יפתח

יפתח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2796 מקורות עבור יפתח. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מג

 שלא יהיו הכהנים אומרים אנו נברך את ישראל ת"ל ואני אברכם אני אברך את עמי ישראל וכן הוא אומר כי ה' אלהיך ברכך בכל מעשה ידיך (דברים ב ז) [כי ה' אלהיך ברכך] כאשר דבר לך (שם /דברים/ טו ו) ואומר ברוך תהיה מכל העמים (שם /דברים/ ז יד) ואומר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים (שם /דברים/ כח יב) ואמר במרעה טוב ארעה אותם (יחזקאל לד יד) ואומר אני ארעה צאני (שם /יחזקאל/ לד טו) (סליק פיסקא) מן רישא ועד כאן צ"ח ברייתא.

52

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מ

 יוחי אומר, משל למלך בשר ודם שהיו לו בנים ועבדים הרבה והיו נזונים ומתפרנסים מתחת ידו ומפתחות של אוצר בידו, כשהם עושים רצונו הוא פותח את האוצר והם אוכלים ושבעים, וכשאין עושים רצונו הוא נועל את האוצר והם מתים ברעב. כך ישראל כשעושים רצונו של מקום +דברים כח יב+ יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, וכשאינם עושים רצונו מה הוא אומר +שם /דברים/ יא יז+ וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר. רבי שמעון בן יוחי אומר, ככר ומקל ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם, אם עשיתם את התורה הרי ככר לאכל ואם לאו הרי

53

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קמח

 ידעום ולא חלק להם. רבי יוסי אומר אלעזר בני אומר בו שלשה דברים +ירמיה יט ה+ אשר לא צויתי בתורה, +שם /ירמיה יט ה/+ ולא דברתי בעשרת הדברות, +שם /ירמיה יט ה/+ ולא עלתה על לבי שיקריב אדם את בנו על גב המזבח, אחרים אומרים אשר לא צויתי על יפתח, ולא דברתי על מישע מלך מואב, ולא עלתה על לבי, שיקריב אברהם בנו על גבי המזבח סליק פיסקא

54

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו

 שהיו לו שני אפוטרופים במדינה והשלים להם את שלו ומסר להם את בנו ואמר להם כל זמן שבני עושה רצוני היו מעדנים אותו ומפנקים אותו ומאכילים אותו ומשקים אותו וכשאין בני עושה רצוני אל יטעום משלי כלום כך בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מה נאמר בהם +דברים כח יב+ יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים וכשאין עושים רצונו של מקום מה נאמר בהם +שם /דברים/ יא יז+ וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה. דבר אחר האזינו השמים, רבי נחמיה אומר משל למלך שיצא בנו לתרבות רעה התחיל קובל

55

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 של אוצר בידו כשהן עושין רצונו הוא פותח את האוצר והן אוכלין ושביעין וכשאין עושין רצונו (נוטל) [נועל] את האוצר והן מתים ברעב כך ישראל כשאין עושין רצונו של מקום מהוא אומ' (דב' י"א י"ז) וחרה אף ה' בכם ועצ' את הש': וכשהן עושין רצונו מהוא אומ' (שם כ"ח י"ב) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים: ר' שמעון בן יוחאי אומ' ככר ומקל ירדו כרוכים מן השמים אמ' להם אם עשיתם את התורה הרי ככר לאכול ואם לאו הרי מקל ללקות בו היכן הוא פירושו של דבר (יש' א' י"ט - כ') אם תאבו ושמ' טוב הארץ תא': ואם

