יפתח

יפתח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2796 מקורות עבור יפתח. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר קולו של משה

 כן נאמרה. ומה הוא. כגון הקללות שבמשנה תורה. ואח"כ נכללו מפי הגבורה. זהו שכתוב, משה ידבר והאלקים יעננו בקול. משה ידבר, זה קולו של משה, דהיינו ז"א, והאלקים יעננו בקול זהו גבורה, דהיינו המלכות, שהודה לקול ההוא ז"ש יעננו בקול, דהיינו בקול ההוא של משה. ועתה, מי שפתח בדברי תורה, יפתח ויאמר. ישבו.

192

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת נשא מאמר התשובה

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת נשא מאמר התשובה[אות כב] ר' יצחק ור' יהודה וכו': ר"י ור"י היו הולכים מאושא ללוד. אר"י, נאמר דברי תורה ונלך. פתח ר' יהודה ואמר, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור וגו', מה כתוב אחריו בעל הבור ישלם וגו', ומה על זה כך, מי שגרם להרע לעולם בחטאיו על אחת כמה וכמה. אלא תמה אני, כיון שהרע לעולם, למה מועיל לו התשובה, כמו שכתוב, איש או אשה וגו' והתודו על חטאתם והשיב.[אות כג] אלא ודאי דא וכו': ומשיב, אלא ודאי זה מועיל להם משום כיון שעושה תשובה כביכול הוא עושה אותו

193

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר העטרה של משיח

 ונחקקת בכל מיני אבני יקר, ועתידה להיות על ראשו של מלך המשיח, בעת שיעלה במגדל ההוא, וב' נשרים, זה מצד זה וזה מצד זה לוקחים העטרה בידיהם.[אות קמז] כד סליק מלכא וכו': כשעולה מלך המשיח, בהמגדל, מתתקנים הנשרים ולוקחים עטרה הזו. בשעה שיתחיל לקרות בתורה, פתח אחר יפתח, ומשם תצא יונה ההיא ששלח נח בימי המבול, שכתוב, וישלח את היונה. היונה, עם ה' הידיעה, היינו יונה ההיא הנודעת, שלא דברו בה הראשונים, ולא ידעו מה היא. אלא מכאן יוצאת ועושה שליחות.[אות קמח] ובשעתא דכתיב, ולא וגו': ובשעה שכתוב, ולא יספה שוב אליו עוד, לא ידע אדם לאן הלכה.

194

פירוש הסולם לזוהר חדש - שיר השירים מאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב

 פירוש הסולם לזוהר חדש - שיר השירים מאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב[אות קז] שיר השירים: כתוב, יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וגו' מהו אוצרו הטוב. בשעה שהקב"ה ברא העולם ברא תחילה שתין עליונים, שהם מקורות, להוריד בהם גשם ברכות וקדושות עליונות שלמעלה. והם לוקחים תחילה ממקור החיים, שהוא בינה, נ"א גשמים (דפוסים ראשונים). דהיינו מהמקום העליון, שהשתין יצאו משם.[אות קח] דהא בקדמיתא עד וכו': ומפרש דבריו. כי בתחילה מטרם שנברא העולם, עלה ונגלה רצון אחד, שנקרא מחשבה סתימא, שהוא א"א דהיינו כתר. ונתן הכל באותה מחשבה הסתומה, כל מה שהיה ויהיה. ומאותה המחשבה, שהוא כתר, עלה

195

פירוש הסולם לזוהר חדש - שיר השירים מאמר ב' טעמים ונקודות ואותיות

 אות תריט] לבתר כיון דאתנהיר וכו': אחר כך, כיון שהאיר הרקיע הזה, שהוא נקודה הנקראת פתח, נכנסה נקודה זו בין נקודה לנקודה שבצירי, שהוא בין מים למים, והבדילה ביניהן, ולקחן אליה, דהיינו שנכללה מהן, ואז המים דימין נעשו לצד שמאל, כלומר שנכללו משמאל, ע"י נקודת הפתח. ועל סוד זה כתוב, יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וגו' לתת מטר וגו'. כי מים הם מצד הפתח. ע"כ כתוב בהם יפתח, שרומז על פתח.ביאור הדברים. המסך המסיים שנעשה במדרגה מחמת עלית המלכות לבינה, שסיים המדרגה תחת כו"ח. והוריד בינה ותו"מ מחוץ המדרגה מתחתיה, הוא נקרא רקיע המבדיל בין מים למים, שהוא

