יפתח

יפתח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2796 מקורות עבור יפתח. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

קהלת רבה (וילנא) פרשה י

 למשה כתבתי עליך שאת חכם עומד ומרבה דברים אתה ואינך חכם (דברים ג') אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.א [ט"ו] עמל הכסילים תיגענו, זה תלמיד שעומד במשנתו, אשר לא ידע ללכת אל עיר, לא היה לו לילך לרבו שיחזיר לו תלמודו, ד"א עמל הכסילים תיגענו זה יפתח, אשר לא ידע ללכת אל עיר לא היה לו לילך אצל פנחס ויפר לו נדרו, אלא אמר יפתח אני ראש וקצין לישראל אלך אצל פנחס ופנחס אמר אני כהן גדול בן כהן גדול ואלך אצל עם הארץ, מביני תרייה ספת ההיא עלובתא ותרויהון איתחייבון על דמה, יפתח נישול אבר אבר ונקבר,

92

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 ואחת מלמטה, יד העני מלמטה ויד בעל הבית מלמעלה, שצריך לתן הודיה שהיתה ידו עליונה ולא תחתונה. ד"א פתוח תפתח, כל הנותן צדקה לא לעצמו בלבד הוא מיטיב אלא לכל הבריות מסוף העולם ועד סופו, לכך נאמר פתוח תפתח, אם פתחת ידך לעני אתה פותח להוריד גשמים מן השמים, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב [את] השמים וגו' (שם /דברים/ כ"ח י"ב), הא נמצא זה מיטיב לעצמו ולכל הבריות, לא יאמר אדם מחסר אני מנכסי אם אתן לעניים, יסתכל אדם כל מה שאינו מחסר אינו מוסיף, שער הראש והזקן שהן מסתפרין לעולם מגדלין, והגבינים אינם מסתפרים לעולם ואינם מגדלין,

93

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא י - עשר תעשר

 דאת אמ' ולקחתי דגני בעתו (הושע ב: יא). אם זכיתם תירושך, ואם לאו תירושי, ותירושי במועדו (שם /הושע ב'/). א"ר שמע' בן לקיש א' הקב"ה אני אמרתי לך שתהי מוצי' מעשרותיך מן המובחר, כיצד, בא בן לוי אצלך, אם נתתה לו המובחר אף אני יש לי ליתן לך מן המובחר, יפתח י"י לך את אוצרו הטוב וגו' (דברים כח: יב). ואם נתתה לו מן החפוריות ומן הקטנויות, אף אני יש לי ליתן לך מן החופריות ומן הקטוניות, יתן י"י את מטר ארצך אבק ועפר (שם /דברים כ"ח/ כד). ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר וג' (דברים יד:

94

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מ - בחודש השביעי

 לי מה להשיבך כשאמרת לי לקרב את יצחק, אילו השבתי אותך לא היה לך מה להשיבני, שהייתי אומר לך אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע (שם /בראשית/ כ"א י"ב) ועכשיו אתה אומר לי לשחטו, ולא השבתי אותך אלא עשיתי עצמי כאלם וכחרש ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו (תהלים ל"ח י"ד) כשיהיו בניו של יצחק נידונים לפניך ביום זה ואפילו יש להם כמה קטיגורים מקטרגים אותם כשם שדממתי ולא השיבותיך כך אתה לא (תשוה) [תשים] להם. ויקרא אברהם את שם המקום [ההוא] ה' יראה אשר יאמר היום [וגו'] (בראשית שם /כ"ב/) מהו היום, כהיום, מפני שר"ה

95

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מב - וה' פקד את שרה

 וה' פקד את שרה, לכך לא יחזיק ביד מריעים אלא מיד וירפא אלהים (בראשית שם /כ'/ י"ז) וה' פקד את שרה.דבר אחר וה' פקד [את] שרה שלשה מפתחות לא האמין הקדוש ברוך הוא לברייה, לא למלאך לא לשרף לא לגדוד, אלא בידו נתונים, מפתח של גשמים שנא' יפתח לך ה' את אוצרו הטוב את השמים לתת את מטר ארצך בעתו (דברים כ"ח י"ב), ומפתח של תחיית המתים הנה אנכי פותח את קברותיכם (יחזקאל ל"ז י"ב), ומפתח של רחם וה' פקד את שרה, וכן הוא אומר ויזכור אלהים את רחל [וגו'] ויפתח את רחמה (בראשית ל' כ"ב).דבר אחר וה'

