יצחק ירנן הלכות גזלה ואבדה פרק יא

יצחק ירנן הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה יח
[יח] כהן וכו' ואין עשה דוחה ל"ת ועשה. וכתב הרב המגיד דכך היא גירסת ההלכות ורש"י אבל אמת שאין צריכים לכך וכו' דתיפו"ל בעידנא וכו' ואין הגירסא כדבריהם וכו' ע"כ. וקשה טובא דמה יענה אבנר לש"ס דר"ה דף ל"ב ע"ב שופר של ר"ה וכו' מ"ט שופר עשה הוא ויו"ט עשה ול"ת ואין עשה דוחה עשה ול"ת ע"כ וכי שם נמי נשבש הגירסא והתם ליכא בעידנא כדהכא ולא משתמש הש"ס מטעם זה וזה מורה כמ"ש הנמוק"י על שם הר"ן דזה חשיב בעידנא ואי יש לתרץ לשיטת הרה"מ לש"ס זו דר"ה הוא כמ"ש התוס' יו"ט גבי הך מתני' דקושטא דמילתא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.