196

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק תשיעי

 כבוד לאלהינו עמדו במקומכם והזהרו בי שזו היא דרכן של בני אדם, וכד נפיק ומשי ידיה מברך ב"א ה' אלהינו מלך העולם [עמוד צ] אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים, ומברך ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם שאין יכול להתקיים אפילו שעה אחת ברוך רופא כל בשר ומפליא לעשות.(שם) כד שמע קל תרנוגלא אומר ברוך אשר נתן לשכוי בינה, כד פתח עיניה אומר ברוך פוקח עורים, כד יתיב אומר ברוך מגביה שפלים, אינמי סומך נופלים, כד לביש לבושיה

197

ספר הלכות גדולות סימן מו - הלכות בבא בתרא

 ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו. תנן (שם נט א) המזחילה יש לה חזקה. בשלמא למאן דאמר הנך תרתי, לחיי, אלא למאן דאמר אם בא לבנות תחתיו בונה, היכי משכחת לה, הכא במזחילה של בנין עסיקינן דאמר ליה לא ניחא לי דתתרע אשיתאי.(שם נט ב) לא יפתח אדם לחצר השותפין חלונות. לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין. בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין, אלא אם רצה בונה חדר בפנים מביתו ובונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו. מאי איריא חצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי, לא מיבעיא קאמר, לא מבעיא לחצר

198

ספר הלכות גדולות סימן עה - הלכות סופרים

 שהוא קורא בשטרות מפני שנוהג בו מנהג בזיון. לא ישמיט אדם ספר תורה מתוכו ויחיצנו מפני שנוהג בו דרך בזיון. לא יניח אדם ספר תורה בין יריכותיו לגופו וירדם עליו מפני שנוהג בו מנהג בזיון. (שם ה"י) ובזמן שקורא בתורה אין פותח הימנו אלא שלשה דפין בלבד, ואפילו שנים לא יפתח אלא שלשה דפין בלבד, והפותח ומגיה פותח ומגיה ומתקן כל צרכו. הגולל ס"ת גוללו כנגד התפר אבל לא כנגד היריעה. המחזיק ספר תורה לא יחזיקנו מתוכו אלא מאחוריו. הנותן ספר תורה לחבירו לא יתננו אלא בימין והמקבלו לא יקבלנו אלא בימין, וכשנתנה תורה מהר סיני לא נתנה אלא בימין

199

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ג

 זה הוא אלםכב) וכדגרסינן אמר ליה ר' זירא אלם קאמרת שאני אלם דתניא מדבר ואינו שומע זה הוא חרש שומע ואינו מדבר זהו אלם וזה וזה הרי הן כפקחים לכל דבריהם וממאי דמדבר ואינו שומע זהו חרש שומע ואינו מדבר זהו אלם כדכתיב ואני כחרש לא ישמע וכאלם לא יפתח פיו איבעית אימא כדאמרי אינשי אישתקיל מילוליה.הדרך השני ולענין הין ולאו שאמרנוכג) כדגרסינן נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך בודקין אותו ג"פ אם אמר על הין הין ועל לאו לאו הרי אלו יכתבו ויתנוכד) ומקשינן עלה דילמא שיחה דלאו לאו נקטיה אי נמי שיחה דהין הין

200

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מ

 בקרקע שיהא לו למחזיק הנאה מאותה עבודה אבל אם המחזיק הזה לא נהנה מאותה עבודה ולא כלום אבל נהנה בזה הקרקע או שנתחדש לו דבר אין לו הועלה למחזיק הזה באותה חזקה. כדגר'כד) אמר רב נחמן תפתחא אין לו חזקה ותפתחא זהו פתיח צרורי המים לתקן השדה כדכתיבכה) יפתח וישדד אדמתו וגר'כו) נמי ניר אין לו חזקה דזה היא החרישה א"ל רב ביבי לרב נחמן מאי טעמיה דמאן דאמר ניר אין לו חזקה אמר כל שופרא דכרכא ליעול בה.הענין השמיני אם לא אכל מאותה שדה באותן שלש שנים כי אם שחת אינה חזקה אא"כ הוא מאותו

1234567891011121314151617181920