ימי שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

ימי שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ב
[ב] מחל לחבירו חוב שיש לו עליו או נתן לו פקדון וכו'. מלשון זה דקדק מהר"י קולון ז"ל שורש צ"ד דגבי פקדון לא מהני לשון מחילה, ועיין להרב מל"מ ז"ל מה שהוקשה לו ע"ז ומה שתירץ הרב לח"מ ז"ל, וכן כתב הר"ב פני משה ז"ל ח"א סי' פ"ב. ועיין למהר"ם אלשיך ז"ל סימן פ' שלמד כן מתשובת הרא"ש ז"ל הביאה הטור סימן ע"ג סל"ב ולא זכר שם לדברי רבינו ז"ל אולי לא הכריע בדבריו דאיכא תרי פסקי דמחזי כסתראי ולא שוה לו חילוקא דרבנן ז"ל דהכא דוקא והתם לאו דוקא, ועיין בס' נוה צדק ז"ל ודוק. והנה מהר"י קולון ז"ל ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.