יצחק ירנן הלכות גזלה ואבדה פרק א

יצחק ירנן הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ט
[ט] כל החומד וכו'. ובהגהות מיימוני כתב וז"ל הרי זה עובר בל"ת והיינו חמסן ואע"ג דלא פסלינן ליה לעדות אלא מדרבנן כדאיתא פ' זה בורר היינו טעמא שאין סבור לעבור בלאו דלא תחמוד אלא בלא דמים כדאמרינן בב"מ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו פי' להו משמע הכי אבל האמת גם בדמים עכ"ל משם ריב"ם. ולפי דבריו הכי מתפרש הש"ס דסנהדרין דף כ"ה מעיקרא סבור דמי קא יהיב ובלא דמי משמע להו ולא עבר אלא תחמוד לפי דעתו ומשו"ה לא פסלינהו וא"ת לפסילנהו מדרבנן אקראי בעלמא הוא ומילתא דלא שכיחא לא גזרו כיון דחזו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.