יצחק ירנן הלכות ביאת המקדש פרק ב

יצחק ירנן הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ה
[ה] כהן שיצא מן המקדש בשעת העבודה חייב מיתה וכו'. וכתב עליו הר"א וז"ל תימה גדול הוא זה וכו' עכ"ל. ופלוגתייהו תלוי במ"ש בתורת כהנים אין לי אלא אהרן ובניו וכו' מנין לכהנים של כל הדורות דלדעת רבינו פירושו כהני הדורות הדיוטות וא"כ ומן המקדש לא יצא דאיירי בכהן גדול הוא שיעבוד עבודה ג"כ ולהראב"ד ז"ל כהני הדורות הם כהנים גדולים שבכל דור ודור אבל כהן הדיוט יצא ויטמא (דלא) [דלה] יטמא מצוה.
וראיתי להרב קרבן אהרן שדוחה לפירוש הראב"ד דקשה לו לפירושו דמרבה כהן גדול מכי שמן משחת ה' דא"כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.