יפתח

יפתח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2796 מקורות עבור יפתח. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת נצבים

 מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל:ולא רחוקה היא. אין אתה צריך לפשפש אחריה בארצות הגוים. אמר להם משה לישראל אם מבקש אדם לעמוד על התורה תן דעתך עליה כשם שהפועל הזה נותן דעתו על מלאכתו ואת עומד עליה. וכן אמר ישעיהו (ישעיה כח) הכל היום יחרוש החורש יפתח וישדד אדמתו. בתחלה הוא עושה תלמים רבים ואחר כך יפתח וישדד אדמתו שהוא עושה תלמים קטנים. הלא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמון יזרק לא כשם שהוא זורע את הקצה הוא זורע את הכמון. יש ארץ שהיא יפה (לקמח) ויש שהיא יפה לשעורים. (שם) ויסרו למשפט עד שאתם עמלין בדרך ארץ

132

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת האזינו

 לו יה ישראל לסגולתו. הוא עשך ויכוננך. רבי מאיר אומר כרכא דכולא ביה. מלכיה ממנה. כהניה ממנה. לוייה ממנה. סופריה ממנה. שנאמר (זכריה י) ממנו פנה ממנו יתד. הוא עשך ויכוננך. הוא שומרך כענין שנאמר (קהלת ה) כי גבוה מעל גבוה שומר. רבי יהודה אומר הוא עשך כוין כוין שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם [דף נו עמוד ב] אי אפשר לך להתקיים אפילו שעה אחת. רבי שמעון בן בתירה היה דורש הוא עשך ויכוננך הושיבך על בסיסיך הלעיטך ביזת מצרים וביזת הים וביזת שבעה עממים. ונתן לך מה שנשבע לך:זכור ימות עולם. אמר להם זכרו מה

133

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק י

 וימחול לך.סימן ה(ה) יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיוצא מלפני השליט. שכן אתה מוצא ביעקב אבינו שאמר ללבן עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה (בראשית לא, לב), וכן הוה לה, הוי כשגגה שיוצא מלפני השליט. וכן אמרו רז"ל (ברכות יט ע"א) לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.סימן ו(ו) ניתן השכל במרומים. בעולם הזה ובעולם הבא: ועשירים. שאין בהם דעת יהיו מבוזים ויהיו בשפל כמו עניים.סימן ז(ז) ראיתי עבדים על סוסים. זה על דרך שררה, שהרי אחאב היה כמו עבד לפני אליהו בחכמה ובתבונה ובצדקות, דכתיב (מלכים א יח, מו) ויד י"י היתה

134

בראשית רבתי פרשת תולדות

 מלמעלה ואחת למטה, יד העני מלמטה ויד בעל הבית מלמעלה, כמה זה צריך ליתן הודאה שהיתה ידו העליונה ולא התחתונה. ד"א פתוח תפתח את ידך, כל הנותן צדקה [לא] לעצמו בלבד הוא מטיב, שאף לכל הבריות הוא מטיב, שנאמר פתוח תפתח, אם פתחת ידך לעני תפתח השמים להוריד הגשמים שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כ"ח י"ב), נמצא זה מטיב לעצמו ולכל העולם, ואל יאמר אדם מחסר אני מנכסי, מה אני לעניים, יסתכל אדם שכל מה שאינו חסר אינו מוסיף. שער הראש והזקן שהם מסתפרין מגדילין, גבות העינים שאינן מסתפרין אינם גדלים כלום, ולכך נמשלו ישראל לרחל, אם

135

בראשית רבתי פרשת ויצא

 א' י"ג) ובידי אבנה שנאמר בונה ירושלים וגו' (תהלים קמ"ז ב') הוי אין זה כי אם בית אלהים.כח, כ וידר יעקב נדר לאמר. ד' הם שנדרו, שנים נדרו והפסידו וב' נדרו ונשתכרו. יעקב נדר והפסיד, על שאחר נדרו קדמו עשו בדרך ונתן כל אשר לו דורונות לעשו. יפתח נדר והפסיד, על שנדר שלא כהוגן נזדמנה לו בתו, ועליו הוא אומר גבר רש ועושק דלים (משלי כ"ח ג'), וזש"ה פרי צדיק עץ חיים (שם י"א ל'). עיין בילקוט על מעשה יפתח. כיון שבקש להקריב בתו היתה בוכה לפניו הא אבא יצאתי לקראתך והייתי שמחה שנצחת ואתה שוחטני, כן כתוב בתורה

