יצחק ירנן הלכות חגיגה פרק א

יצחק ירנן הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] ונשים חייבות וכו'. עיין השגת הר"א ומה שהליץ מרן ודבריו סותרים למ"ש פ' י"ד דמעשה הקרבנות יעו"ש. גם מ"ש הלח"מ כאן דבריו סותרים למ"ש שם. והמחוור כמ"ש הלח"מ שם וכ"כ הפרי חדש בנימוקיו במים חיים.
ורגע אדבר לישב דעת רבינו דפסק כר' זירא דלא כאביי שהוא יותר בתרא ממ"ש בקידושין דף ל"ד ע"א והרי מצה שמחה והקהל דמצוות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים חייבות ואי סבירא ליה לסתמא דש"ס כאביי מאי קשיא ליה משמחה שאני שמחה דבעלה משמחה אלא ודאי דפסיקא ליה לסתמא דש"ס כר' זירא וא"ת וכיון שכן אמאי תיר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.