יצחק ירנן הלכות בית הבחירה פרק ז

יצחק ירנן הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה ו
[ו] ואסור לכל אדם וכו'. וכתב רבינו בספר המצוות מצות עשה כ"א וז"ל היא שציונו לירא מן המקדש וכו' וכבר התבאר במקומות מן הש"ס שאין מותר לישב בעזרה אלא מלכי בית דוד וזה וכו' באומרו יתברך ומקדשי תיראו עכ"ל. הנה נתבאר מדבריו דאיסור זה דישיבה בעזרה הוא מן התורה ככל הנך דנפקי מקרא דומקדשי תיראו דלא יכנס בהר הבית במקלו וכו' ואפשר שלזה כיון רש"י שכתב פ"ז דסוטה דף מ' אין ישיבה בעזרה דאין כבוד שמים בכך ואפילו מלאכי השרת אין להן ישיבה עכ"ל, נמצא דמשום כבוד ומורא מה' הוא ויראת המקדש אינו אלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.