ימי שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

ימי שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה יט
[יט] ראה את האבידה ואמר לו אביו אל תחזירנה וכו'. וכתב הרב המגיד ז"ל פי' אלא עסוק בדבורי להביא לי גוזלות וכו' ע"כ ופירש דבריו במל"מ ז"ל דאם אמר לו אל תחזיר כדי לעבור על דברי תורה פשיטא דלא יקבל ממנו כדכתיב ונשיא בעמך וכו' ע"כ וכן כתבו בפי' הרמב"ן והרשב"א ז"ל הובאו דבריהם בשיטה מקובצת דלהכי הוא דאצטריך קרא למעט אף בדאמר לו עסוק בכבודי דאל"כ פשיטא שלא ישמע שהרי אין לאביו שום כבוד כשאינו מחזיר וכו' וראיתי להרב שמחת עולם ז"ל שהקשה על דברי המל"מ ז"ל דהא לא מכרעא לסברת רבינו ז"ל דס"ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.