56

מדרש תנאים לדברים פרק טו

 מתוך העושר סופו לחשוך מתוך הדוחק שתי ידים הן אחת עליונה ואחת תחתונה העליונה פתוחה ליתן והתחתונה פתוחה ליטול והנותן צריך ליתן הודאה לפני המקום שנותן ואינו נוטל שנ' כי פתח תפתח פתח עד שלא תפתח פתח ידך ליתן עד שלא תפתח ידך ליטול כדרך שאתה פתח כך פותחין לך יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (כח יב) נמצא כל העושה צדקה מרויח לעניים ומרויח לכל העולם כולו: אמר רבי כל מי שהוא עושה צדקה מעוני הקב"ה מכפיל לו פרנסתו ואינו מחסרו דכת' (משלי כח כז) נותן לרש אין מחסור אבל מי שיש לו ממון ומעלים עיניו הקב"ה נותן מארה

57

מדרש תנאים לדברים פרק כ

 עיר במלחמת הרשות הכת' מדבר: אל עיר ולא לכרך ולא לכפר: להלחם עליה ולא להרעיבה ולא להצמיאה ולא להמיתה מיתת תחלואים: וקראת אליה לש' גדול הוא השלום שאף במלחמה צריכין שלום שנ' וקראת אליה לשלום וה"א (ב כו) ואשלח מלאכים ממ' קד' דברי שלום לאמר ואומ' (שופ' יא יב) וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמר:פסוק יא(יא). והיה אם שלום תענך שומע אני בדברים ת"ל ופתחה לך במעשים ולא בדברים: ד"א והיה אם שלום תענך יכול מקצתה ת"ל ופתחה לך כולה לא מקצתה: והיה כל העם הנמ' בה לרבות כנענים שבתוכה: יהיו לך למס ועבד' אמרו מקבלין

58

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 לו שני אפיטורפים והשלים להן את כל מה שיש לו ומסר להן את בנו אמר להן הרשות בידכם בשעה שבני עושה רצוני תהוא מאכילין אותו ומשקין אותו ומכסין אותו ובשעה שאין בני עושה רצוני אל יטעם משלי כלום כך בשעה שישראל עושין רצונו של הקב"ה מה נאמר בהן (כח יב) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב ובשעה שאין ישראל עושין רצונו שלהקב"ה מה נאמר בהן (יא יז) וחרה אף ה' בכם: ד"א האזינו השמים ר' יהודה מושלו משל לה"ד למלך שמסר בנו לפידגוג על מנת שלא יהא מזיזו אמר אותו הבן סבור אבא שנתהנה כלום שמסרני לפידגוג עכשו אני יושב

59

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 רצונו. אומר לו הבא לי חמין ומביא לו הבא לי צונן ומביא לו תן לי אגוזים ונותן לו תן לי רמונים ונותן לו. תן לי אפרסקין ונותן לו ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך אותו היום עשאוהו יום טוב לפי שאין הגשמים יורדים אלא בזכותן של ישראל שנאמר יפתח יי לך את אוצרו הטוב את השמים. לך בזכותך ובך הדבר תלוי. ואומר ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. בך בזכותך הגשמים יורדין והטללים יורדין בזכותך. ואומר ונתתי גשמיכם בעתם. ומעשה שנתענו בימי שמואל הקטן וירדו להם גשמים קדם הנץ החמה כסבורים העם לומר שבח הוא להם. אמר להם

60

סדר עולם רבה (ליינר) פרק יב

 ביד פלשתים וביד בני עמון, וירעצו וירצצו את [בני] ישראל וגו' שמנה עשרה שנה (שם /שופטים י'/), עד השנה השנית ליפתח, ובשנה השנית ליפתח אמר למלך בני עמון, בשבת ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים וגו' שלש מאות שנה ומדוע לא הצלתם בעת ההיא (שם /שופטים/ יא כו), עשה יפתח ו' שנים, אבצן מבית לחם ז' שנים, צא מהן שנה אחת שעלתה לזה ולזה, (ויעשו) [ויסיפו] בני ישראל [לעשות] הרע בעיני ה' (וימכרם) [ויתנם ה'] ביד פלשתים ארבעים שנה (שם /שופטים/ יג א), עשרים שנה בימי יפתח, ועשרים בימי שמשון.

1234567891011121314151617181920