יצחק ירנן הלכות אבל פרק ב

יצחק ירנן הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] עיין בספרי תועפות ראם דף פ"א ע"ג.

הלכה ו
[ו] כמה חמורה וכו'. מדבריו אלה נראה לדקדק דדוקא לצורך שרי להטמא אבל שלא לצורך לא וכמו שדקדק הרב תרומת הדשן סי' רפ"ב הביאו מרן סי' שע"ג מדברי התוספות פ"ק דפסחים יעו"ש שלא כדעת הרמב"ן הביאו הרא"ש פ"ק דפסחים דבין לצורך בין שלא לצורך צריך להטמא.
ולענ"ד מה שהביא מדברי הרמב"ן ז"ל ליכא הוכחה כלל דשאני קודם שיסתום הגולל לאחר שיסתום דקודם שיסתום בין הכי ובין הכי קרוי צורך שעי"ז מתאבל וכמו שנראה מדברי רבינו אלא אחר שנסתם ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.