יצחק ירנן הלכות אישות פרק כג

יצחק ירנן הלכות אישות פרק כג

  

הלכה יח
[יח] כתב הרב המגיד על שם הרשב"א דאם גרשה והחזירה בטל תנאו ומייתי לה מדתניא בן לוי שמכר שדה לישראל וכו' שאם מכרו וחזר ולקחו אין לו עליו כלום וראיתי להרב שער אפרים סי' ע' דקא מתמה על הרא"ש בריש פרק הנושא דכתב דין זה דהרשב"א מסברא דנפשיה ולא הביא ראיה מהא דבן לוי יעו"ש ואנכי הרואה ראיתי לו נדחק לחלק בין הא להא ככתוב שם קחינו משם.
ולענ"ד נראה דהחילוק פשוט דהתם גבי בן לוי הא אתמר שם דהיינו טעמא דתנאי זה קיים דכיון דאמר לו על מנת שמעשר ראשון שלי שיורי שייריה למקום מעשר ע"כ וכיו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.