96

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בראשית

 ידבר והאלהים יעננו בקול (שמות יט יט), לא היה צריך לומר אלא האלהים ידבר ומשה יעננו בקול, לא עשה כן, אלא משה ידבר וגו', הוי וענותך תרבני. אמר ר' אבא בר כהנא בא וראה ענוותו של הקב"ה, מה כתיב ויאמר (ה' אלי) [אלי ה'] השער הזה סגור יהיה (ולא) [לא] יפתח (יחזקאל מד ב), מלך בשר ודם כבודו ליכנס בשער גדול ולא בקטן, אבל הקב"ה נכנס בכבודו בשער קטן, הוי (אומר) וענותך תרבני. אמר ר' יהודה הלוי בר שלום התלמידין מהלכין ואחר כך הרב, אבל הקב"ה לא עשה כן, אלא בשביל אברהם שהיה יושב ומצטער, אמר הקב"ה למלאכים נלך ונבקר

97

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא

 הן, וחתם הקב"ה אחריהן, זהו וה' פקד את שרה וגו'.[לה] [וה' פקד את שרה]. ארבע מפתחות הן, מפתח של כלכלה, ומפתח של מטר, ומפתח של קברות, ומפתח של עקרות, וארבעתן ביד הקב"ה, של כלכלה מנין, שנאמר פותח את ידך (תהלים קמה טז), ושל מטר מנין, שנאמר יפתח ה' לך וגו' (דברים כח יב), ושל קברות מנין, שנאמר בפתחי את קברותיכם (יחזקאל לז יג), ושל עקרות מנין, שנאמר ויזכור אלהים את רחל וגו' ויפתח את רחמה (בראשית ל כב).[לו] וה' פקד את שרה. מה כתיב למעלה מן הענין, ויתפלל אברהם וגו' (בראשית כ יז), משל למה הדבר דומה, למלך

98

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויצא

 הקב"ה שאינן כמעשה בשר ודם, בשר ודם בשעה שעוצר בספוג המים יורדין, פתח ידו אין המים יורדין, אבל הקב"ה אינו כן, אם עצר אין המים יורדין, שנאמר הן יעצר במים ויבשו (איוב יב טו), וכתיב ועצר את השמים ולא יהיה מטר (דברים יא יז), אבל אם פתח הן יורדין שנאמר יפתח ה' לך (שם /דברים/ כח יב), אמר ר' יוחנן ארבעה מפתחות ביד הקב"ה ולא מסר אותן לבריה בעולם, ואלו הן, מפתח של גשמים. ומפתח של כלכלה, ומפתח של קברות, ומפתח של עקרות, ולכשהוצרכו מסרן הקב"ה לצדיקים, מפתח של גשמים מסר לאליהו, שנאמר אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי

99

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בחקותי

 יפליא וגו'. זש"ה פרי צדיק עץ חיים [ולוקח נפשות חכם] (משלי יא ל), זה התורה, שמתוך שהוא בן תורה הוא לומד היאך לוקח נפשות, שנאמר לוקח נפשות חכם, וכן אתה מוצא ביפתח הגלעדי, מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו, אימתי בשעה שנלחם עם בני עמון ונדר, שנאמר וידר יפתח נדר לה', והיה היוצא וגו' (שופטים יא ל לא), באותה שעה כעס עליו הקב"ה, אמר הקב"ה אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל יקריב לפני, זימן לו הקב"ה בתו, שנאמר והנה בתו יוצאת לקראתו, ויהי כראותו אותה (שופטים יא לד לה), והלא פנחס היה שם, והוא אמר לא

100

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ראה

 אשוב ולקחתי דגני בעתו (הושע ב יא), זכיתם תירושך, ואם לאו תירושי, [שנאמר ותירושי במועדו (שם שם /הושע ב'/)]. אמר ריש לקיש [אמר הקב"ה] אני אמרתי לך שתהא מוציא מעשרותיך מן המובחר, הא כיצד בא בן לוי אצלך, אם נתת לו מן המובחר, אף אני אתן לך מן המובחר, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב), אם נתת לו מן החפוריות, ומן הקיטניות, יש לי ליתן לך כמותו, שנאמר יתן ה' את מטר ארצך אבק ועפר וגו' (שם שם /דברים כ"ח/ כד). ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה וגו' (דברים יד כט). ר' יהודה ב"ר סימון

1234567891011121314151617181920