך שלום בן יבש, ולא מלך כי אם ירח ימים, לפי שנענש מדה כנגד מדה, הוא הרג את זכריהו ומנחם בן גדי הרג אותו, (טז) ומיד שנמלך הכה את תפסח ואת כל גבוליה שהיה מארם, כמו שכתוב (מלכים א' ד' כ"ג) כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, ונראה שהיה לתרצה מלחמה עם תפסח, ולפי שמנחם בן גדי היה מתרצה

182

אברבנאל ישעיהו פרק ג

 הקישוטין אשר יזכיר, או שהאויבים בעת החרבן יסירום מעליהן, ועכסים הם תכשיטי הרגלי', אם פעמוני' שמקשקשים בהם אם דבר אחר דומה אליו, ושבסים הם בתי הראש מעשה שבכה של משי או של פתיל זהב שהנשים חובשות בהן את ראשיהן, והם מלאכת תשבץ, והשהרונים, הם עדי זהב או כסף נעשים בדמות ירח, (יט) והנטיפות, הם ענקים ורבידים שמשימות על הצואר, כן תרגם יונתן. ואחרים פירשו, שהם כלים קטנים שממלאין אותן נטף שריחו טוב ותולין אותו בצואר, והשרות, תרגם יונתן צמידי הזרוע, והרעלות, לשון עיטוף, והוא המסוה שמעטפים בו הפנים, (כ) והפארים, הם מגבעות שמשימות הנשים על ראשיהן, וצעדים, הם מלשון אצעדה,

183

אברבנאל ישעיהו פרק כב

 שהיה אדם רשום ונכבד בירושלם, ובא אליו על ענין שבנא, וגם כן בא לאשר על הבית שהוא היה אליקים, כדי ששניהם הסוכן ואשר על הבית יהיו עדים במה שתדבר לשבנא, ויהיה אשר על הבית כמו ואשר על הבית, וכמוהו (שמות א, ב) ראובן שמעון לוי ויהודה, (חבקוק ג, יא) שמש ירח עמד זבולה ורבים זולתם. ויונתן תרגם סוכן כלשון מנהיג ופרנס, וחכמים ז"ל (ויק"ר ה, ה) אמרו שהיה מעיר אחת ששמה סכנין ולכן נקרא סוכן על שם עירו.והנה בספר מלכים (ב' יט, ב) כתיב שכאשר בא רבשקה על ירושלם וחרף וגדף אלהים חיים, שלח המלך את אליקים אשר על

184

אברבנאל ישעיהו פרק לג

 עד שלל מרבה, רוצה לומר יבואו אנשי הארץ לחלק העד שהוא הבזה והשלל הרב אשר יהיה באני שיט וצי אדיר, ואפילו הפסחים שבישראל ילכו לשלול שלל ולבוז, והוא אומרו פסחים בזזו בז, ואמרו עד שלל הוא כמו עד ושלל ויחסר וי"ו, והוא כמו ראובן שמעון לוי (שמות א, ב), שמש ירח (חבקוק ג, יא).(כד) וזכר שכל כך יהיה השלל אשר יקחו שמה שלא יאמר שכן חליתי, רוצה לומר לא יאמר שכן אחד מכל ארץ ישראל לא אוכל ללכת שם לשלול ולבוז, כי כולם ילכו והחלש יאמר גבור אני ובעוש' ובשלל הזה לא יהיה להם עון ואשמה כי הוא שלל

185

אברבנאל ישעיהו פרק ס

 בכסף וזהב.השאלה הרביעית באומרו לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך, כי זה דבר שלא יסבלהו השכל שבזמן הגאולה העתידה שני המאורות הגדולים לא יאירו על הארץ, והנה הנביא ירמיהו אמר (ירמיה לא, לח) כה אמר ה' נותן שמש לאור יומם חקות ירח וכוכבים לאור לילה וגומר אם ימושו החוקים האלה מלפני, כל שכן שהכתוב אומר בכאן לא יהיה לך כאילו יהיה לשאר האומות אור השמש והירח ולא יאירו לישראל ואיך יהיה זה גם כי מיד אחר זה אמר סותר אליו שהוא לא יבא עוד שמשך וירחך לא יאסף שיראה ממנו שהשמש יאיר תמיד

186

אברבנאל ישעיהו פרק סו

 כמסת היד והמוסיף על דברים אלה דברים טובים דברים נכוחים ישא ברכה מאת השם וצדקה מאלהי ישעו. והיתה התחלת הפירוש הזה באי קורפ"ו בר"ח אב שנת רנ"ה מהאלף הששי ולפי שבוטלה המלאכה מפני חבורים אחרים אשר עשיתי הית' השלמתו בעיר מנופו"לי ממחוז מפול"יא ממלכות נאפו"לי ביום ר"ח אלול שנת כי ירח"ם ה' את יעקב, והתהלה לאל המהולל בתושבחות שעזרני עד כה ויתן בפי מענה לשון אמרי אמת: בנל"ך ואע"י: בילא"ו.

