יפתח

יפתח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2796 מקורות עבור יפתח. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 לון חמיתון ההוא נשרא רברבא וההוא ינוקא דקא מלקט עשבין ר' אילעאי דנציבין הוה הוא ובריה ומטא הכא וחמא הוא וינוקא בריה מערתא דא כיון דעאלו לגו חשוך לא יכילו למסבל ומיתו וההוא ינוקא בריה קיימא בכל יומא קמיה דבצלאל בשעתא דנחית ממתיבתא עלאה ואמר קמיה תלת מלין, עד לא יפתח בצלאל ברזין סתימין דחכמתא דכל מלוי רזין סתימין אינון (ישעיה סד) דעין לא ראתה אלהים זולתך האי (מאן) דאמר מאן דפסק יתפסק, מאן דפסק מלין דאורייתא על מלין בטלין יתפסקון חיוהי מהאי עלמא ודיניה קיימא בההוא עלמא, מאן דקצר יתקצר מאן דקצר אמן ולא מאריך ביה גו נייחא יתקצר

162

תיקוני זוהר תקונא שתיתאה

 אמרין לה אנה הלך דודך דאתמר ביה ברח דודי אנה פנה דודך ונבקשנו עמך בכמה בקשות דצלותין ובעותין דבגינך איהו נחית עלן דלא זז מננא אלא בגין דלא נהגנא יקרא בך דבגינך הוה אסיר עמנא כל שית יומין הדא הוא דכתיב (יחזקאל מ"ו) יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח דהכי איהי שכינתא סתימא עמיה ביומא דחולא כשושנה דאיהי אטימא וביומא דשבתא וביומא דחדשא וביומין טבין אתפתחת לקבלא ריחין ובוסמין ולירתא נפשין וענוגין לבנייהו ווי לון לבני נשא דקודשא בריך הוא אסיר עמהון בגלותא ושכינתא אסירת עמהון ואתמר בה אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים

163

תיקוני זוהר תקונא תמני סרי

 בריך הוא דאיהו יקו"ק בקריאת שמע וליה אמרין שמע ישראל בכל שבתות ויומין טבין בגין דיומין דחול תרעא דהיכלא פנימאה איהי סתימא הדא הוא דכתיב (יחזקאל מ"ו) כה אמר י"י אלקי"ם שער החצר הפנימית הפנה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה ואמאי בגין דמטטרו"ן שליט עלייהו וביום השבת דייתי בעלה יפתח וכן ביום החדש יפתח ובגין דא כד נחית בר נש יקו"ק בקריאת שמע צריך לנחתא ליה באדנ"י דאיהו בפומיה ובגין דא אדנ"י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך דתלת צלותין אינון בשבת ורביעאה צלותא דמוסף צלותא דערבית אתה קדשת ודא שכינתא תתאה דאיהי מסטרא דשמאלא דתמן ליואי דאתמר בהון וקדשת

164

תיקוני זוהר תקונא תשסרי

 אהדר עלמא לתהו ובהו ואלין אינון דאמרין דלא אורייתא אלא כפשטה ולית בה רזא אחרא ואינון דו פרצופין איהו ג"ן סדרים דאתמר בה גן נעול אחותי כלה גן נעול מסטרא דם' סתומה ו' איהו נעול בשית יומי דשבוע הדא הוא דכתיב (יחזקאל מ"ו) יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח ובשבת בגין דלא תהא כנועל דלת בפני לווין דאתמר בהו לוו עלי ואני פורע איהי פתיחא לגבייהו דאינון נשמתין יתירין ובאלין דלא מלווין לה ולא אוסיפין לשבתות ולימים טובים איהי סתימא להון ובגין דא כל המוסיף מוסיפין ליה ודא תוספת נשמתא יתירא ואיהי תוספת רוחא דקדושה וכל הגורע גורעין

165

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 אני י"י הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים וכבודי שכינתא עלאה לאחר לא אתן אל אחר ותהלתי לפסילים דא שכינתא תתאה ובגין דא בשית יומין דשלטא סם המות אל אחר אתמר בשכינתא יהיה סגור ששת ימי המעשה בשבת ובראשי חדשים דלא שלטין ממנן בישין אתמר בהון וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח ועוד רבי"ע איהו כגוונא דא כ ולזמנין כגוונא דא כ /במקור כ' הפוכה/ בת מלך פנימא סגירא בביתא ואיהי סיהרא קדישא לעולם לא אסתכלת בה חמה בישא גיהנם סם המות נוקבא בישא כל שכן אל אחר דהכי אוקמוהו קדמאין לעולם לא חזא חמה פגימותא דסיהרא דבזמנא

