יפתח

יפתח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2796 מקורות עבור יפתח. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור עח

 אלו עקרות שהקב"ה פוקדן, ר' נחמי' אמר לה סתם, ר' אחא בשם ר' יונתן אמר שלשה מפתחות הן שלא מסרן הקב"ה ביד שליח, מפתח של רחם, שנאמר ויפתח (ה') את רחמה (בראשית כט לא), מפתח של קברים בתחיית המתים, שנאמר בפתחי את קברותיכם (יחזקאל לז יג), מפתח של גשמים, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב [וגו' לתת מטר ארצך בעתו] (דברים כח יב), וכשרצה הקב"ה נתן להן לצדיקים, של עקרה מסר לאלישע, שנאמר כעת חיה את חובקת בן (מ"ב =מלכים ב'= ד טז), וכתיב ותהר האשה [ותלד בן] (שם שם /מלכים ב' ד'/ יז), של תחיית המתים מסר לאליהו

112

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור פו

 ואומר מרחיק אני אותן כדי שלא יהא מחבלין את המדינות, אמר ר' ברכיה בשם ר' לוי כך מלאך שהוא ממונה על האף רחוק הוא, שנאמר באים מארץ מרחק, אמר הקב"ה אם כעסתי על בניי עד שהאף בא לכלות, הן באים ונכפפים לי, ואני מקבלן ותוהא אני כביכול, אמר ר' יצחק יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב), עד שהוא פותח, עד שהוא נודד כביכול תוהא ארך אפים.[ח] [פו, טז] פנה אלי וחנני. אמר דוד רבונו של עולם תפנה מכל עסקיך ופנה אלי. עשה עמי אות לטובה. באחיתופל. כי אתה ה' עזרתני. בחושי הארכי. ונחמתני. בנתן הנביא, כשאמר

113

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צ

 ולמופתים בישראל (ישעיה ח יח), אמר ר' יהושע הכהן בר נחמיה אף אליהו היה מתנבא והיה יודע, שנאמר ודעת שפתי ברור מללו (איוב לג ג), אמר ר' אלעזר בשם ר' יוסי בן זימרא שמואל רבן של נביאים היה מתנבא ולא היה יודע, שנאמר וישלח ה' את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל (ש"א =שמואל א'= יב יא), ואותי אינו אומר, אלא ואת שמואל, שלא היה יודע מה היה מתנבא, אמר ר' לוי בשם ר' חנינא אחד עשר מזמורים שאמר משה בטכסיס של נביאים אמרן, ולמה לא נכתבו בתורה, לפי שאלו דברי תורה ואלו דברי נבואה.[ה] דבר אחר [צ,

114

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קט

 ד] [קט, ד] תחת אהבתי ישטנוני. אמר הקב"ה אלמלי ישראל לא היה ברכה בעולם, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה (דברים כח ח), ואלמלי ישראל לא היו המאורות זורחים, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה [חוקות שמים וארץ לא שמתי] (ירמיה לג כה), ולא היה המטר יורד, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב), אמרו ישראל לאומות העולם כל אלה עושה לכם הקב"ה בשבילנו, ואתם שונאים אותנו, שנאמר תחת אהבתי ישטנוני [שבעים פרים אנו מקריבים בחג על שבעים אומות, ואנו מתפללים עליהם שירדו גשמים, הוי תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה]. הישולם תחת טובה רעה (ירמיה יח כ)

115

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 יכה הפלישתי) [יכנו] יעשרנו המלך עושר גדול (ובתו) [ואת בתו] יתן לו (לאשה) (שם יז כה), יכול גוי או עבד או נתין, נזדמן לו דוד בן ישי. כלב אמר אמר איש אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתו (לו) לאשה (שופטים א יב). נזדמן לו עתניאל. יפתח אמר והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי והעליתיו לה' לעולה (שופטים טו לא), יכול חזיר או חמור או סוס והיה מקריבו, נזדמנה לו בתו, שאינה ראויה לנדור, עד שידע הנודר היאך ידור:[י] וכל טוב אדניו בידו. שנתן אברהם ליצחק את כל אשר לו בשטר, ולקח השטר בידו כדי

116

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת משפטים פרק כא

 אף בתם עשה קטנים כגדולים:[כח] סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו. איני יודע מאחר שנסקל שבשרו אינו נאכל, אלא מה תלמוד לומר ולא יאכל אלא בא ללמדך על שור שיצא להסקל אחר שנגמר דינו, וקדם בעליו ושחטו שהוא אסור באכילה:סימן לג[לג] וכי יפתח איש בור וגו'. לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו רבי יהודה בן בתירה [אומר] מה פותח וכורה שהוא חייב בשמירתם וחייב בהיזיקן, אף כל שהוא חייב בשמירתם חייב בניזקתן: ונפל שמה שור או חמור. למדנו מכאן שעל הבהמה חייב ועל הכלים פטור:סימן לז[לז] כי יגנב איש. באה זאת

117

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת בחקותי פרק כז

 בה (משלי ג יח), ושמתוך שהוא לומד התורה ילמוד היאך לוקח נפשות, שנאמר ולוקח נפשות חכם, וכשאדם יודע התורה, יודע לערוך נפשות, ואם אין בו תורה, אין בידו כלום, וכן אתה מוצא ביפתח, מפני שלא הי' בן תורה אבד את בתו, אימתי בשעה שנלחם עם בני עמון ונדר, שנאמר וידר יפתח נדר לה' והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי וגו' (שופטים יא ל לא), באותה שעה כעס עליו הקב"ה, אמר לו אם היה יוצא כלב אחד, או חזיר אחד היתה מקריב אותו לשמי, מה עשה הקב"ה, נתן בלבה של בתו שתצא לקראתו, [וכל כך למה] כדי שילמדו ממנו כל הנודדים

118

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יז

 ישראל:סימן ט[ט] ובאת וגו' ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. וכי יש אדם שהולך לבית דין שאינו בימיו. אלא ללמדך אין לך לדרוש אלא בית דין של אותה שעה, שנאמר ה' אשר עשה את משה ואת אהרן (ש"א יב ו), ואת ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל (שם שם יא), שקל הכתוב קלי עולם כשלשה חמורי עולם, גדעון בדורו כשמואל בדורו, יפתח בדורו כמשה בדורו, שמשון בדורו כאהרן בדורו וכה"א אל תאמר (כי בימים) [מה היה שהימים] הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על (זאת) [זה] (קהלת ז' י'):סימן י[י] מן המקום ההוא

119

פרקי דרבי אליעזר פרק ה

 שם מגשימים. מיד הארץ מתעברת וצמחה, כאשה אלמנה שהיא מעברת מזנות. אבל כשירצה הקדוש ברוך הוא לברך צמחה של ארץ ולתן צידן של בריות, פותח אוצרות הטוב שבשמים וממטיר על הארץ, שהן מים זכרים, ומיד הארץ מתעברת ככלה שהיא מתעברת מבעלה הראשון. וצמחה זרע של ברכה, שנאמר [דברים כח, יב] יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים. וכתיב [ישעיה סב ה] כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך, וכתיב [שם נה, י] כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים וגו'.

120

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ד

 מעלה נשיאים, ובכל מקום שיפקוד להם המלך שם הן מגשימין, ומיד הארץ מעוברת וצמחה כאשה אלמנה שהיא מעוברת מזנות, אבל כי רצה הב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צדה של בריות פותח אוצר הטוב שבגשמים וממטיר על הארץ שהן מים זכרים ופרים, ומיד הארץ מעוברת וצמחה צמח של ברכה, שנ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים.

1234567891011121314151617181920