187

אברבנאל הושע פרק ד

 הישן והתירוש שהוא החדש, וכל אחד מהם רוצה לומר זנות ושכרות יקח לב, ויהיה אם כן מלת לשמור סמוכה עם מה שאחריה זנות יין ותירוש וגומר וכן פירשו הגאון רב סעדיה, וכבר כתב הראב"ע שאין להפלא מאשר אמר יקח לב על הזנות והיין והתירוש שהם רבים כי כן כתוב שמש ירח עמד זבולה (חבקוק ג, יא), וענין יקח לב שהזנות או השכרות יקח לב הכהן ויטריד שכלו כאלו ישאר בלא לב להבין ולהורות את העם, ורש"י פירש יקח לבם מאחרי, וכל זה שאמר ואכלו ולא ישבעו זנות ויין ותירוש כפי סגנון הפרשה על הכהנים שזכר ידבר:(יב) עמי בעצו ישאל

188

אברבנאל הושע פרק יב

 בהיותם אויביו ושונאיו ועם בני יהודה שהם אחיו עושה אפרים מריבה ומלחמה ועם הש"י ג"כ, ויותר היה ראוי לכרות להם ברית עם בני יהודה אחיהם ולהוליך השמן לבית השם להדליק הנרות במנורה, (ג) וע"ז אמר וריב לה' עם יהודה אם שנאמר שתחסר וא"ו בכתוב כמו ראובן שמעון לוי ויהודה שמש ירח עמד זבולה (חבקוק ג, יא), ויאמר הכתוב שאפרים בשגעונו יכרות ברית לאשור ומצרים אויביו וריב יהיה לו עם ישראל ועם יהודה כי היה לישראל ריב עם השם בסורו מעבודת ב"ה ועם יהודה בהלחמ' עמהם, ואם שנאמר שהריב שהיו בני ישראל מריבים ולוחמים עם יהודה היה בעבור השם כי להיות

189

אברבנאל מיכה פרק ו

 אתכם אל הגלגל וקרוב הוא לדעת רש"י: ויותר נכון אצלי לפרש שמן השטים חוזר לומה ענה אותו בלעם בן בעור כלומר מה שיעץ בלעם את בלק בזנות בנות מואב בשטים וכאילו אמר ומה ענה אותו בלעם בן בעור ומה שענה אותו מן השטים ויחסר וא"ו במן השיטים על דרך שמש ירח, אבל מה שאמר עוד עד הגלגל דעתי הוא שהוא חוזר למעלה כאילו אמר כי העליתיך מארץ מצרים עד שבאתם עד הגלגל שבזה כלל כל מה שאירע להם במדבר שהוא כולו מה שכלל באומרו מה עשיתי לך. והיה סוף דבריו למען דעת צדקות ה' כלומר הנה זכרתי לך כל זה

190

אברבנאל חבקוק פרק ג

 ה' את מי ים סוף וגומר, וזהו גם כן אמרו רום ידהו נשא שבים סוף ובירדן נצבו כמו נד מים נוזלים כאלו נשא התהום ידו לרום, ורש"י פירש רום ידהו נשא צבא השמים הודו לו. (יא) וזכר גם כן הנס שנעשה ליהושע בגבעון בהלחמו עם המלכים ועל זה אמר שמש ירח עמד זבולה ר"ל שעמד השמש בחצי השמים וירח עמד כדי שלאור חציך יהלכו רוצה לומר יהושע ועמו באותה מלחמה ולנוגה ברק חניתך שהוא רמז אל אבני הברד שהשליך הקדוש ברוך הוא באותה מלחמה על האויבים, (יב) ובזה האופן בזעם תצעד ארץ כלומר בזעמך ובאפך כבשת ארץ העממים וירשת אותם.

1234567891011121314151617181920