יצחק ירנן הלכות ברכות פרק ה

יצחק ירנן הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים ועבדים וכו'. הכי איתא בפ' מי שמתו וכתב הרא"ש וז"ל ולא איפשיטא [וכו'] וא"ת מאי שנא מההיא וכו' וי"ל דלא דמי דאיש אף דלא אכל כלום וכו' לא כן אשה דאינה בכלל הערבות עכ"ל. ורצונו לומר דאף דמן הדין יכול לברך להוציאו מדין ערבות בלא אכילה כלל מ"מ הוצרכו מדרבנן שיאכל כזית דגן שהוא שיעור דרבנן משום שהיא ברכת הנהנין וסגי בשיעור דרבנן כיון דמן התורה לא בעי אכילה כלל ברם פחות מכזית דגן או אפי' הרבה מדבר אחר לא וכמ"ש וכ"כ ג"כ בפ' שלשה שאכלו סי' כ"א וז"ל ואע"פ שהם אכלו וכו' היה מוציא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.