166

תיקוני זוהר תקונא תלתין

 דילה ב ו' איהו בעלה ביה איהי נטירא וסתימא בגלותא הדא הוא דכתיב (יחזקאל מ"ו) יהיה סגור ששת ימי המעשה כגוונא דא ם סתימא והא אתמר ונקודה איהי שביעאה תגא על רישיה תגא דספר תורה עטרה על ברית ז' דאיהי יום שביעי יום השבת שביעי ודאי ועליה אתמר וביום השבת יפתח אבל ביומין דחול גן נעול אחותי כלה [דף עג עמוד ב] אתקריאת סתימא באות ו' והאי ערלה ופריעה אינון כמוץ ותבן דחטה ביומין דחול אתקריאת ה"א דאיהו הב"ל לה"ב המזבח לאדלקא מוץ ותבן ואשתארת איהי סלת נקיה אבל ביומין דשבת ויומין טבין אתקריאת י' עטרה על כלא וביתא דילה

167

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 אסתלק כורסייא דיקרא בחדוה בכמה חדוון בכמה עילויין כדין שיר השירים אשר לשלמה [דף ה עמוד א] סליקו בחדווא ונחיתו בחדווא עלמין כולהו בחדוא וחיבורא בחדוה שיר לקב"ה. השירים לעילאין ותתאין. אשר לשלמה חבורא דעלמין כולהו בחדוא למלכא דשלמא כלא דיליה. על פומא דאליהו אתגזר.שיר השירים כתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וגו' בשעתא דברא קב"ה עלמא ברא בקדמיתא שיתין עילאין דאינון מקורי לנחתא בהון גשמיא דברכן וקדושין עילאין דלעילא ואינון נטלו בקדמיתא ממקורא דחיי מאתר עילאה דנפקו מתמן דהא בקדמיתא עד לא איתברי עלמא סליק ואתגלי חד רעותא דאיקרי (ס"א דאיתקרי) מחשבה סתימא ושוי כולא בההיא מחשבה

168

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר שער החצר הפנימית

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר שער החצר הפנימית[אות שסא] רבי שמעון פתח כה אמר ה' אלקים שער (דף עה ע"ב) החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח. האי קרא אית לאסתכלא ביה, ואיהו רזא, כמה דאתמר, יהיה סגור ששת ימי המעשה. אמאי.[אות שסב] אלא, אלין ימי חול, דתרעא דא יהיה סגור. דלא לאשתמשא חול בקודשא. וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח. דהא כדין, שמושא דקודשא בקודשא. וכדין, אתנהיר סיהרא לאתחברא בשמשא.[אות שסג] תא חזי, תרעא דא, לא אתפתח באינון שתא יומי דחול. בגין דהא באינון יומי דחול,

169

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישלח מאמר שלחני כי עלה השחר

 השחר[אות צ] ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. רבי יהודה פתח ואמר, מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות. האי קרא אוקמוה ואתמר, אבל מי זאת הנשקפה, אלין אינון ישראל, בזמנא דקב"ה יוקים לון, ויפיק מן גלותא, כדין יפתח לון פתחא דנהורא, דקיק זעיר, ולבתר פתחא אחרינא, דאיהו רב מיניה, עד דקודשא בריך הוא יפתח לון תרעין עלאין, פתיחין לארבע רוחי עלמא.[אות צא] וכן כל מה דעביד קב"ה לישראל, ולצדיקייא די בהו, הכי כלהו, ולאו בזמנא חדא. לב"נ דאתיהיב בחשוכא, ודיוריה הוה בחשוכא תדיר, כד יבעון לאנהרא ליה, בעיין

170

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישלח מאמר התרפית ביום צרה

 אפילו דלא אתכון בה, כיון דנפקא מפומיה, נטל לה ההוא יצר הרע, וקטרג בה בשעתא דסכנה.[אות קצז] יעקב אמר, עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה. ואע"ג דאיהו לא הוה ידע, נטיל לה לההיא מלה ההוא שטן, דאשתכח גבייהו תדיר בבני נשא. ועל דא תנינן, לעולם לא יפתח בר נש פומיה לשטנא, בגין דנטיל ההיא מלה, וקטרג בה, לעילא ותתא, כל שכן מלה דחכם, או מלה דצדיקא, ועל תרין אלין אתענשת רחל.

1234567891011121314151617181920