136

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק ל

 זש"ה אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב (תהלים קלב ב), תלה את הנדר במי שפתח בו תחלה. ארבע הן שנדרו, שנים נדרו והפסידו, ושנים נדרו והשכירו, יעקב נדר והפסיד את דינה, לפי שהוציא את הנדר לשם שמים לבטלה, שהרי הבטיח כבר הקב"ה על כל התנאים הללו ולא היה צריך לנדור. יפתח נדר והפסיד את בתו ואת איבריו, לפי שנדר שלא כהוגן, כמו שדרשנו בפסוק והיה הנערה אשר אומר אליה הטי (בראשית כד יד), ישראל בימי הכנעני מלך ערד נדרו ונשכרו, וכן חנה נדרה ונשכרה, הואיל שנדרו כהוגן ונדרו לצורך, ומערכת הנדר והנדבה יזכני הקב"ה לכבודו כהנה לדורשו במקומו: אם יהיה

137

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מח

 לג), לפיכך לא הייתי מתפלל לראות פניך: האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו: האלהים הרועה אותי: המלאך הגואל אותי, מכאן אמרו רבותינו גדולה היא הפרנסה יותר מן הגאולה, שהגאולה ע"י מלאך, והפרנסה ע"י הקב"ה, וכן הוא אומר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון (תהלים קמה טז), וכן אתה דורש בפסוק יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב): וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי. כשם שידעתי במכירתך, אע"פ שלא הגדת לי, כך יודע אני שמנשה הבכור. וזרעו יהיה מלא הגוים, וזרעו יהיה מל את הגוים, לשון מלילה, ודומה לו כי אמילם (תהלים קיח יא), אמללה יולדת השבעה (ירמיה טו

138

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 רעב (איכה ד ט). ר' אלעזר המודעי אומר ברעב בא רעב אחר רעב, כלומר מדהוה לי' למימר ברעב שב"א תחת ב' ואמר ברעב שהבית נפתחת ש"מ לכדדרשינן:ד) ויאמר ה' אל משה הנני. הריני נגלה ואיני מעכב: ממטיר לכם לחם מן השמים. מאוצר טוב של שמים, כדכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים (דברים כח יב), והיינו דאמר ריש לקיש למה נקרא שחקים ששם שוחקים מן לישראל, הה"ד ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח (תהלים עח כג). רבן [שמעון בן] גמליאל אומר בא וראה כמה הן חביבין ישראל לפני הקב"ה ששינה עליהן סדרי בראשית, לשעבר היה הלחם עולה

139

פתרון תורה פרשת אם בחוקותי

 אותם המלאכים, אין כת' כן, אילא אם בחקתי, ואת מצותינו לא נאמ' כן, אילא ואת מצותי תשמרו, אילו נאמ' מצותינו הייתם אומרים כבר נתן אותם המלאכים, אילא לא נא' כן אילא ואת מצותי תשמרו, מצות שהנהגתי במרום הנהגתי אתכם ואם שמרתם אותם כראוי בשבילו אני אפתח לכם אוצר העליון שנ' יפתח ה' לך את אוצ' וג'. אם בחקתי תלכו וג' ונתתי גשמיכם בעתם, כל זמן שהגשמים יורדין הקב"ה מוחל עונותיהן של ישר', שנ' ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתי מטר על ארצך אשר נתת לעמך לנחלה, וכל

140

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 הים שנאמר מעלה נשיאים מקצה הארץ ובכל מקום שיפקוד להם המלך שם הם מגשימים מיד הארץ מעוברת וצומחת כאשה אלמנה מעוברת מזנות אבל כשירצה הקב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צידן של בריות פותח אוצרו הטוב שבשמים וממטיר על הארץ שהן מים זכרים מיד הארץ מעוברת וצומחת של ברכה שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וגו', רבי יהודה אומר פעם אחת בכל חדש וחדש סילונות עולים מן התהום להשקות את פני כל האדמה שנאמר ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה [ב, ו]:וייצר ה' אלהים את האדם אמר רבי יוסי בן קצרתא כאשה הזו שהיא מקשקשת

1234567891011121314151617181920